Wielu Europejczyków nadal jest narażonych na szkodliwe zanieczyszczenia powietrza

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2015-11-27 Ostatnio modyfikowane 2016-06-03
Image copyright: NILU
Zanieczyszczenie powietrza jest największym zagrożeniem dla zdrowia w Europie wynikającym ze stanu środowiska. Skraca ono długość życia człowieka i przyczynia się do poważnych chorób takich jak choroby serca, choroby układu oddechowego i nowotwory. Nowy raport opublikowany dzisiaj przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) szacuje, że zanieczyszczenie powietrza jest odpowiedzialne za ponad 430 000 przedwczesnych zgonów w Europie.

Pomimo redukcji emisji i poprawy sytuacji w ostatnich dziesięcioleciach,  zanieczyszczenie powietrza wciąż negatywnie wpływa na stan zdrowia Europejczyków, zmniejszając jakość i długość ich życia.

Hans Bruyninckx, Dyrektor Wykonawczy EEA

Raport EEA „Jakość powietrza w Europie — raport 2015” analizuje narażenie mieszkańców Europy na zanieczyszczenia powietrza i podaje zarys stanu jakości powietrza na podstawie danych pochodzących z oficjalnych stacji monitorowania w całej Europie. W raporcie wykazano, że większość mieszkańców miast jest nadal narażonych na działanie zanieczyszczeń powietrza w stężeniach uważanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za niebezpieczne.

Do najbardziej problematycznych zanieczyszczeń powietrza, wpływających na zdrowie człowieka, należą pyły zawieszone (PM), ozon w warstwie przyziemnej atmosfery (O3) i dwutlenek azotu (NO2). Ocena skutków zdrowotnych związanych z długotrwałym narażeniem na PM2.5 wykazała, że zanieczyszczenie to było odpowiedzialne za 432 000 przedwczesnych zgonów w Europie w 2012 r., i utrzymuje sie na podobnym poziomie od lat. Szacowane skutki wpływu ekspozycji na NO2 i O3 wyniosły odpowiednio około 75 000 i 17 000 przedwczesnych zgonów. Raport zawiera także szacunki przedwczesnych zgonów w poszczególnych krajach UE.

„Pomimo redukcji emisji i poprawy sytuacji w ostatnich dziesięcioleciach,  zanieczyszczenie powietrza wciąż negatywnie wpływa na stan zdrowia Europejczyków, zmniejszając jakość i długość ich życia”, powiedział Dyrektor Wykonawczy EEA Hans Bruyninckx. „Ma ono również poważne skutki ekonomiczne, zwiększając koszty leczenia i zmniejszając produktywność gospodarki poprzez utratę wielu dni roboczych z powodu chorób”.

Zanieczyszczenia powietrza mają istotnie ujemny wpływ nie tylko na zdrowie ludzkie, ale również na rozwój roślin i stan ekosystemów. Te problemy, w tym eutrofizacja spowodowana przez amoniak (NH3) i tlenki azotu (NOx), jak również uszkodzenia roślin spowodowane przez O3 są nadal szeroko rozpowszechnione w całej Europie.

Pozostałe istotne ustalenia

  • Pyły zawieszone mogą powodować lub pogłębiać choroby układu krążenia i płuc, zawały serca oraz zaburzenia rytmu serca. Mogą one również powodować nowotwory. W 2013 r., 87% mieszkańców miast w UE było narażonych na stężenia PM2.5 przekraczające wartości ustanowione przez WHO jako maksymalnie dopuszczalne w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Norma jakości powietrza przyjęta w UE jest mniej rygorystyczna i w odniesieniu do niej, jedynie 9% mieszkańców miast było narażonych na PM2.5 w stężeniu powyżej wartości docelowej. Korzyści z poprawy jakości powietrza w Europie są oczywiste. Szacuje się że spełnienie normy jakości powietrza WHO we wszystkich krajach UE-28 doprowadziłoby do średniego spadku stężeń PM2.5 o około jedną trzecią, co spowoduje zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów o około 144 000 w porównaniu z obecną sytuacją. PM2.5 oznacza cząstki o średnicy 2,5 μm lub mniejszej. Małe cząstki mogą wnikać głęboko do płuc.
  • Narażenie na ozon w miastach jest nadal bardzo wysoka – w 2013 r. 98% mieszkańców miast UE-28 było narażonych na stężenia O3 przekraczające wartości zalecane przez WHO. Około 15% z nich było narażonych na stężenia powyżej (mniej rygorystycznej) wartości docelowej O3 dla UE. Wysokie stężenia ozonu mogą również uszkadzać uprawy rolne, lasy oraz rośliny, zmniejszając ich tempo wzrostu i plonowanie. Długofalowy cel ochrony roślinności przed O3 przekroczono na 86% całkowitego obszaru użytków rolnych w krajach UE-28.
  • Dwutlenek azotu wpływa bezpośrednio na układ oddechowy, ale przyczynia się również do powstawania pyłów zawieszonych i przekroczeń stężenia ozonu. W 2013 r. 9% mieszkańców miast w krajach UE-28 było narażonych na stężenia NO2 przekraczające normy WHO i identyczne normy UE, przy czym 93% wszystkich przekroczeń norm miało miejsce w pobliżu dróg.
  • Benzo(a)piren (BaP) jest rakotwórczym zanieczyszczeniem organicznym. Narażenie na zanieczyszczenie BaP, który zazwyczaj powstaje w wyniku spalania drewna, jest powszechne, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej. W 2013 r. jedna czwarta ludności miejskiej krajów UE-28 była narażona na stężenia BaP powyżej wartości docelowej, a aż 91% było narażone na stężenia BaP powyżej szacowanego poziomu ryzyka przyjętego przez WHO.
  • W ciągu ostatnich dziesięcioleci znacznie zmniejszono emisje dwutlenku siarki (SO2) dzięki przepisom UE nakładającym wymóg korzystania z technologii niskoemisyjnych i ograniczenie zawartości siarki w paliwach. W 2013 r. odnotowano jedynie kilka przypadków przekroczeń dopuszczalnych wartości emisji SO2 w UE.
  • Stężenia tlenku węgla, benzenu i metali ciężkich (arsenu, kadmu, niklu i ołowiu) w powietrzu w 2013 r. w UE były na ogół niskie, z nielicznymi przypadkami przekroczeń odpowiednich dopuszczalnych wartości i wartości docelowych określonych w przepisach UE.

Linki

Powiązane treści

W oparciu o dane

Powiązane wskaźniki

Exposure of ecosystems to acidification, eutrophication and ozone In the EU-28 countries, the ecosystem area where acidification critical loads were exceeded decreased from 43% in 1980 to 7% in 2010 (it also decreased by 7% across all EEA member countries). There remain some areas where the EU's interim objective for reducing acidification, as defined in the National Emission Ceilings Directive, has not been met.  The EU28 ecosystem area, where the critical loads for eutrophication were exceeded, peaked at 84% in 1990 and decreased to 63% in 2010 (55% in EEA member countries). The area in exceedance is projected to further decrease to 54% in 2020 for the EU28 (48% in EEA member countries), assuming current legislation is implemented. The magnitude of the exceedances is projected to reduce considerably in most areas, except for a few 'hot spot' areas in western France and the border areas between the Belgium, Germany and the Netherlands as well as in northern Italy. Only 4% of the EU-28 ecosystem area (3% in EEA member countries) is still projected to be in exceedance of acidification critical loads in 2020 if current legislation is fully implemented. The eutrophication reduction target set in the updated EU air pollution strategy proposed by the European Commission in late 2013, will be met by 2030 if it is assumed that all maximum technically feasible reduction measures are implemented, but it will not be met by current legislation. Most of Europe's vegetation and agricultural crops are exposed to ozone levels that exceed the long term objective specified in the EU Air Quality Directive. A significant fraction is also exposed to levels above the target value threshold defined in the directive. In 2012, the agricultural area exposed to concentrations above the target value threshold increased to 27% of the total area, representing an increase compared to the previous three years. With regard to forest ozone exposure, between 2004 and 2012, 60% or more of the forest area was exposed to concentrations above the critical level set by the UNECE Convention on Long Range Transboundary Air Pollution.  

Related infographics

Podobne publikacje

Zobacz również

Temporal coverage

Akcje Dokumentu