nästa
föregående
poster

Press Release

Miljö: Badvattnet i EU håller fortsatt hög kvalitet

Ändra språk
Press Release Publicerad 2011-06-15 Senast ändrad 2016-06-03
Badvattnets kvalitet i Europa försämrades något mellan 2009 och 2010, men generellt sett är kvaliteten fortfarande hög. På mer än nio av tio badplatser uppfyller vattnet minimikraven.

Rent vatten att bada i är mycket viktigt för allmänheten i EU, och den här informationen gör det möjligt att efterfråga vatten av högsta kvalitet i sjöar och vattendrag och vid havsstränder. Allmänhetens deltagande är avgörande för den fortsatta kontrollen av Europas badvatten, särskilt när klimatförändringens effekter blir mer synliga.

Professor Jacqueline McGlade, verkställande direktör vid Europeiska miljöbyrån

Cypern ligger i topp och 100 % av deras badplatser klarar de stränga riktvärdena, följt av Kroatien (97,3 %), Malta (95,4 %), Grekland (94,2 %) och Irland (90,1 %). Resultaten är hämtade ur den årliga badvattenrapporten från Europeiska miljöbyrån (EEA) och Europeiska kommissionen som jämför vattenkvaliteten vid mer än 21 000 badplatser vid havet och i inlandet inom hela EU-27. Kommissionen har också beslutat om nya skyltar och symboler som ska användas för att informera allmänheten om badvattenklassning och restriktioner för bad (se länk nedan).

Jag är glad över att Europas badvatten håller fortsatt hög kvalitet, även om det finns utrymme för förbättringar. Rent vatten är en ovärderlig resurs som inte ska tas för given. Jag vill uppmana medlemsstaterna att se till att det senaste årets lilla nedgång vänds till en förbättring”, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Rent vatten att bada i är mycket viktigt för allmänheten i EU, och den här informationen gör det möjligt att efterfråga vatten av högsta kvalitet i sjöar och vattendrag och vid havsstränder. Allmänhetens deltagande är avgörande för den fortsatta kontrollen av Europas badvatten, särskilt när klimatförändringens effekter blir mer synliga”, säger professor Jacqueline McGlade, verkställande direktör vid Europeiska miljöbyrån.

Rapporten ger en god överblick över badvattnets kvalitet i EU:s medlemsstater under badsäsongen 2010 och hjälper att badare kan hitta platser där vattenkvaliteten kan förväntas vara hög även 2011. Dessutom visas hur badvattenkvaliteten har förändrats sedan 1990.

Analysen bygger på data från mer än 21 000 utsedda badplatser över hela Europa, varav ungefär 70 % vid kusten och resten i inlandet. Klassningen visar om badplatserna klarar de obligatoriska värdena eller de strängare riktvärdena eller om de inte klarar de obligatoriska värdena.

Hög badvattenkvalitet trots varierande resultat 2010

År 2010 uppfylldes minimikraven vid 92,1 % av havsbaden och 90,2 % inlandsbaden i Europa. Det var bara 1,2 % av havsbaden och 2,8 % av inlandsbaden som inte klarade kraven. På grund av bristande data har resterande badplatser inte klassats.

Allmänt sett försämrades havsbadens vattenkvalitet mellan 2009 och 2010 – antalet badplatser som klarade de obligatoriska värdena minskade med 3,5 % och antalet som klarade riktvärdena minskade med 9,5 %.

Även inlandsbadens vattenkvalitet försämrades. Antalet sjöar och vattendrag som klarade riktvärdena minskade med 10,2 %, men antalet som klarade de obligatoriska värdena var nästan oförändrat. Särskilt problematiska var vattendragen, där bara 25 % av badplatserna klarade riktvärdena.

Bakgrund

Europas badvatten måste uppfylla de normer som anges i badvattendirektivet (2006/7/EG) som antogs 2006 och innebar en uppdatering och förenkling av den tidigare lagstiftningen. Direktivet skulle vara införlivat i nationell lag senast i mars 2008, och sedan har medlemsstaterna tid fram till december 2014 att genomföra det. Under badsäsongen 2010 var det 20 medlemsstater som kontrollerade och rapporterade badvattenkvalitet enligt de nya bestämmelserna.

Allmänheten kan ta reda på vattenkvaliteten på sin favoritbadplats via vatteninformationssystemet för Europa (WISE). På WISE-webbplatsen kan man ladda ner data och se på interaktiva kartor, alltifrån EU-nivå och ända ner till enstaka mätstationer. På Eye on Earth-webbplatsen kan man också rapportera om tillståndet på sin lokala badplats.

Mer information:

EU:s badvattenrapport 2010, med data- och kartverktyg

Europeiska kommissionens webbplats för badvatten

Ladda ner de nya symbolerna:  http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentåtgärder