volgende
vorige
items

Press Release

Europa moet het vervoersbeleid in de juiste richting sturen

Taal wijzigen:
Press Release Gepubliceerd 27-03-2009 Laatst gewijzigd 03-06-2016
Het vervoer in Europa draagt nog altijd onevenredig veel bij aan de uitstoot van broeikasgassen, slechte luchtkwaliteit en lawaai. En nog altijd maakt het reizigers- en goederenvervoer gebruik van de minst efficiënte vervoersmiddelen.

We weten dat er technologieën zijn die de impact van de vervoerssector op het milieu in Europa kunnen ombuigen. Toch rollen er nog veel voertuigen van de productieband die allesbehalve milieuvriendelijk zijn, in de sector van het vrachtvervoer wordt nog steeds de voorkeur gegeven aan de minst efficiënte transportmethoden en het spoorwegennet in de Europese Unie is nog altijd niet uniform.

Professor Jacqueline McGlade, directrice van het EMA

Deze conclusies worden getrokken in het verslag 'Transport at a crossroads' (vervoer op een tweesprong), dat vandaag in het Europees Parlement in Brussel wordt gepresenteerd door professor Jacqueline McGlade, directrice van het EMA. "We weten dat er technologieën zijn die de impact van de vervoerssector op het milieu in Europa kunnen ombuigen. Toch rollen er nog veel voertuigen van de productieband die allesbehalve milieuvriendelijk zijn, in de sector van het vrachtvervoer wordt nog steeds de voorkeur gegeven aan de minst efficiënte transportmethoden en het spoorwegennet in de Europese Unie is nog altijd niet uniform."

"Juist nu we duurzame en milieuvriendelijke oplossingen moeten vinden voor onze economische en milieuproblemen, gaan de ontwikkelingen in het vervoer de verkeerde kant op. Zo zal deze sector de lucht blijven vervuilen, nog meer broeikasgassen uitstoten en veel schade toebrengen aan het milieu", aldus professor McGlade.

  • De uitstoot van broeikasgassen is tussen 1990 en 2006 met 26 % of 180 miljoen ton toegenomen – waarbij de internationale luchtvaart en zeevaart nog niet is inbegrepen (EU-15). Deze extra uitstoot is groter dan de nationale emissie van België in het jaar 2006 (132 miljoen ton) of van Roemenië (157 miljoen ton).[1]
  • Tussen 1996 en 2006 nam het totale vrachtvolume, gemeten in tonkilometer, voor de EU-lidstaten met 35 % of 650 miljoen tonkilometer toe. Dat is aanzienlijk meer dan het totale vrachtvervoer in Duitsland. Het marktaandeel van het vrachtvervoer per trein en van de binnenscheepvaart nam daarentegen af.
  • Tussen 1995 en 2006 steeg het aantal personenwagens in EU-27 met 22 %, ofwel 52 miljoen auto's. Dat komt neer op een toename in de orde van grootte van het hele wagenpark van het Verenigd Koninkrijk en Spanje samen. Het aantal kilometers dat reizigers in de EER-landen in 2006 hebben afgelegd, steeg met 65 miljoen kilometer.
  • De luchtvervuiling door auto's neemt af, maar de kwaliteit van de lucht is in heel Europa nog altijd een probleem.

Koppel de ontwikkeling van het vervoer los van de economische ontwikkeling

Door weldoordacht vervoersbeleid kan het transportvolume worden gereduceerd. Daardoor zal het vervoer efficiënter worden en kan de ontwikkeling van deze sector worden losgekoppeld van de economische ontwikkeling. Uit het rapport blijkt ook dat prijssignalen een grote rol spelen bij de keuze die de consument maakt: als de brandstofprijzen stijgen met 10 % neemt de vraag naar busdiensten met 20 % toe.

 "Er zijn nog steeds geen heldere, meetbare, realistische en tijdgebonden doelen gesteld voor beperking van de uitstoot van broeikasgassen en andere luchtvervuilende stoffen, en van de verkeersherrie. De reactie van de consument op de sterk schommelende prijzen vorig jaar wijst erop dat brandstof- en wegtarieven een belangrijke rol kunnen spelen in het reguleren van de vraag naar vervoer", stelt professor McGlade.

Achtergrond bij het verslag

Het verslag 'Transport at a crossroads' is de jaarlijkse publicatie van het transport- en milieurapportagemechanisme van het EMA (TERM – Transport and Environment Reporting Mechanism), dat de vorderingen en de doeltreffendheid volgt van initiatieven om vervoers- en milieubeleid te integreren. Sinds het jaar 2000 worden TERM-rapporten gepubliceerd. De gepresenteerde inzichten kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van EU-beleid. Het rapport richt zich op alle EER-landen.

EMA-landen België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowaakse Republiek, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Over het Europees Milieuagentschap (EMA):

Het Milieuagentschap is gevestigd in Kopenhagen. Het heeft tot doel bij te dragen tot significante, meetbare verbeteringen van het milieu in Europa door het verstrekken van tijdige, doelgerichte, relevante en betrouwbare informatie aan beleidsmakers en het algemene publiek.

Voor vragen van de media:

Òscar Romero Sanchez

Persvoorlichter:

Tel. +45 3336 7207

Mobiele telefoon: +45 2368 3671

Gülçin Karadeniz

Persvoorlichter:

Tel. +45 3336 7172

Mobiele telefoon: +45 2368 3653[1] Jaarlijkse emissie 2006 - EEA greenhouse gas data viewer - http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455

Permalinks

Documentacties