следващ
предишен
елементи

Press Release

Напредъкът на Европа по отношение на околната среда е застрашен от неустойчивите икономически дейности

Смяна на език
Press Release Публикуван 26-07-2006 Последна промяна 28-06-2016
Състоянието на околната среда в Европа се е подобрило в няколко отношения през изминалото десетилетие, но съществува вероятност голяма част от постиженията да бъдат заличени от икономическия растеж, тъй като предстои правителствата да направят значителни стъпки към преодоляване на зависимостта на натиска върху околната среда от икономическото развитие
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
.
Копенхаген/Женева/Брюксел/Москва, 12 май 2003
.

Напредъкът на Европа по отношение на околната среда е застрашен от неустойчивите икономически дейности

Състоянието на околната среда в Европа се е подобрило в няколко отношения през изминалото десетилетие, но съществува вероятност голяма част от постиженията да бъдат заличени от икономическия растеж, тъй като на правителствата все още им предстои да направят значителни стъпки към преодоляване на зависимостта на натиска върху околната среда от икономическото развитие.
.

Това е едно от основните послания на последната оценка на околната среда в Европа, направена от Европейската агенция за околна среда и публикувана днес
.
.
Околната среда в Европа: Трета оценка е изготвена за Конференцията на министрите "Околна среда за Европа " , която ще се проведе в Киев, Украйна на 21-23 май под егидата на Икономическата комисия на ООН за Европа(UNECE). Предишните две оценки бяха публикувани от Агенцията през 1995 г. и 1998 г. за конференциите, проведени в София, България и Орхус, Дания .
.
Новият доклад обхваща общо
52 страни , включително за първи път цялата Руска федерация и 11-те останали страни от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия ( ИЕКЦА ).
.
Той показва, че по-голямата част от напредъка по подобрение на околната среда все още е резултат от допълнителни мерки, насочени към ограничаване на замърсяването, или е резултат на икономическия спад и преструктурирането в много части на Европа
.
.
"
Ние знаем от опит, че тези постижения отново ще бъдат загубени, ако икономическият растеж продължи да се базира на традиционните, вредни за околната среда дейности, които все още преобладават, вместо да се базира на по-устойчиви и екологично ефективни алтернативи", заяви Гордън МакИнес, временно изпълняващ длъжността Изпълнителен директор на ЕАОС.
.

"
Тази опасност еособено актуална за страните-кандидатки за присъединяване към ЕС и за държавите от ИЕКЦА, към които са прехвърлени големи производствени мощности от Западна Европа и от други места", добави г-н МакИнес.
.
Подчертавайки големите различия в екологичната обстановка между различните групи от страни, както и в рамките на едни и същи групи, докладът потвърждава, че когато е била правилно определяна и провеждана, политиката по отношение на околната среда е довела до значително подобряване и намаляване на натиска върху околната среда в няколко сфери
.
.
Например, в Европа е постигнато значително намаляване на емисиите на вещества, предизвикващи разрушаване на атмосферния озонов слой. Намаляването на подкисляващите емисии във въздуха и на емисиите във водата от точкови източници - напр. заводи - като цяло са довели до подобряване на качеството и на двете среди. Защитата на ареалите на биологично важните растителни и животински видове е довело до определено подобрение на тяхното състояние
.

За разлика от това, политиката по отношение на околната среда, насочена към ограничаване на отпадъците, не е постигнала съществен напредък, като натискът върху някои природни ресурси продължава да нараства, особено спрямо рибните запаси, горния слой на почвата и терените. Емисиите във водата от дифузни източници, напр. от селското стопанство, все още остават проблем
.
.
Икономическите и социални промени след началото на 90-те години - при които Западна Европа се превръща във все по-голяма степен в общество, ориентирано към услугите, а останалата част от континента преминава към пазарна икономика, макар и с различни скорости - доведе до подобрение в определени сфери на околната среда, както обаче и до влошаване в други
.
.
В Европа като цяло се наблюдава намаляване на емисиите на газове, причиняващи парниковия ефект. В Централна и Източна Европа и в ИЕКЦА натискът върху водоизточниците, причиняван от селското стопанство и индустрията, е намалял. Икономическото преструктуриране в тези страни също е основната движеща сила, предизвикваща намаляване на емисиите на замърсители на въздуха
.
.
Като негативна последица, появата на
пустеещи земи в резултат на икономическото преструктуриране в Централна и Източна Европа и в ИЕКЦА застрашава биоразнообразието. Икономическият растеж затруднява много западноевропейски страни в постигането на националните цели за ограничаване на емисиите на газове, причиняващи парниковия ефект.
.
Развитието на населените места и транспортната инфраструктура засягат големи площи продуктивна земя и раздробяват основни животински и растителни ареали на много места в региона. Екстензивният риболов е заплаха за морските природни ресурси
.
.
Тъй като подобрението на околната среда в тези сфери се определя предимно от общата икономическа ситуация, голяма част от наблюдавания към момента напредък е малко вероятно да бъде задържан в условията на продължаващ или възникващ отново икономически растеж. В същото време много от негативните влияния вероятно ще се влошат.
.
Такава тенденция вече се наблюдава в областта на транспорта, където се отбелязва преминаване към сухопътен и въздушен транспорт за сметка на по-приемлив за опазването на околната среда транспорт, вследствие на което се увеличава потреблението на енергия и нарастват емисиите на газове, предизвикващи парниковия ефект.
.
За човешкото здраве продължават да съществуват редица опасности, свързани с околната среда. В цяла Европа се създават все повече опасни отпадъци. Качеството на питейната вода продължава да е повод за безпокойство в целия регион, а въздействието на фините прахови частици днес в западноевропейските градове представлява най-голямата заплаха за човешкото здраве, предизвикана от замърсяването на въздуха.
.
В доклада се прави извод, че е необходимо да се ускори формулирането и провеждането на политика, която да отчита напълно потребностите, свързани с грижата за околната среда, за да може Европа да осигури необходимото й опазване и да успее да премине към по-устойчиво развитие.
.
" Стратегията на ЕС за устойчиво развитие е стъпка в правилната посока, но са необходими повече практически действия от страна на относително по-богатите държави-членки на ЕС, за да се съхрани доверието в тази стратегия по отношение на околната среда", заяви г-н МакИнес.
.
Той добави следното: "Това, което най-много липсва, е рамка за вземане на решения, която да отчита в необходимата степен конкуриращите се, но често и допълващи се икономически, социални и екологични фактори. Различните инициативи за Европейско регионално енергийно сътрудничество са добър пример за такава рамка в действие
."  
.
Резюмето на този доклад вече можете да намерите в Интернет на адрес http://reports.eea.europa.eu/environmental_assessment_report_2003_10-sum . 
Пълният текст ще бъде представен след изтичане на срока на забрана за публикуване на адрес http://reports.eea.europa.eu/environmental_assessment_report_2003_10 .

Редакционни бележки        

  • Конференцията на министрите в Киев е петото такова мероприятие, проведено след началото на процеса 'Околна среда за Европа' през 1991 г. Информация за конференцията можете да намерите на адрес http://www.unece.org/env/wgso/index_kyivconf.htm и http://www.kyiv-2003.info/main/index.php.

  • Страните от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (ИЕКЦА) са Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Руската федерация, Украйна, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Относно ЕАОС
.
Европ ейската агенция за околна среда е основният източник на информация, използван от Европейския съюз и неговите държави-членки при разработване на политиката по отношение на околната среда. Агенцията има за цел да подкрепя устойчивото развитие и да помага за постигането на значимо и измеримо подобрение в околната среда на Европа чрез предоставяне на навременна, целева, подходяща и надеждна информация на субектите, формиращи политиката по отношение на околна среда, както и на широката общественост. Основана от ЕС през 1990 г. и със седалище в Копенхаген от 1994 г., ЕАОС представлява ядрото на Европ ейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet)- мрежа от около 300 организации в цяла Европа, чрез която се набират и разпространяват данни и информация, свързани с околната среда.
.
В Агенцията, която е отворена за всички държави, споделящи нейните цели, понастоящем членуват 31 страни. Това са 15-те държави-членки на ЕС; Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, които са членки на Европ ейската икономическа зона; както и 13-те страни-кандидатки за присъединяване към ЕС -България, Кипър, Чешка Република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словения, Словашка Република и Турция (от този месец).ЕАОС е първият орган на ЕС, който приема за свои членове страните-кандидатки.В момента се водят и преговори за членство с Швейцария .
.Permalinks

Действия към документ