Ressurseffektivitet og avfall

Endre språk

De globale miljøproblemene vi står overfor i dag, skyldes i all hovedsak menneskenes overutnyttelse av naturressurser, herunder (fossile) brensler, mineraler, vann, areal og det biologiske mangfold. Det blir stadig klarere at Europas rådende modell for økonomisk utvikling — basert på høyt ressursforbruk, høy avfallsproduksjon og høy forurensning — ikke kan opprettholdes på lang sikt. Den europeiske union (EU) er i dag svært avhengig av import, og skal vi dekke etterspørselen etter ressurser, trenger vi et landareal som er dobbelt så stort som det vi har i EU. Mange av ressursene brukes bare i et kort tidsrom, eller de går tapt for økonomien ved at de havner på fyllplasser eller blir “nedsirkulert” (som betyr at kvaliteten reduseres i gjenvinningsprosessen). Mer

Bla katalog