ďalej
späť
body

Novinky

Jasné príležitosti na oddelenie tvorby európskeho odpadu od hospodárskeho rastu

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 09. 02. 2022 Posledná zmena 07. 02. 2023
3 min read
Photo: © the blowup on Unsplash
Vo väčšine európskych krajín a v EÚ ako celku rastie tvorba odpadu, ale pomalším tempom ako hospodárstvo. Podľa nedávno uverejnenej správy Európskej environmentálnej agentúry však neexistujú žiadne náznaky toho, že by sa sme sa priblížili k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je zníženie celkovej tvorby odpadu. Zistenia správy poukazujú na príležitosti na účinnejšie predchádzanie vzniku odpadu, pričom pozornosť sa upriamuje na textílie.

Predchádzanie vzniku odpadu je hlavnou súčasťou európskej stratégie prechodu na klimaticky neutrálne obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje. Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry „Progress towards preventing waste in Europe — the case of textile waste prevention.“ [Pokrok na ceste k predchádzaniu vzniku odpadu v Európe – prípad predchádzania vzniku textilného odpadu] sa tvorba odpadu  od roku 2014 do roku 2018 v rámci Európy zvýšila o 5,2 %, zatiaľ čo HDP sa v EÚ zvýšil o 14,8 %.  Z rovnakých trendov vývoja údajov tiež vyplýva, že prvé programy na predchádzanie vzniku odpadu, ktoré prijali jednotlivé krajiny a ktoré sa vo väčšine európskych krajín uplatňujú od roku 2013, resp. ešte od skoršieho obdobia, nepostačovali na zníženie množstva vzniknutého odpadu.

Z analýzy vyplýva, že vznik odpadu je stále veľmi závislý od vývoja hospodárstva, celkovo však bola EÚ schopná dosiahnuť nižší rast tvorby odpadu ako hospodársky rast alebo tzv. relatívne oddelenie. Na zabezpečenie reálneho poklesu odpadu v rastúcom hospodárstve je však nevyhnutné urobiť viac. Prijatie konkrétnych cieľov, ktoré sú silnou hnacou silou tvorby politických opatrení, by pomohlo konsolidovať politiku prevencie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

Analýza EEA sa zamerala na vnútroštátne programy predchádzania vzniku odpadu a konkrétne na toky odpadu, ktoré sú v stredobode pozornosti, ukazovatele, ciele a opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu. Z preskúmania vyplynulo, že od tohto roku 10 z 32 skúmaných krajín nemá zavedený program predchádzania vzniku odpadu, ako sa vyžaduje v právnych predpisoch EÚ.

Textilný odpad v centre pozornosti

Pre textilný odpad by vo veľkej miere boli prínosom zlepšené opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, keďže ide o rýchlo rastúci tok odpadu s vplyvom na životné prostredie spojený s neudržateľnými modelmi spotreby. Priemerný Európan vytvorí približne 11 kg textilného odpadu ročne.

Predchádzanie vzniku textilného odpadu má veľký potenciál, najmä prostredníctvom zníženia spotreby textilu, ekodizajnu a v konečnom dôsledku opätovného použitia. Na tento účel by sa mal klásť dôraz na dizajn výrobkov s cieľom podporiť trvanlivé a dlhodobé materiály, pričom by sa mala podporovať oprava (napr. s využitím daňových úľav) a opätovné použitie (napr. prostredníctvom predpisov).

Nový brífing EEA: obchod s recyklovateľným odpadom v celej Európe

Osobitný brífing EEA s názvom „Linking cross-border shipments of waste in the EU with the circular economy“ [Prepojenie cezhraničnej prepravy odpadu v EÚ s obehovým hospodárstvom], ktorý bol tiež nedávno uverejnený, sa zaoberá súčasným stavom obchodovania s odpadom, ktorý nie je nebezpečný, recyklovateľný v rámci EÚ. Tento brífing okrem podpory prebiehajúceho preskúmania nariadenia EÚ o preprave odpadu Európskou komisiou ponúka prehľad o obchodovaní s recyklovateľnými materiálmi v EÚ, ako aj možné riešenia, ktoré pomôžu zabezpečiť, aby sa s odpadom nakladalo čo najlepšie v súlade so zásadami hierarchie odpadového hospodárstva. 

Viac ako 90 % odpadu vytvoreného v EÚ sa spracúva v krajine, v ktorej vznikol, pričom sa dodržiava zásada EÚ týkajúca sa blízkosti, ktorá je základom právnych predpisov EÚ o odpade. Cezhraničné obchodovanie s recyklovateľným odpadom, ktorý nie je nebezpečný, však ponúka príležitosti na nájdenie optimálnych možností spracovania z environmentálneho hľadiska, ktoré umožňujú výrobu kvalitných druhotných surovín a dodržiavajú zásady obehového hospodárstva.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage