nästa
föregående
poster

Nyheter

En klar möjlighet att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och avfallsgenerering i Europa

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2022-02-03 Senast ändrad 2023-02-07
3 min read
Photo: © the blowup on Unsplash
I de flesta europeiska länder liksom i EU som helhet ökar avfallsgenereringen, men i en långsammare takt än den ekonomiska tillväxten. Det finns dock inga tecken på att det övergripande målet att minska den totala avfallsmängden skulle vara nära att uppnås, visar en nyligen offentliggjord rapport från Europeiska miljöbyrån. I rapporten lyfts möjligheterna fram att på ett effektivare sätt förebygga avfall, med särskilt fokus på textilier.

Att förebygga avfall är en central del av EU:s strategi för att gå över till en resurseffektiv och klimatneutral cirkulär ekonomi. Mellan 2014 och 2018 ökade avfallsgenereringen i Europa med 5,2 procent och under samma period ökade bruttonationalprodukten i EU med 14,8 procent enligt Europeiska miljöbyråns rapport Progress towards preventing waste in Europe — the case of textile waste prevention (Framsteg mot att förebygga avfall i Europa – förebyggande av textilt avfall). Samma datatrender visar också att de första nationella avfallsförebyggande programmen i Europa, vilka i de flesta fall började tillämpas från 2013 eller tidigare, var otillräckliga för att minska de avfallsmängder som genereras.

Analysen visar att avfallsgenereringen fortfarande i hög grad är kopplad till den ekonomiska utvecklingen, men att EU på det hela taget har uppnått en långsammare ökning av avfallsgenereringen i förhållande till den ekonomiska tillväxttakten, det vill säga en så kallad relativ brytning (”relative decoupling”). Mer måste dock göras för att se till att avfallsmängderna minskar i reala termer i en växande ekonomi. Antagandet av konkreta mål – vilket är en stark drivkraft vid politikutformning – skulle bidra till att förankra en sådan förebyggande politik på både EU-nivå och nationell nivå.

I Europeiska miljöbyråns rapport analyseras olika nationella avfallsförebyggande program med fokus på avfallsflöden, indikatorer, målnivåer och åtgärder för att minska avfallsmängden. Granskningen visar att 10 av de 32 granskade länderna inte har infört något program för förebyggande av avfall, vilket krävs enligt EU-lagstiftningen.

Textilavfall i fokus

Mängden textilavfall skulle minska kraftigt genom förbättrade avfallsförebyggande åtgärder eftersom detta är ett snabbt växande avfallsflöde som har stor påverkan och är förknippat med ohållbara konsumtionsmönster. EU-medborgarna genererar i genomsnitt omkring 11 kg textilavfall per år.

Att förebygga textilavfall har en stor potential och kan åstadkommas genom minskad textilkonsumtion, ekodesign och återanvändning. För att bana väg för detta bör tonvikten ligga på en produktdesign som främjar hållbara och varaktiga material samtidigt som stöd ges till företag som erbjuder reparationstjänster (t.ex. med hjälp av skattelättnader) och återanvändning uppmuntras (t.ex. genom lagstiftning).

Ny briefing från Europeiska miljöbyrån: Handel med återvinningsbart avfall i Europa

I en annan briefing från Europeiska miljöbyrån, ”Linking cross-border shipments of waste in the EU with the circular economy” (om kopplingen mellan gränsöverskridande avfallstransporter i EU och den cirkulära ekonomin), som också offentliggjordes nyligen, tittar vi på hur handeln med icke-farligt, återvinningsbart avfall inom EU ser ut i dagsläget. Briefingen stöder Europeiska kommissionens pågående översyn av EU:s förordning om transport av avfall och ger en inblick i handeln med återvinningsbara material i EU samt förslag på möjliga lösningar för att säkerställa att avfall behandlas på bästa möjliga sätt i enlighet med principerna i avfallshierarkin. 

Mer än 90 procent av det avfall som genereras i EU behandlas i det land där det genererats, i enlighet med den ”närhetsprincip” som ligger till grund för EU:s avfallslagstiftning. Den gränsöverskridande handeln med icke-farligt, återvinningsbart avfall erbjuder dock möjligheter när det gäller att hitta de miljövänligaste alternativen för avfallsbehandlingen, vilket gör det möjligt att producera returråvaror av hög kvalitet, något som är i överensstämmelse med principerna för den cirkulära ekonomin.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage