ďalej
späť
body

Press Release

Európa musí riadiť dopravnú politiku správnym smerom

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 26. 03. 2009 Posledná zmena 03. 06. 2016
Sektor dopravy sa neprestáva neprimerane podieľať na emisiách skleníkových plynov v Európe, zlej kvalite ovzdušia a hluku a aj naďalej používa najmenej efektívne spôsoby prepravy osôb a tovaru.

Vieme, že existujú technológie, ktoré dokážu eliminovať vplyv sektoru dopravy na životné prostredie Európy. Mnoho vozidiel, ktoré vychádzajú z výrobných liniek sú však všetko iné, len nie 'zelené', nákladná doprava uprednostňuje najmenej efektívne spôsoby prepravy a železnice v celej Európe stále nemajú jednotný systém.

Riaditeľka agentúry EEA, profesorka Jacqueline McGlade

Tieto zistenia sú súčasťou správy "Transport at a crossroads" (Doprava na križovatke), ktorú dnes uvádza výkonná riaditeľka agentúry EEA, profesorka Jacqueline McGlade, v Európskom parlamente v Bruseli: "Vieme, že existujú technológie, ktoré dokážu eliminovať vplyv sektoru dopravy na životné prostredie Európy. Mnoho vozidiel, ktoré vychádzajú z výrobných liniek sú však všetko iné, len nie 'zelené', nákladná doprava uprednostňuje najmenej efektívne spôsoby prepravy a železnice v celej Európe stále nemajú jednotný systém."

"V období, keď je potrebné pristupovať k našim hospodárskym a environmentálnym problémom prostredníctvom trvalo udržateľných a 'zelených' riešení, sa trendy v doprave uberajú zlým smerom, a naďalej sa budú podieľať na znečisťovaní ovzdušia, zvyšovaní emisií skleníkových plynov a množstve negatívnych dopadov na životné prostredie." uviedla profesorka McGlade.

  • Emisie skleníkových plynov sa v období od 1990 do 2006 zvýšili o 26 %, čo predstavuje 180 miliónov ton, bez započítania medzinárodnej leteckej a námornej dopravy. Ide o väčší nárast než tvoria celoročné národné emisie za rok 2006 v Belgicku (132 miliónov ton) alebo v Rumunsku (157 miliónov ton).[1]
  • V období od 1996 do 2006 sa v členských štátoch EÚ zvýšil celkový objem nákladnej dopravy meraný v tonách na kilometre o 35 %, čo predstavuje 650 mil. ton na km, čo je oveľa viac ako celkový objem nákladnej dopravy Nemecka. Železničná nákladná a vnútroštátna riečna doprava zaznamenali úbytok v podiele na trhu.
  • V období od 1995 do 2006 vzrástla miera vlastníctva automobilov v EÚ-27 o 22 %, čo predstavuje 52 miliónov automobilov. To reprezentuje nárast rovnajúci sa celkovému počtu automobilov v Spojenom kráľovstve a Španielsku dohromady. Počet kilometrov, ktoré precestovali pasažieri v členských krajinách EEA sa zvýšil v roku 2006 o 65 miliónov kilometrov.
  • Znečistenie ovzdušia spôsobené motorovými vozidlami klesá, ale kvalita ovzdušia naďalej zostáva problémom v celej Európe.

Odčlenenie rastu dopravy od hospodárskeho rastu

Dobre navrhnuté politiky zamerané na riadenie dopytu v rámci dopravy môžu znížiť jej objemy. Tým by sa zlepšila dopravná efektívnosť hospodárstva a prerušila by sa väzba medzi rastom dopravy a hospodárskym rastom. Správa zároveň potvrdzuje, že cenové popudy hrajú významnú úlohu pri rozhodovaní zákazníkov. Ako príklad možno uviesť 20 % nárast dopytu po autobusovej doprave vyvolanom 10 % nárastom cien paliva.

"Stále potrebujeme jasné, merateľné, realistické a časovo orientované ciele na znižovanie emisií skleníkových plynov, emisií ovzdušie znečisťujúcich látok a hluku spôsobeného dopravou. Ako to možno o čosi kritickejšie vyjadrili spotrebitelia svojimi reakciam na výrazné kolísanie cien v minulom roku, ceny paliva a výška cestných poplatkov hrajú významnú úlohu pri riešení dopytu v doprave." povedala profesorka McGlade.

Ďalšie informácie k správe

Správa "Transport at a crossroads" ("Doprava na križovatke") je výročná publikácia mechanizmu agentúry EEA na predkladanie správ o doprave a životnom prostredí (TERM), ktorý sleduje vývoj a účinnosť pokusov o integráciu stratégií dopravy a životného prostredia. Správy TERM sa vydávajú od roku 2000 a poskytujú dôležité informácie, ktoré môžu pomôcť pri tvorbe politík EÚ. Správa má za cieľ zahrnúť všetky členské krajiny EEA.

Členské krajiny EEA: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko a Turecko.

Informácie o Európskej environmentálnej agentúre (EEA)

Agentúra EEA má sídlo v Kodani. Cieľom agentúry je pomáhať pri dosahovaní podstatných a merateľných zlepšení životného prostredia Európy prostredníctvom poskytovania včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých informácií politickým aktérom a verejnosti.

Informácie pre médiá:

Óscar Romero Sanchez

Tlačový úradník:

Tel. číslo: +45 3336 7207

GSM: +45 2368 3671

Gülcin Karadeniz

Tlačový úradník:

Tel. číslo: +45 3336 7172

GSM: +45 2368 3653[1] Emisie za rok 2006 – aplikácia EEA pre zobrazenie údajov o skleníkových plynoch - http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455

 

Permalinks

Akcie dokumentu