επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Περιβάλλον και υγεία

Η ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη συνεχίζει να βελτιώνεται και ο αριθμός των ανθρώπων που πεθαίνουν πρόωρα ή πάσχουν από ασθένειες λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης βρίσκεται σε πτώση. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που δημοσιεύτηκε σήμερα, η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κίνδυνο για την υγεία στην Ευρώπη, και απαιτούνται πιο φιλόδοξα μέτρα για την τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα την πρώτη έκθεσή της σχετικά με το πλαίσιο παρακολούθησης και τις προοπτικές μηδενικής ρύπανσης, ορίζοντας τρόπους για καθαρότερο αέρα, νερό και έδαφος. Η έκθεση της Επιτροπής, μαζί με την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σχετικά με το πλαίσιο παρακολούθησης, καταδεικνύουν ότι οι πολιτικές της ΕΕ έχουν συμβάλει στη μείωση τόσο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης όσο και της ρύπανσης από φυτοφάρμακα. Ωστόσο, σε άλλους τομείς, όπως η ηχορύπανση, η ρύπανση από θρεπτικά στοιχεία ή η παραγωγή αστικών αποβλήτων, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι απαιτείται συνολικά πολύ ισχυρότερη δράση προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους μηδενικής ρύπανσης για το 2030, με τη θέσπιση νέων νόμων κατά της ρύπανσης και την καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων.

Περίπου 18 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από μακροχρόνια ενόχληση από τον θόρυβο των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μηδενική ρύπανση αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού των ατόμων που υφίστανται χρόνια διαταραχή από τον θόρυβο των μεταφορών κατά 30 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2017. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η οποία δημοσιεύεται σήμερα, η επίτευξη αυτού του στόχου είναι απίθανη χωρίς περαιτέρω κανονιστικές ή νομοθετικές αλλαγές, κυρίως λόγω της δυσκολίας μείωσης του μεγάλου αριθμού ατόμων που εκτίθενται στον θόρυβο από την οδική κυκλοφορία.

Πλοηγηθείτε στον κατάλογο

Ενέργειες Εγγράφων