следващ
предишен
елементи

Новини

Нивата на замърсяване на въздуха в Европа все още не са безопасни, особено за децата

Смяна на език
Новини Публикуван 12-09-2023 Последна промяна 14-09-2023
1 min read
Според оценките за качеството на въздуха, публикувани днес от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), е необходимо да се направи повече за защита на здравето на децата и юношите от отрицателното въздействие на замърсяването на въздуха. Замърсяването на въздуха причинява над 1 200 случая на преждевременна смърт годишно сред хората на възраст под 18 години в Европа и значително увеличава риска от заболявания на по-късен етап от живота. Въпреки подобренията през последните години, нивото на основните замърсители на въздуха в много европейски страни продължава да е над здравните препоръки на Световната здравна организация, особено в Централна и Източна Европа и Италия.

Нивата на замърсяване на въздуха в цяла Европа все още са опасни и европейските политики за качеството на въздуха трябва да имат за цел да защитят всички граждани , но най-вече нашите деца , които са най-уязвими от въздействието на замърсяването на въздуха върху здравето . Наложително е да продължим да засилваме мерките на европейско , национално и местно равнище , за да защитим децата си , които не могат да се защитят сами . Най-сигурният начин да ги предпазим е да направим въздуха , който всички дишаме , по-чист .

Ханс Брюнинкс Изпълнителен директор на ЕАОС

Въпреки, че емисиите на основните замърсители на въздуха са намалели през последните десетилетия, нивата на замърсяване на въздуха в Европа все още не са безвредни. Децата и юношите са особено уязвими към замърсяването на въздуха, тъй като техните тела, органи и имунна система все още се развиват. Замърсяването на въздуха уврежда здравето в детска възраст и увеличава риска от заболявания в по-късна възраст, се посочва в съобщението на ЕАОС „Замърсяването на въздуха и здравето на децата“. 

Смята се, че замърсяването на въздуха причинява над 1 200 случая на преждевременна смърт всяка година сред хората на възраст под 18 години в 32-те държавичленки на ЕАОС. Въпреки че броят на преждевременните смъртни случаи в тази възрастова група е малък в сравнение с общия брой за европейското население, изчисляван всяка година от ЕАОС, смъртните случаи в ранна възраст представляват загуба на бъдещ потенциал и са свързани със значителна тежест на хроничните заболявания както в детска възраст, така и на по-късен етап от живота. 

Белодробната функция и развитието на белите дробове при деца са засегнати от замърсяването на въздуха, по-специално от озон и азотен диоксид (NO2) в краткосрочен план и от фини прахови частици (ПЧ2,5) в дългосрочен план. Излагането на майката на замърсяване на въздуха по време на бременност се свързва с ниско тегло при раждане и риск от преждевременно раждане. След раждането, замърсяването на атмосферния въздух повишава риска от редица здравословни проблеми, включително астма, намалена функция на белите дробове, респираторни инфекции и алергии. То може също така да влоши хронични заболявания като астма, от която страдат 9% от децата и юношите в Европа, както и да увеличи риска от някои хронични заболявания в по-късна възраст. 

Докато замърсяването на въздуха като цяло не бъде сведено до безопасни нива, подобряването на качеството на въздуха около места като училища и детски градини и по време на дейности като пътуване до училище и спорт може да помогне за намаляване на експозицията на децата.


Актуализация на мониторинга на ЕАОС за 2022 г.: нивата на замърсяване на въздуха остават трайно високи

През 2021 г. над 90% от градското население на ЕС е било изложено на вредни нива на азотен диоксид, озон и фини прахови частици (ФПЧ2,5).

ФПЧ2,5 са сред най-вредните замърсители за човешкото здраве, като излагането на ФПЧ2,5 е водеща причина за инсулт, рак и респираторни заболявания. През 2021 г. 97 % от градското население са били изложени на концентрации на ФПЧ2,5 над праговете в годишните насоки на СЗО от 5 µg (микрограма)/m3 .

Според предварителните данни от 2022 г. в Централна и Източна Европа и Италия са отчетени най-високите концентрации на ФПЧ2,5, което се дължи главно на изгарянето на твърди горива като въглища и използването им както за битово отопление, така и в промишлеността.

В прегледа на ЕАОС Състояние на качеството на въздуха в Европа за 2023 г. е представено състоянието на концентрациите на замърсители на въздуха през 2021 г. и 2022 г. за регулираните замърсители, както по отношение на стандартите за качество на въздуха в ЕС, така и на референтните нива на СЗО от 2021 г.


Колко чист е вашият град? Португалските и шведските градове са с най-чист въздух

Фаро, Португалия и шведските градове Умео и Упсала бяха класирани като най-чистите европейски градове и имаха най-ниски средни нива на фини прахови частициПЧ2,5) през последните две календарни години, според актуализирания преглед на качеството на въздуха в градовете на ЕАОС. Градовете се класират от най-чистия до най-замърсения град въз основа на средните нива на фини прахови частици в дългосрочен план.


 

Контекст

В Плана за действие за нулево замърсяване на Европейския зелен пакт Европейската комисия определи цел до 2030 г. броят на случаите на преждевременна смърт, причинена от ФПЧ2,5 (основен замърсител на въздуха) да бъде намален с най-малко 55 % в сравнение с нивата от 2005 г. За тази цел през 2022 г. Европейската комисия публикува предложение за преразглеждане на директивите за качеството на атмосферния въздух, което има за цел, наред с другото, да приведе стандартите за качество на въздуха в по-тясно съответствие с препоръките на СЗО.

В оценките на качеството на въздуха на ЕАОС се посочват замърсителите, които се считат за най-вредни за човешкото здраве или които най-често превишават стандартите за качество на въздуха на ЕС и препоръчителните нива на СЗО. Концентрациите са получени от измервания в над 4500 станции за мониторинг в цяла Европа, които са официално докладвани на ЕАОС от нейните страни членки и други сътрудничещи държави. 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: children's health, air pollution
Действия към документ