следващ
предишен
елементи

Press Release

Европа трябва да насочи транспортната политика в правилната посока

Смяна на език
Press Release Публикуван 26-03-2009 Последна промяна 03-06-2016
Транспортът продължава да има непропорционално висок дял в емисиите на парникови газове, влошеното качество на въздуха и шума в Европа, като в същото време използва най-неефикасните способи за придвижване на хора и стоки.

Известно е, че съществуват технологии, които могат да помогнат за преодоляване на въздействието на транспортния сектор в Европа върху околната среда. Въпреки това много новопроизведени автомобили са всичко друго но не и екологични, секторът на товарните превози все още предпочита най-слабо ефективните транспортни форми, а железопътният транспорт в ЕС все още няма единна система.

Жаклин Макглейд, изпълнителен директор на ЕАОС

Тези заключения са изложени в доклада Transport at a crossroads („Транспортът e на кръстопът“), представен днес в Европейския парламент в Брюксел от професор Жаклин Макглейд, изпълнителен директор на ЕАОС. „Известно е, че съществуват технологии, които могат да помогнат за преодоляване на въздействието на транспортния сектор в Европа върху околната среда. Въпреки това много новопроизведени автомобили са всичко друго но не и екологични, секторът на товарните превози все още предпочита най-слабо ефективните транспортни форми, а железопътният транспорт в ЕС все още няма единна система“.

„Във време, когато е необходимо да се борим с проблемите на икономиката и околната среда чрез устойчиви и екологични решения, тенденциите в транспорта сочат в грешната посока и той ще продължи да допринася за замърсяването на въздуха, повишаването на емисиите на парникови газове и много други видове отрицателно въздействие върху околната среда“, заяви професор Макглейд.

  • Емисиите на парникови газове са се увеличили с 26 % или 180 милиона тона между 1990 и 2006 г., с изключение на международната авиация и морския транспорт (EC-15). Това представлява увеличение, по-високо от годишните емисии за 2006 г. на Белгия, 132 милиона тона, или Румъния, 157 милиона тона.[1]
  • Между 1996 и 2006 г. общите обеми на товари, измерени в тонкилометри, за държавите-членки на ЕС са се увеличили с 35% или 650 милиона тонкилометра, значително повече от целия товарен транспорт в Германия. Намалял е пазарният дял на железопътния товарен транспорт и на товарния транспорт по вътрешни водни пътища
  • Между 1996 и 2006 г. броят на частните автомобили в ЕС-27 се е увеличил с 22%, или 52 милиона автомобила. Това представлява увеличение, равно на броя на всички автомобили в Обединеното кралство и Испания взети заедно. Броят километри, изминати от пътуващи хора в страните, членуващи в ЕАОС, се е увеличил с 65 милиона километра през 2006 г.
  • Замърсяването на въздуха от автомобили намалява, но качеството на въздуха продължава да бъде проблем в Европа.

Разделяне на растежа в транспортния сектор от икономическия растеж

Добре изготвените политики за управление на търсенето в транспортния сектор могат да намалят транспортните обеми. Това би подобрило ефикасността на икономиката от гледна точка на транспорта и би постигнало разделяне на растежа в транспортния сектор от икономическия растеж. Докладът потвърждава също така, че цената играе основна роля в избора на потребителите; наблюдава се увеличение от 20% в търсенето на автобусни услуги вследствие на увеличението от 10% на цените на горивата.

„Все още са ни необходими ясни, измерими, реалистични и с определени срокове цели за намаляване на емисиите на парникови газове, замърсяването на въздуха и шума от транспорта. Вероятно по-критично, чрез своята реакция на променливите цени през миналата година, потребителите ясно показаха, че цените на горивата и пътните такси са от значение в управлението на търсенето на транспортни услуги“, казва професор Макглейд.

Обща информация за доклада

Докладът Transport at a crossroads („Транспортът е на кръстопът“) е годишната публикация на ЕАОС „Механизъм за отчитане на състоянието на околната среда и транспорта“ (TERM), който следи за напредъка и ефективността на усилията за интегриране на стратегиите в областта на транспорта и околната среда. Докладите на TERM се публикуват от 2000 г. насам и предлагат информация от основно значение за развитието на политиките на ЕС. Докладът има за цел да обхване всички страни, членуващи в ЕАОС.

Страни, членуващи в ЕАОС: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Словакия, Словения, Швеция, Швейцария, Турция и Обединеното кралство.

Информация за Европейската агенция за околна среда (ЕАОС)

Седалището на ЕАОС е в Копенхаген. Агенцията има за цел да спомага за постигането на значимо и измеримо подобрение на състоянието на околната среда в Европа, като предоставя на политиците и на обществеността навременна, целенасочена, уместна и надеждна информация.

За медийни запитвания се свържете с:

Òscar Romero Sanchez

Служител за връзки с медиите

Тел: +45 3336 7207

Мобилен: +45 2368 3671

Gülçin Karadeniz

Служител за връзки с медиите

Тел: +45 3336 7172

Мобилен: +45 2368 3653


[1] Годишни емисии за 2006 г. – преглед на данни на EAОС за парниковите газове - http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455

 

Permalinks

Действия към документ