nästa
föregående
poster

Press Release

Europa måste styra transportpolitiken i rätt riktning

Ändra språk
Press Release Publicerad 2009-03-26 Senast ändrad 2016-06-03
Transportsektorn fortsätter att i orimlig grad bidra till utsläpp av växthusgaser, dålig luftkvalitet och buller och innebär fortfarande att de minst effektiva sätten för förflyttning av personer och varor används.

Vi vet att det finns teknik för att ta itu med transportsektorns effekter på miljön i Europa. Många fordon som släpps ut från produktionsbanorna är dock inte alls miljövänliga, godstransportsektorn fortsätter att gynna de minst effektiva transportsätten och det finns fortfarande inget enhetligt system för järnvägarna i EU.

Professor Jacqueline McGlade, miljöbyråns verkställande direktör

Dessa rön redovisas i rapporten "Transport at a crossroads" (Transportsektorn vid ett vägskäl) som läggs fram idag vid Europaparlamentet i Bryssel av professor Jacqueline McGlade, miljöbyråns verkställande direktör. "Vi vet att det finns teknik för att ta itu med transportsektorns effekter på miljön i Europa. Många fordon som släpps ut från produktionsbanorna är dock inte alls miljövänliga, godstransportsektorn fortsätter att gynna de minst effektiva transportsätten och det finns fortfarande inget enhetligt system för järnvägarna i EU". 

"Vid en tidpunkt då vi behöver ta itu med våra ekonomiska och miljömässiga problem genom hållbara och miljövänliga lösningar pekar trenderna inom transportområdet åt fel håll. Transporterna kommer att fortsätta bidra till luftföroreningar, ökande utsläpp av växthusgaser och många negativa effekter på miljön", säger professor McGlade.

  • Utsläppen av växthusgaser ökade med 26 procent eller 180 miljon ton mellan 1990 och 2006. Då omfattas inte internationell luftfart och sjöfart (EU-15). Denna ökning är större än de årliga utsläppen på nationell nivå under 2006 från bl a Belgien; 132 miljoner ton eller Rumänien; 157 miljoner ton. [1]
  • Mellan 1996 och 2006 ökade den totala omfattningen av godstransporterna mätt i tonkilometer för EU:s medlemsstater med 35 procent eller 650 miljoner tonkilometer. Ökningen överstiger kraftigt de totala godstransporterna i Tyskland. Marknadsandelen för godstransporter på järnväg och på de inre vattenvägarna minskade. 
  • Mellan 1995 och 2006 ökade bilägandet i EU-27 med 22 procent eller 52 miljoner bilar. Detta motsvarar hela bilparken i Storbritannien och Spanien tillsammans. Antalet kilometer som passagerarna färdas i miljöbyråns medlemsstater ökade med 65 miljoner kilometer under 2006.
  • Även om luftföroreningarna från fordon minskar är luftkvaliteten fortfarande ett problem över hela Europa.

Frikoppla ökningen av transporter från den ekonomiska tillväxten

En väl genomtänkt politik för att hantera efterfrågan på transporter kan minska deras omfattning. Detta skulle förbättra transporteffektiviteten i ekonomin och frikoppla transporternas ökning från den ekonomiska tillväxten. Rapporten bekräftar också att prissignalerna spelar en viktig roll för konsumenternas val; en ökning av bränslepriserna med 10 procent åtföljdes av en ökning av efterfrågan på busstrafik med 20 procent.

"Vi behöver fortfarande tydliga, mätbara, verklighetsförankrade och tidsbundna mål för att minska utsläppen av växthusgaser, utsläpp till luften och trafikbullret. Kanske ännu viktigare är att konsumenterna genom sin reaktion på de instabila priserna förra året visat att det är tydligt att bränsle- och trafikpriserna spelar roll när det gäller att hantera efterfrågan på transporter", säger professor McGlade.

Bakgrund

Rapporten "Transport at a crossroads" är en årlig publikation från miljöbyråns transport- och miljörapporteringsmekanism (TERM), som övervakar framsteg och effektivitet när det gäller transport och miljö. TERM-rapporterna har publicerats sedan år 2000 och ger viktiga inblickar som kan vara till nytta vid utformningen av EU:s politik. Rapporten är avsedd att täcka alla miljöbyråns medlemsländer.

Medlemmarna i miljöbyrån är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Spanien, Slovakien, Slovenien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

Om Europeiska miljöbyrån:

Europeiska miljöbyrån har sitt kontor i Köpenhamn. Byrån strävar efter att bidra till att miljön i Europa förbättras avsevärt - och på ett mätbart sätt. Detta ska uppnås genom att byrån förser beslutsfattarna och allmänheten med aktuell, målgruppsanpassad, relevant och tillförlitlig information.

För medieförfrågningar, vänligen kontakta

Òscar Romero Sanchez

Pressansvarig:

Tfn: +45 3336 7207

Mobiltfn: +45 2368 3671

Gülçin Karadeniz

Pressansvarig:

Tfn: +45 3336 7172

Mobiltfn: +45 2368 3653[1] Årliga utsläpp 2006 - EEA greenhouse gas data viewer - http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455

 

Permalinks

Dokumentåtgärder