следващ
предишен
елементи

Новини

Ясни възможности за отделяне на образуването на отпадъци в Европа от икономическия растеж

Смяна на език
Новини Публикуван 31-01-2022 Последна промяна 07-02-2023
1 min read
Photo: © the blowup on Unsplash
В повечето европейски държави и в ЕС като цяло образуването на отпадъци нараства, но с по-бавни темпове от икономиката. Въпреки това според наскоро публикуван доклад на Европейската агенция по околна среда няма признаци, че общата цел за намаляване на общото количество образувани отпадъци ще бъде постигната скоро. Констатациите на доклада подчертават възможностите за по-ефективно предотвратяване на образуването на отпадъци, като текстилните изделия са в центъра на вниманието.

Предотвратяването на образуването на отпадъци е ключов елемент от стратегията на Европа за преминаване към неутрална по отношение на климата кръгова икономика, позволяваща ефективно използване на ресурсите. Образуването на отпадъци в Европа се е увеличило с 5,2 % между 2014 г. и 2018 г., докато БВП в ЕС се е увеличил с 14,8 % според доклада на ЕАОС Progress towards preventing waste in Europe — the case of textile waste prevention („Напредък към предотвратяването на отпадъците в Европа – Предотвратяване на отпадъци от текстил“). Същите тенденции в данните показват също, че приемането на първите програми за предотвратяване на образуването на отпадъци от държавите, приложими в повечето държави от ЕС от 2013 г. или по-рано, не е било достатъчно за намаляване на количеството образувани отпадъци.

Анализът показва, че образуването на отпадъци все още зависи в голяма степен от развитието на икономиката, но като цяло ЕС е успял да постигне нарастване на образуването на отпадъци, което е по-ниско от икономическия растеж, или т.нар. относително отделяне. Въпреки това е необходимо да се направи повече, за да се гарантира, че отпадъците намаляват в реално изражение в условията на икономически растеж. Приемането на конкретни цели — силен двигател на разработването на политики — би спомогнало за консолидирането на политиката за превенция на равнище ЕС и на национално равнище.

В анализа на ЕАОС бяха разгледани националните програми за предотвратяване на образуването на отпадъци и по-специално потоците от отпадъци в центъра на вниманието, както и показатели, цели и мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци. Прегледът показа, че от тази година 10 от 32-те проверени държави не разполагат с програма за предотвратяване на образуването на отпадъци съгласно изискванията на законодателството на ЕС.

Текстилните отпадъци в центъра на вниманието

Текстилните отпадъци биха извлекли голяма полза от подобрените мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци, тъй като това е бързо растящ и оказващ въздействие върху околната среда поток от отпадъци, свързан с неустойчиви модели на потребление. Средностатистическият европеец генерира приблизително 11 килограма текстилни отпадъци годишно.

Предотвратяването на образуването на текстилни отпадъци има голям потенциал, главно чрез намаляване на потреблението на текстил, екологичния дизайн и в крайна сметка повторната употреба. За да се улесни това, следва да се постави акцент върху дизайна на продуктите с цел насърчаване на издръжливите и дълготрайни материали, като същевременно следва да се оказва подкрепа за поправка (напр. чрез използване на данъчни облекчения) и повторна употреба (напр. чрез регламенти).

Нов брифинг на ЕАОС: търговия с подлежащи на рециклиране отпадъци в цяла Европа

В брифинга на ЕАОС „Свързване на трансграничните превози на отпадъци в ЕС с кръговата икономика“, също публикуван наскоро, се разглежда актуалното състояние на търговията с неопасни и подлежащи на рециклиране отпадъци в рамките на ЕС. Освен че подкрепя текущия преглед от страна на Европейската комисия на Регламента на ЕС относно превозите на отпадъци, брифингът съдържа информация за търговията с подлежащи на рециклиране продукти в ЕС, както и потенциални решения, за да се гарантира, че отпадъците се третират по възможно най-добрия начин в съответствие с принципите на йерархията за управление на отпадъците. 

Повече от 90 % от отпадъците, образувани в ЕС, се третират в държавата, в която са образувани, като се спазва „принципът на близост“ на ЕС, залегнал в основата на законодателството на ЕС в областта на отпадъците. Трансграничната търговия с неопасни и подлежащи на рециклиране отпадъци обаче предлага възможности за намиране на оптимални за околната среда варианти за преработка на отпадъци, което позволява производството на висококачествени вторични суровини и зачита принципите на кръговата икономика.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ