neste
forrige
elementer

Nyheter

Nivåene av luftforurensning i Europa er fortsatt altfor høye – særlig for barn

Endre språk
Nyheter Publisert 14.09.2023 Sist endret 14.09.2023
3 min read
Mer må gjøres for å beskytte helsen til barn og unge mot de negative virkningene av luftforurensning, ifølge Det europeiske miljøbyråets (EEA) vurderinger av luftkvaliteten som offentliggjøres i dag. Luftforurensning forårsaker mer enn 1200 for tidlige dødsfall i året blant personer under 18 år i Europa og fører til betydelig økt risiko for sykdom senere i livet. Til tross for fremgangen de siste årene, ligger nivået av viktige luftforurensende stoffer i mange europeiske land fortsatt over retningslinjene til Verdens helseorganisasjon. Sentral- og Øst-Europa og Italia er spesielt rammet.

Nivåene av luftforurensning i Europa er fortsatt altfor høye, og EUs luftkvalitetspolitikk bør ta sikte på å beskytte alle borgere – men særlig barna – som er mest utsatt for helsekonsekvensene av luftforurensning. Det er viktig at vi fortsetter å trappe opp tiltak på EU-nivå, nasjonalt nivå og regionalt nivå for å beskytte barna våre, som ikke kan beskytte seg selv. Den beste måten å holde dem trygge på, er å gjøre luften vi alle puster i renere.

Hans Bruyninckx, Administrerende direktør for Det europeiske miljøbyrået

Selv om det har vært en nedgang i utslipp av viktige luftforurensende stoffer de siste tiårene, er nivåene av luftforurensning i Europa fortsatt altfor høye. Barn og unge er særlig utsatt for luftforurensning fordi kroppen, organene og immunsystemet deres fortsatt er under utvikling. Luftforurensning skader helsen i barndommen og øker risikoen for sykdom senere i livet, ifølge EEAs orientering om luftforurensning og barnas helse «Air pollution and children's health».

Det anslås at luftforurensning forårsaker over 1200 for tidlige dødsfall årlig blant personer under 18 år i EEAs 32 medlemsland. Selv om den årlige andelen for tidlige dødsfall blant denne aldersgruppen er lavt i forhold til EEAs estimater for hele den europeiske befolkningen, representerer denne dødelighet tidlig i livet et tap av fremtidig potensial samt en betydelig kronisk sykdomsbyrde, både i barndommen og senere i livet.

Barns lungefunksjon og -utvikling påvirkes av luftforurensning, særlig av ozon og nitrogendioksid (NO2) på kort sikt og av fine partikler (PM2,5) på lang sikt. Mødres eksponering for luftforurensning under svangerskapet er knyttet til lav fødselsvekt og risiko for en for tidlig fødsel. Etter fødselen øker luftforurensning risikoen for flere helseproblemer, herunder astma, redusert lungefunksjon, luftveisinfeksjoner og allergier. Det kan også forverre kroniske tilstander som astma, noe som rammer 9 % av barn og unge i Europa, samt øke risikoen for enkelte kroniske sykdommer i voksen alder.

Inntil luftforurensningen er redusert til trygge nivåer overalt, kan praktiske tiltak for å bedre luftkvaliteten rundt skoler og barnehager samt skolependling og idrett bidra til å redusere barns eksponering.


Det europeiske miljøbyråets overvåkingsrapport 2022: Nivåene av luftforurensning er fortsatt høye

I 2021 ble over 90 % av EUs urbane befolkning utsatt for skadelige nivåer av nitrogendioksid, ozon og svevestøv (PM2,5).

PM2,5 er en av de mest skadelige forurensningene for helsen, og eksponering for PM2,5 er en ledende årsak til hjerneslag, kreft og luftveissykdommer. I 2021 ble 97 % av den urbane befolkningen utsatt for høyere konsentrasjoner av PM2,5 enn WHOs anbefalinger for 2021 på 5 µg/m3 (mikrogram per kubikkmeter).

Ifølge foreløpige data fra 2022 rapporterte Sentral- og Øst-Europa og Italia de høyeste konsentrasjonene av PM2,5, hovedsakelig både på grunn av forbrenning av fast brensel som kull til boligoppvarming og bruk i industrien.

Det europeiske Miljøbyråets orientering om status for luftkvaliteten i Europa «Europe's Air Quality status 2023» presenterer statusen for konsentrasjoner av luftforurensende stoffer i 2021 og 2022 for regulerte forurensende stoffer, både i forhold til EUs luftkvalitetsstandarder og WHOs nivåer for 2021.


Hvor ren er byen din? Portugisiske og svenske byer har den reneste luften

Faro, i Portugal, og de svenske byene Umeå og Uppsala ble rangert som de reneste europeiske byene og hadde de laveste gjennomsnittsnivåene av fint svevestøv, eller PM2,5 de siste to kalenderårene, ifølge den oppdaterte kartviseren for luftkvalitet i europeiske byer. Byene er rangert fra de reneste byene til de mest forurensede, på grunnlag av gjennomsnittsnivået av fint svevestøv over lengre tid.


 

Bakgrunn

Som en del av EUs handlingsplan for nullforurensning har Europakommisjonen satt som mål for 2030 å redusere antall for tidlige dødsfall forårsaket av PM2,5 (et viktig luftforurensende stoff) med minst 55 % sammenlignet med 2005-nivåene. For å oppnå dette publiserte Europakommisjonen i 2022 et forslag om å gjennomgå luftkvalitetsdirektivet, blant annet med sikte på en bedre tilpasning av luftkvalitetsstandardene til WHOs anbefalinger.

EEAs luftkvalitetsvurderinger fokuserer på forurensende stoffer som anses som mest skadelige for menneskers helse eller som oftest overskrider EUs luftkvalitetsstandarder og WHOs anbefalinger. Konsentrasjonene er hentet fra målinger gjennomført ved over 4500 målestasjoner over hele Europa, som offisielt rapporteres til EEA av deres medlemsland og andre samarbeidsland.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagger

arkivert under: children's health, air pollution
Dokumenter handlinger