seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Siirtymistä kiertotalouteen on nopeutettava Euroopassa

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 10.04.2024 Viimeksi muokattu 25.04.2024
3 min read
Photo: © Massimo Campioli, ZeroWaste PIX/EEA
Vaikka viimeisten viiden vuoden aikana lainsäädäntö on mennyt eteenpäin, Euroopan siirtyminen kertakäyttötaloudesta kiertotaloudeksi vaatii rohkeita lisätoimia ja käytössä olevien toimenpiteiden voimakasta täytäntöönpanoa. Tänään julkaistun Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) kiertotalouden tilannekatsauksen mukaan päättäväiset toimet ovat välttämättömiä. Vain siten voidaan vähentää merkittävästi jätteen määrää ja resurssien käyttöä, nostaa kierrätysastetta ja lisätä sellaisten tuotteiden käyttöönottoa, jotka on suunniteltu alun perin kiertotalouteen.

Euroopan unionin kiertotalouden politiikkatoimia on vahvistettu viime vuosina. Niistä on kuitenkin tehtävä sitovampia ja tavoitteellisempia, jotta uusintavaan talouteen siirtyminen Euroopassa nopeutuisi. Tämä merkitsee painopisteen siirtymistä vahvasti jätekeskeisestä lähestymistavasta suoremmin resurssien käyttöön. EEA:n raportissa Accelerating circular economy in Europe – state and outlook 2024 (Euroopan kiertotalouteen siirtymisen nopeuttaminen – tila ja näkymät 2024) tuodaan esiin resurssien käytön ja materiaalijalanjäljen tavoitteiden mahdollisia hyötyjä sekä keinoja kiertotalouden malliin siirtymisen nopeuttamiseksi.

Kiertotalouden kehittäminen on keskeinen osa Euroopan unionin toimia torjua ilmastonmuutosta, biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä ja saastumista. Euroopan ympäristökeskuksen raportissa esitetään kattava analyysi kiertotalouteen siirtymisen etenemisestä EU:ssa, EU:n Green Deal -aloitteeseen liittyvästä voimakkaasta poliittisesta sysäyksestä ja siirtymistä nopeuttavista vaihtoehdoista ja näkymistä.

 

Edistyminen on ollut vaihtelevaa

Euroopan voimakas riippuvuus luonnonvaroista materiaalien, elintarvikkeiden ja polttoaineiden tarjoamiseksi aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Raportissa todetaan kuitenkin, että resurssien kuluttamisen jyrkän kasvun jälkeen suuntaus on vakiintunut viime vuosina. EU:n luonnonvarojen kulutuksen ja talouskasvun välinen yhteys on heikentynyt jossakin määrin, sillä materiaalien kokonaiskulutus laski hieman, samalla kun EU:n bruttokansantuote (BKT) kasvoi. Samaan aikaan Euroopan riippuvuus joidenkin kriittisten raaka-aineiden, metallimalmien ja fossiilisten polttoaineiden maailmanlaajuisesta tuonnista lisääntyy tämänhetkisessä haastavassa geopoliittisessa tilanteessa.

EU on ottanut käyttöön toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan siirtyminen kiertotalouteen, mikä tarkoittaa irtaantumista nykyisistä ”lineaarisista” tuotantomalleista ja kulutustottumuksista. Tämä muutos on kirjattu kiertotaloutta koskevaan toimintasuunnitelmaan, joka on yksi keskeinen osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Euroopassa on viime vuosina tapahtunut myönteistä kehitystä etenemisessä kohti kiertotaloutta. Esimerkkejä tästä ovat kohonnut kierrätysaste ja jakamistalouden ja muiden kiertotalouden liiketoimintamallien kehittyminen.

Vuonna 2022 kiertotalousaste oli 11,5 prosenttia, ja Euroopassa kulutetaan kierrätettyjä materiaaleja enemmän kuin muualla maailmassa. Edistyminen EU:ssa on kuitenkin ollut hidasta, ja olemme yhä kaukana tavoitteesta kaksinkertaistaa unionin kiertotalousaste vuoteen 2030 mennessä.

Euroopan ympäristökeskuksen raportissa arvioidaan edistymistä nykyisten kiertotaloustavoitteiden saavuttamisessa, ja todetaan, että on epätodennäköistä tai kohtalaisen todennäköistä, että ne saavutettaisiin lähivuosina.

Raportissa selitetään kuitenkin, että monet kiertotalouden toimintamallit ovat suhteellisen uusia, eikä joitakin niistä ole vielä otettu täysimääräisesti käyttöön kansallisella tasolla. Lisäksi vie aikaa, ennen kuin näiden toimenpiteiden vaikutukset muuttavat liiketoimintamalleja, kulutustottumuksia ja viime kädessä tapojamme käyttää resursseja. Nykyisten toimintamallien täytäntöönpanon lisäksi on kuitenkin tehtävissä enemmän.

 

Tuleva toiminta

Raportissa tarkastellaan myös mahdollisia tulevia toimia (kuten tavoitteiden asettamista ja laadukkaamman kierrätyksen edistämistä siten, että materiaalit säilyttävät alkuperäisen tehtävänsä ja arvonsa mahdollisimman pitkään) EU:n resurssiriippumattomuuden edistämiseksi ja tuonnin vähentämiseksi. Ekologisen suunnittelun periaatteiden toteuttamisen lisäksi on tärkeää parantaa tuotteiden kiertoa maksimoimalla niiden käytön ja käyttöiän uudelleenkäytön, korjaamisen ja uudelleenvalmistuksen avulla.

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä myös raaka-ainetarjonnan taloudellisiin näkökohtiin, jotta raaka-aineisiin liittyvissä kannustimissa ja hinnoissa otetaan huomioon niiden ympäristövaikutukset ja jotta kierrätysmateriaalit saadaan paremmin takaisin käyttöön.

Näiden muutosten taustalla on tarve vähentää tuotteiden kulutusta nykyiseltä kestämättömältä tasolta, mutta nykyiset suuntaukset EU:ssa ovat valitettavasti menossa vastakkaiseen suuntaan. EU:n tulevia politiikkoja varten on saatavissa paljon tutkimustietoa kulutuskysynnästä, kuluttajakäyttäytymisen muuttamisesta sekä oikeudenmukaisen siirtymisen periaatteiden sisällyttämisestä tuleviin toimiin.

 

Muita keskeisiä havaintoja

  • Nykyisten tuotteiden arvon ja toimivuuden maksimointi edellyttää huomattavaa tuotekohtaisen käytön tehostamista ja paljon pidempää käyttöikää.
  • Onkin epätodennäköistä, että jätteen syntymistä voitaisiin vähentää merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Kierrätys on lisääntynyt ajan myötä, mutta viime vuosina kierrätysaste on jäänyt paikalleen.
  • Kiertotalouden laajamittainen menestyminen perustuu vahvasti siihen, että huomattavat määrät korkealaatuisia uusioraaka-aineita palautetaan tuottavaan käyttöön.
  • Eurooppa ei yksin voi hillitä resurssien kestämätöntä maailmanlaajuista hyödyntämistä. Siksi resurssien käyttö ja kiertotalous edellyttävät vankkoja maailmanlaajuisen hallinnan puitteita.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: circularity, circular economy
tallenna toimenpiteet