следващ
предишен
елементи

Press Release

Околна среда: качеството на водите за къпане в ЕС продължава да е високо

Смяна на език
Press Release Публикуван 15-06-2011 Последна промяна 03-06-2016
Между 2009 и 2010 г. качеството на водите за къпане в Европа леко се е влошило, но като цяло се е запазило високо. Днес на минималните изисквания отговарят над девет от 10 водни обекта за къпане.

Чистите води за плуване са изключително важни за европейските граждани и информацията за това ще ги направи по-взискателни към качеството на езерните, речните и крайбрежните води. Участието на обществеността в постоянното наблюдение над европейските води за къпане е от ключово значение, особено в момент, когато въздействието от изменението на климата става все по-осезаемо.

Професор Жаклин МакГлейд, изпълнителен директор на Европейската агенция за околната среда

На първо място се нарежда Кипър, където 100 % от водните обекти, предназначени за къпане, постигат стриктните ориентировъчни стойности; следват го Хърватия (97,3%), Малта (95,4%), Гърция (94,2%) и Ирландия (90,1%). Постигнатите резултати са посочени в годишния доклад за водите за къпане на Европейската агенция за околната среда и Европейската комисия, който съдържа сравнителни данни за качеството на водите в повече от 21 000 крайбрежни и континентални обекти за къпане в 27-те държави-членки на ЕС. Комисията прие също така нови знаци и символи, които ще информират обществеността за класификацията на водите за къпане и ограниченията за къпане (вж. линка по-долу).

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Доволен съм, че качеството на водите за къпане в Европа се запазва високо, макар да има възможности за допълнително подобрение. Чистите води са безценен ресурс, който не бива да приемаме за даденост. Призовавам държавите-членки да направят така, че лекият спад, който отбелязахме миналата година, да се трансформира във възход.“

Професор Жаклин МакГлейд, изпълнителен директор на Европейската агенция за околната среда, заяви: „Чистите води за плуване са изключително важни за европейските граждани и информацията за това ще ги направи по-взискателни към качеството на езерните, речните и крайбрежните води. Участието на обществеността в постоянното наблюдение над европейските води за къпане е от ключово значение, особено в момент, когато въздействието от изменението на климата става все по-осезаемо.“

В доклада е направен подробен преглед на качеството на водите за къпане в държавите-членки на ЕС по време на целия сезон за къпане през 2010 г. Това ще позволи на плуващите да се ориентират към зоните, където се очаква качеството на водите да бъде добро през 2011 г. Описани са и тенденциите в качеството на водите за къпане, които се наблюдават от 1990 г. насам.

Анализът включва данни, извлечени от над 21 000 конкретни обекта за къпане в цяла Европа, като близо 70 % от тях са крайбрежни, а останалите — континентални. Обектите са класифицирани като съответстващи на задължителните стойности, съответстващи на по-стриктните ориентировъчни стойности или неотговарящи на стойностите.

Качеството на водите за къпане е високо, независимо от променливите резултати, отбелязани през 2010 г.

През 2010 г. 92,1 % от крайбрежните и 90,2 % от континенталните води за къпане в Европа отговарят на минималните стандарти за качество. Само 1,2 % от крайбрежните и 2,8 % от континенталните обекти за къпане не съответстват на тези норми. Поради липса на достатъчно данни останалата част от водите за къпане не са класифицирани.

По принцип между 2009 и 2010 г. качеството на крайбрежните води за къпане се влоши, като броят на постигащите задължителните стойности водни басейни за къпане спадна с 3,5 %, а този на обектите, отговарящи на ориентировъчните стойности — с 9,5 %.

Понижи се и качеството на континенталните води. Броят на реките и езерата, които постигат ориентировъчните стойности, намаля с 10,2  %, независимо от факта, че изпълнението на задължителните стойности се задържа почти без промяна. Особено проблемно се оказа положението с реките, тъй като едва 25 % от речните води за къпане покриват ориентировъчните стойности.

Контекст

Водите за къпане на европейска територия трябва да отговарят на стандартите, определени в приетата през 2006 г. Директива за качеството на водите за къпане (2006/7/ЕО), с която се актуализира и опростява действащото преди това законодателство в тази област. Тази директива трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до март 2008 г., като държавите-членки разполагат с допълнително време (до декември 2014 г.), за да преминат към прилагането ѝ Спазвайки новите разпоредби, по време на сезона за къпане през 2010 г. 20 държави-членки наблюдаваха качеството на водите за къпане и докладваха за него.

Европейските граждани могат да намерят информация за качеството на водите на тяхното любимо място за плуване на уебсайта на Европейската информационна система за водите (WISE). Ползвателите на сайта могат да заредят данните и да погледнат интерактивните карти, където може да се проследи наблюдението от европейско до индивидуално ниво. Гражданите могат също така да дадат сведения за състоянието на местните води на сайта Eye on Earth.

За повече подробности:

Доклад на ЕС за водите за къпане за 2010 г., включително данни и карти

Уебсайт на Европейската комисия за водите за къпане

Новите символи можете да заредите тук: http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm

 

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ