næste
forrige
emner

Nyheder

Oplagte muligheder for at afkoble Europas affaldsproduktion fra økonomisk vækst

Skift sprog
Nyheder Udgivet 31/01 2022 Sidst ændret 07/02 2023
2 min read
Photo: © the blowup on Unsplash
I de fleste europæiske lande og i EU som helhed vokser affaldsproduktionen, men i et langsommere tempo end økonomien. Der er imidlertid ingen tegn på, at det overordnede mål om at reducere den samlede affaldsproduktion er tæt på at blive nået ifølge en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, der blev offentliggjort for nylig. I rapportens konklusioner fremhæves mulighederne for mere effektiv affaldsforebyggelse, med særlig fokus på tekstiler.

Affaldsforebyggelse er en væsentlig del af EU's strategi for omstilling til en ressourceeffektiv og klimaneutral cirkulær økonomi. Affaldsproduktionen i hele Europa steg med 5,2 % mellem 2014 og 2018, mens BNP steg med 14,8 % i EU ifølge EEA-rapporten "Progress towards preventing waste in Europe — the case of textile waste prevention". De samme datatendenser viser også, at landenes vedtagelse af de første affaldsforebyggelsesprogrammer, der gjaldt i de fleste EU-lande fra 2013 eller tidligere, ikke var nok til at mindske mængden af genereret affald.

Analysen viser, at affaldsproduktionen stadig er meget afhængig af udviklingen i økonomien, men at EU generelt har været i stand til at opnå en vækst i affaldsproduktionen, der er lavere end den økonomiske vækst, eller en såkaldt relativ afkobling. Der skal dog gøres mere for at sikre, at faldet i affaldsproduktionen sker i reelle tal i en voksende økonomi. Vedtagelsen af konkrete mål — en stærk drivkraft for politikudformning — ville bidrage til at konsolidere forebyggelsespolitikken nationalt og på EU-plan.

EEA's analyse omfattede nationale affaldsforebyggelsesprogrammer og specifikt affaldsstrømme, indikatorer, mål og foranstaltninger til forebyggelse af affald. Gennemgangen viste, at 10 ud af de 32 undersøgte lande regnet fra i år ikke har et affaldsforebyggelsesprogram som krævet i EU-lovgivningen.

Fokus på tekstilaffald

Tekstilaffaldssituationen ville blive væsentligt forbedret af affaldsforebyggende foranstaltninger. Dette er et område kendetegnet ved en hastigt voksende, miljøbelastende affaldsstrøm forbundet med ikke-bæredygtige forbrugsmønstre. Den gennemsnitlige europæer genererer ca. 11 kg tekstilaffald om året.

Forebyggelse af tekstilaffald rummer store muligheder, primært gennem reduktion af tekstilforbruget, miljøvenligt design og i sidste ende genanvendelse. Til det formål bør der lægges vægt på produktdesign for at fremme holdbare og varige materialer, mens der bør ydes støtte til reparation (f.eks. gennem skattelettelser) og genanvendelse (f.eks. gennem regulering).

Ny EEA-briefing: Handel med genanvendeligt affald i Europa

En særskilt EEA-briefing om forbindelsen mellem grænseoverskridende overførsler af affald i EU og den cirkulære økonomi, som også blev offentliggjort for nylig, ser på situationen med hensyn til handlen med ikke-farligt, genanvendeligt affald i EU. Ud over at støtte Kommissionens igangværende gennemgang af EU-forordningen om overførsel af affald giver briefingen indsigt i handlen med genanvendelige materialer i EU samt mulige løsninger, der kan være med til at sikre, at affald behandles på den bedst mulige måde i overensstemmelse med affaldshierarkiprincipperne. 

Mere end 90 % af det affald, der produceres i EU, behandles i det land, hvor det blev produceret, i overensstemmelse med EU's "subsidiaritetsprincip", der ligger til grund for EU's affaldslovgivning. Grænseoverskridende handel med ikke-farligt, genanvendeligt affald skaber imidlertid muligheder for at finde miljømæssigt optimale behandlingsløsninger, der åbner op for at fremstille sekundære råstoffer af god kvalitet under overholdelse af den cirkulære økonomis principper.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage