следващ
предишен
елементи

Новини

Сега е моментът да ускорим прехода към по-настроени към кръговост процеси в икономиката в Европа

Смяна на език
Новини Публикуван 25-04-2024 Последна промяна 25-04-2024
1 min read
Photo: © Massimo Campioli, ZeroWaste PIX/EEA
Въпреки приетите през последните пет години законодателните мерки, усилията за преобразуване на европейската икономика, която понастоящем е до голяма степен линейна и основана на принципа на еднократната употреба, в кръгова такава ще изискват допълнителни смели действия и повсеместно прилагане на приетите мерки. Според публикуваната днес основна оценка на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) е нужно да се предприемат решителни действия за намаляване на отделянето на отпадъци, да се даде приоритет на намаляването на използването на ресурсите, да се увеличат нивата на рециклиране и да се подобри въвеждането на продукти, които от самото начало са проектирани за кръгова употреба.

През последните години в Европейския съюз се увеличиха политиките в областта на кръговата икономика, но за да се ускори преминаването към по-регенеративна икономика в Европа е необходимо те да станат по-обвързващи и ориентирани към конкретни цели. Това означава да се премине отвъд настоящия силен акцент върху отпадъците, за да се подходи по-пряко към използването на ресурсите. Ползите от потенциалното определяне на бъдещи цели относно използването на ресурсите или суровинния отпечатък и възможните начини за ускоряване на прехода към по-кръгов модел са обяснени в доклада на ЕАОС „Accelerating circular economy in Europe — state and outlook 2024“ (Ускоряване на кръговата икономика в Европа — състояние и перспективи през 2024 г.).

Развитието на кръгова икономика е основна част от усилията на Европейския съюз за борба с изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и замърсяването. Докладът на ЕАОС представя всеобхватен анализ на това как ЕС се справя с прехода към по-ориентирани към кръговост процеси в икономика и силния тласък на политиките, наблюдаван в рамките на Зеления пакт на ЕС, заедно с варианти и перспективи за по-нататъшното му ускоряване.

 

Смесен напредък до момента

Силната зависимост на Европа от природните ресурси за осигуряване на суровини, храни и горива е свързана със значителни въздействия върху околната среда и климата. Въпреки това, след рязкото нарастване на потреблението на ресурси в миналото, през последните години тази тенденция се е стабилизирала, се казва в доклада. Наблюдава се слабо отделяне на потреблението на ресурси в ЕС от икономическия растеж, като общото потребление на суровини леко намалява, докато брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС се увеличава. Същевременно зависимостта на Европа от световния внос за доставки на определени суровини от критично значение, метални руди и изкопаеми горива, понастоящем се увеличава на фона на влошаване на геополитическите условия.

ЕС е въвел мерки в полза на преминаването към кръгова икономика, което означава отказ от сегашните „линейни“ модели на производство и потребление. Тази трансформация е залегнала в плана за действие за кръговата икономика — една от ключовите части на Европейския зелен пакт. През последните години се наблюдава положителен напредък към кръговост в Европа, например увеличаване на темповете на рециклиране и появата на икономика на споделянето и други кръгови бизнес модели.

При 11,5 % кръгово използване на суровини през 2022 г. Европа потребява по-голям дял рециклирани материали в сравнение с други региони на света. Напредъкът в ЕС обаче е бавен и все още сме далеч от целта за удвояване на процента на кръгово използване на суровини в Съюза до 2030 г.

В доклада на ЕАОС се оценява напредъкът към настоящите цели на кръговата икономика и се посочва, че има малка или умерена вероятност те да бъдат постигнати през следващите години.

В доклада обаче се обяснява, че много от политиките в областта на кръговата икономика са все още сравнително нови и някои от тях все още не са напълно въведени на национално равнище. Освен това е необходимо време, за да може въздействието на тези мерки да предизвика промени в бизнес моделите, моделите на потребление и в крайна сметка в моделите на използване на ресурсите. В допълнение към прилагането на съществуващите политики обаче може да се направи повече.

 

Бъдещи действия

В доклада също така се разглеждат потенциалните действия за бъдещето, като например определянето на цели и насърчаването на по-висококачествено рециклиране — при което суровините запазват първоначалната си функция и стойност за възможно най-дълго време — за да се насърчи независимостта на ЕС откъм ресурси и да се намали вносът им. В допълнение към прилагането на принципите на екодизайна, от решаващо значение е и увеличаването на кръговия принцип чрез удължаване до максимум на използването и продължителността на живота на продуктите чрез повторна употреба, ремонт и възстановяване.

Допълнително внимание трябва да се обърне и на икономическите аспекти на доставките на суровини — така че мерките и цените на суровините да отчитат тяхното въздействие върху околната среда, а рециклираните материали да се въвеждат в икономиката по по-добър начин.

В основата на тези промени стои необходимостта от намаляване на потреблението на продукти от сегашните неустойчиви нива, но за съжаление настоящите тенденции в ЕС са в обратна посока. Съществуват многобройни възможности бъдещите политики на ЕС да бъдат основани на съвременните изследвания относно потребителското търсене, начините за промяна на потребителското поведение, както и включването на принципите на справедливия преход в бъдещите действия.

 

Други основни констатации

  • Максималното увеличаване на стойността и функцията на съществуващите продукти изисква значително по-голяма интензивност на използване за всеки продукт и значително удължаване на жизнения му цикъл.
  • Малко вероятно е да се постигне значително намаляване на образуването на отпадъци до 2030 г. Рециклирането се е увеличило с течение на времето, но нивата са останали в застой през последните години.
  • Широкомащабният успех на кръговата икономика зависи до голяма степен от връщането на значителни количества висококачествени вторични суровини в производствения цикъл.

Европа не може сама да ограничи неустойчивото използване на ресурсите в световен мащаб, поради което от съществено значение ще бъде да има стабилна рамка за глобално управление на използването на ресурсите и кръговата икономика.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: circularity, circular economy
Действия към документ