επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Press Release

Περιβάλλον: Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει υψηλή

Αλλαγή γλώσσας
Press Release Δημοσίευση 15/06/2011 Τελευταία τροποποίηση : 03/06/2016
Μεταξύ του 2009 και του 2010, η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ανά την Ευρώπη σημείωσε ελαφρά πτώση, παραμένοντας όμως συνολικά υψηλή. Πάνω από 9 στις 10 περιοχές κολύμβησης πληρούν πλέον τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Η καθαρότητα των υδάτων κολύμβησης έχει μεγάλη σημασία για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίοι θα μπορούν, χάρη στις πληροφορίες αυτές, να απαιτούν άριστη ποιότητα υδάτων για τις λίμνες, τους ποταμούς και τις ακτές. Η συμμετοχή του κοινού είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης, ιδίως όσο οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής γίνονται ολοένα και πιο αισθητές.

Η Καθηγήτρια Jacqueline McGlade, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Την καλύτερη επίδοση εμφανίζει η Κύπρος, με τήρηση αυστηρών κατευθυντήριων τιμών στο 100% των περιοχών κολύμβησης της χώρας, ακολουθούμενη από την Κροατία (97,3%), τη Μάλτα (95,4%), την Ελλάδα (94,2%) και την Ιρλανδία (90,1%). Τα στοιχεία προέρχονται από την ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης που συντάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και στην οποία συγκρίνεται η ποιότητα των υδάτων περισσότερων από 21.000 παράκτιων και εσωτερικών περιοχών κολύμβησης της EΕ-27. Η Επιτροπή έχει επίσης θεσπίσει νέα σήματα και σύμβολα που θα χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην κολύμβηση (βλ. σύνδεσμο παρακάτω).

Ο Επίτροπος Janez Potočnik, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε τα εξής: «Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι η ποιότητα των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης παραμένει υψηλή, αν και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Τα καθαρά ύδατα αποτελούν ανεκτίμητο πόρο, τον οποίο δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο. Θα ήθελα να προτρέψω τα κράτη μέλη να φροντίσουν ώστε να μετατρέψουμε την ελαφρά πτώση που σημειώθηκε πέρυσι σε ανοδική τάση

Η Καθηγήτρια Jacqueline McGlade, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, δήλωσε τα εξής: «Η καθαρότητα των υδάτων κολύμβησης έχει μεγάλη σημασία για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίοι θα μπορούν, χάρη στις πληροφορίες αυτές, να απαιτούν άριστη ποιότητα υδάτων για τις λίμνες, τους ποταμούς και τις ακτές. Η συμμετοχή του κοινού είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης, ιδίως όσο οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής γίνονται ολοένα και πιο αισθητές.»

Η έκθεση σκιαγραφεί αναλυτικά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, σε όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου 2010, έτσι ώστε οι λουόμενοι να είναι σε θέση να εντοπίσουν περιοχές των οποίων τα ύδατα αναμένεται να είναι καλής ποιότητας το 2011. Παρουσιάζει επίσης την εξέλιξη της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης από το 1990 και μετά.

Στην ανάλυση συγκεντρώνονται δεδομένα από 21.000 και πλέον χαρακτηρισμένες περιοχές κολύμβησης ανά την Ευρώπη, από τις οποίες περίπου το 70% είναι παράκτιες, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα. Οι περιοχές κολύμβησης ταξινομούνται ως περιοχές όπου τηρούνται οι υποχρεωτικές τιμές, περιοχές όπου τηρούνται οι – αυστηρότερες – κατευθυντήριες τιμές και περιοχές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις.

Υψηλή ποιότητα υδάτων κολύμβησης, παρά τα ανομοιόμορφα αποτελέσματα του 2010

Το 2010, το 92,1% των παράκτιων υδάτων κολύμβησης της Ευρώπης και το 90,2% των εσωτερικών πληρούσαν τα ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα. Μόλις το 1,2% των παράκτιων και το 2,8% των εσωτερικών περιοχών κολύμβησης δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά αντιστοιχούν σε περιοχές που δεν ταξινομήθηκαν λόγω ανεπαρκών δεδομένων.

Γενικά, η ποιότητα των παράκτιων υδάτων κολύμβησης υποβαθμίστηκε μεταξύ του 2009 και του 2010: οι υδάτινες μάζες κολύμβησης στις οποίες τηρούνται οι υποχρεωτικές τιμές μειώθηκαν σε αριθμό κατά 3,5%, ενώ εκείνες στις οποίες τηρούνται οι κατευθυντήριες τιμές κατά 9,5%.

Πτώση σημείωσε και η ποιότητα των εσωτερικών υδάτων. Ο αριθμός των ποταμών και λιμνών όπου έχουν επιτευχθεί οι κατευθυντήριες τιμές μειώθηκε κατά 10,2%, ενώ η τήρηση των υποχρεωτικών τιμών παρέμεινε σχεδόν σταθερή. Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η κατάσταση των ποταμών, όπου οι κατευθυντήριες τιμές επιτεύχθηκαν μόλις στο 25% των ποτάμιων υδάτων κολύμβησης.

Ιστορικό

Στην Ευρώπη, τα ύδατα κολύμβησης πρέπει να πληρούν τα πρότυπα που καθορίζονται στην οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης (2006/7/EΚ), η οποία εκδόθηκε το 2006, επικαιροποιώντας και απλουστεύοντας την προγενέστερη νομοθεσία. Η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε τον Μάρτιο του 2008, αλλά τα κράτη μέλη έχουν περιθώριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 για να τη θέσουν σε εφαρμογή. Κατά την κολυμβητική περίοδο 2010, 20 κράτη μέλη παρακολούθησαν την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και υπέβαλαν τη σχετική έκθεση σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

Οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την ποιότητα των υδάτων της περιοχής κολύμβησης της προτίμησής τους από τον ιστότοπο WISE (Water Information System for Europe/Σύστημα πληροφοριών για τα ύδατα στην Ευρώπη). Ο ιστότοπος αυτός παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να «κατεβάζουν» δεδομένα και να συμβουλεύονται διαδραστικούς χάρτες, των οποίων το επίπεδο παρουσίασης κυμαίνεται από το ευρωπαϊκό μέχρι εκείνο των επιμέρους σταθμών παρακολούθησης. Οι πολίτες μπορούν επίσης να επισημαίνουν την κατάσταση των υδάτων της περιοχής τους μέσω του ιστότοπου Eye on Earth (Παρατηρητήριο περιβαλλοντικών παραγόντων).

Περισσότερες λεπτομέρειες:

Η έκθεση του 2010 για τα ύδατα κολύμβησης της ΕΕ, με προγράμματα προβολής δεδομένων και χαρτών

Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ύδατα κολύμβησης

«Κατεβάστε» τα νέα σύμβολα:  http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm

Permalinks

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων