neste
forrige
elementer

Nyheter

Gode muligheter for å koble Europas avfallsproduksjon fra økonomisk vekst

Endre språk
Nyheter Publisert 31.01.2022 Sist endret 07.02.2023
2 min read
Photo: © the blowup on Unsplash
Avfallsproduksjonen vokser i de fleste europeiske land og EU som en helhet, men med et lavere tempo enn økonomien. I henhold til en nylig rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) er det imidlertid ingen tegn til at det overordnede målet om en reduksjon av den totale produksjonen av avfall er i nærheten av å bli oppnådd. Rapportens funn fremhever muligheter for mer effektivt forebygging av avfall, med særlig fokus på tekstiler.

Avfallsforebygging er en sentral del av Europas strategi for en omstilling til en ressurseffektiv og klimanøytral sirkulær økonomi. Avfallsproduksjon på tvers av Europa økte med 5,2 prosent mellom 2014 og 2018, mens BNP økte med 14,8 prosent i EU ifølge EEA-rapporten «Progress towards preventing waste in Europe – the case of textile waste prevention». De samme datatrendene viser også at implementeringen av de første nasjonale programmene for avfallsforebygging, gjeldende i de fleste EU-land fra 2013 eller tidligere, var utilstrekkelige og ikke klarte å redusere mengden avfall som ble generert.

Analysen viser at avfallsproduksjon fortsatt er svært avhengig av utvikling i økonomien, men totalt sett har EU klart å oppnå en vekst i avfallsproduksjon som er lavere enn den økonomiske veksten, eller en såkalt relativ frakobling. Det må imidlertid gjøres mer for å sikre at den faktiske avfallsmengden reduseres i en voksende økonomi. Å vedta konkrete mål – en sterk pådriver for politikkutforming – vil bidra til å konsolidere forebyggingspolitikk på EU-nivå og nasjonalt nivå.

EEA-analysen så på nasjonale programmer for avfallsforebygging og spesifikke avfallsstrømmer, indikatorer, mål og tiltak for å forhindre avfall. Gjennomgangen avdekket at 10 av de 32 landene som ble undersøkt, fra og med i år, ikke har et eksisterende program for avfallsforebygging slik EU-lovgivningen krever.

Tekstilavfall i fokus

Tekstilavfall har spesielt stort potensiale for å dra nytte av forbedrede tiltak for avfallsforebygging, da dette er en raskt voksende avfallsstrøm med skadelig miljøpåvirkning knyttet til ikke-bærekraftige forbruksmønstre. En gjennomsnittlig europeer genererer omtrent 11 kg tekstilavfall per år.

Det er stort potensiale for forebygging av tekstiler og tekstilavfall gjennom redusert tekstilforbruk, øko-design og ombruk. For å legge til rette for dette bør det legges vekt på produktdesign for å fremme holdbare materialer med lang levetid, samtidig som det gis støtte til reparasjon (f.eks. ved bruk av skattelettelser) og ombruk (f.eks. ved hjelp av forskrifter).

Ny EEA-orientering: Handel med resirkulerbart avfall over hele Europa

En separat EEA-orientering «Linking cross-border shipments of waste in the EU with the circular economy» , som også ble publisert nylig, ser på statusen for handel med ikke-farlig, resirkulerbart avfall i EU. I tillegg til å støtte EU-kommisjonens pågående gjennomgang av EUs avfallstransportforordning, gir orienteringen innsikt i handel med resirkulerbare materialer i EU samt potensielle løsninger for å sikre at avfall behandles på best mulig måte i tråd med prinsippene for avfallshierarkiet. 

Mer enn 90 prosent av avfallet som genereres i EU blir behandlet i landet det ble generert i, noe som overholder EUs «nærhetsprinsipp» som er grunnleggende i EUs avfallslovgivning. Grenseoverskridende handel med ikke-farlig, resirkulerbart avfall gir imidlertid muligheter for å finne miljøoptimale behandlingsalternativer, som gjør det mulig å produsere sekundære råvarer av god kvalitet og overholder prinsippene for en sirkulær økonomi.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage