следващ
предишен
елементи

Новини

Нулево замърсяване: целите за 2030 г. са постижими, но са необходими по-решителни действия

Смяна на език
Новини Публикуван 09-03-2023 Последна промяна 03-08-2023
1 min read
Днес Европейската комисия публикува първия си доклад за мониторинг и перспективи за нулево замърсяване, в който се определят пътищата за постигане на по-чист въздух, вода и почва. Докладът на Комисията, заедно с оценката на мониторинга на Европейската агенция по околна среда, показват, че политиките на ЕС са допринесли за намаляване на замърсяването на въздуха, както и на замърсяването с пестициди. В други области обаче, като вредния шум, замърсяването с хранителни вещества или генерирането на битови отпадъци, продължават да съществуват проблеми. Резултатите показват, че като цяло са необходими много по-решителни действия, за да може ЕС да постигне целите за нулево замърсяване до 2030 г. чрез приемане на нови закони за борба със замърсяването и по-добро прилагане на съществуващите такива.

Progress towards 2030 targets but pollution levels still too high

Напредъкът към постигането на шестте цели за „нулево замърсяване“ е нееднозначен. Замърсяването от пестициди, антимикробни средства и морски отпадъци намалява. Не е постигнат значителен напредък по отношение на шумовото замърсяване, хранителните вещества и отпадъците. От друга страна, общите високи равнища на спазване на стандартите на ЕС за замърсяване на питейната вода и водите за къпане (съответно > 99 % и > 93 %) са окуражаващи. Можем да постигнем повечето от целите за 2030 г., ако бъдат положени допълнителни усилия.

Настоящите нива на замърсяване обаче все още са твърде високи: над 10 % от случаите на преждевременна смърт в ЕС всяка година все още са свързани със замърсяването на околната среда. Това се дължи главно на замърсяването на въздуха, но също така и на шумовото замърсяване и експозицията на химикали, което обикновено се подценява. Замърсяването също така вреди на биологичното разнообразие. Съществуват значителни различия между държавите членки, като равнищата на преждевременна смърт са около 5 — 6 % в северна и 12 — 14 % в южна и източна Европа.

До момента Комисията е изпълнила или напреднала по всичките 33 действия, обявени в  Плана за действие за нулево замърсяване от 2021 г. За да могат те да окажат въздействие, в доклада на Комисията се призовава за бързо постигане на съгласие и приемане на законодателните предложения, както и за по-добро прилагане на съществуващите правила на местно, национално и трансгранично равнище. По-специално в него се констатира, че ако ЕС приложи всички конкретни мерки, предложени от Комисията, броят на случаите на преждевременна смърт, дължащи се на замърсяване на въздуха, ще намалее с до 66 % през 2030 г. в сравнение с 2005 г., като ползите от мерките за чист въздух ще надхвърлят разходите и ще доведат до общо увеличение на БВП. В доклада се посочва също така, че е важно да се насърчават глобални инициативи и да се подкрепят усилията на трети държави за намаляване на замърсяването.

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви:

„Представените днес факти показват, че ползите от действията за чист въздух, вода и почва са много по-големи от инвестициите. Това искат и гражданите, тъй като над 80 % от тях са загрижени за здравните и екологичните проблеми, причинени от замърсяването.“

Комисарят по околна среда, океани и рибарство Виргиниюс Синкявичус заяви:

„Днес представяме убедителни доказателства за резултатите от амбициозните действия за намаляване на замърсяването. Докладите показват, че целта на ЕС за нулево замърсяване е реалистична и възможна, но само ако ускорим приемането на законодателни предложения, свързани със замърсяването, и ускорим прилагането на съществуващите закони на ЕС в областта на замърсяването. Надявам се също така, че днешните доклади ще помогнат да убедим нашите глобални партньори да постигнат съгласие по еднакво амбициозни цели в контекста на предстоящите преговори на COP15 относно биологичното разнообразие“.

Изпълнителният директор на Европейската агенция за околна среда Ханс Брюнинкс добави:

Първият мониторингов доклад на ЕАОС за нулево замърсяване показва, че Европа отбелязва напредък в намаляването и предотвратяването на замърсяването в ключови области като въздуха, водите за къпане и питейната вода и използва по-малко опасни пестициди. Но за да изпълним визията си за 2050 г., се нуждаем от напредък в намаляването на излишните хранителни вещества в околната среда и въздействието на шума и химикалите върху здравето, както и в набелязването на възникващите проблеми на по-ранен етап.

Оценката на мониторинга на ЕАОС показва разнородна картина

  • Постигнат е добър напредък по отношение на намаляването на въздействието на замърсяването на въздуха върху здравето, като от 2005 г. насам случаите на преждевременна смърт са намалели с 45 %. Ако досегашната тенденция се запази, ЕС върви към постигане на целта за намаляване с 55 %.
  • Размерът на неблагоприятно засегнати от замърсяването на въздуха земни площи е намалял с 12 % от 2005 г. насам. Ако досегашната тенденция се запази, ЕС няма да постигне целта за намаляване с 25 %.
  • Малък напредък е постигнат в намаляването на загубите на хранителни вещества в сравнение с контролните нива за периода 2012—2015 г. Въз основа на ограничения напредък до момента ЕС няма да може да постигне целта за намаляване на емисиите с 50 %.
  • Употребата и рискът от пестициди са намалели с 14 % спрямо базовия период 2015—2017 г., докато употребата на по-опасни пестициди е намаляла с 26 %. Въз основа на тази неотдавнашна тенденция ЕС е на път да постигне целта си за намаляване на употребата и риска от пестициди и на употребата на по-опасните пестициди с 50 %.
  • Продажбите на ветеринарни антимикробни средства са намалели с 18 % от 2018 г. насам. Ако досегашната тенденция се запази, ЕС върви към постигане на целта за намаляване с 50 %.
  • Между 2012 г. и 2017 г. не е имало значително намаляване на дела на хората, засегнати от шума от транспорта. Тъй като няма признаци за значително намаляване на нивата на шума оттогава насам, малко вероятно е ЕС да постигне целта за намаляване с 30 % на дела на хората, засегнати от хронично смущение от шума от транспорта.
  • Предварителният анализ показва, че количеството пластмасови отпадъци в морето е намаляло през последните години. Въпреки че това е окуражаващо, необходими са последователни и всеобхватни данни за целия ЕС, за да се оцени напредъкът към постигането на целите за намаляване на пластмасовите отпадъци в морето с 50 % и на изпусканията на пластмасови микрочастици в околната среда с 30 %.
  • Общото генериране на отпадъци бавно се е увеличило между 2010 г. и 2018 г., като през 2020 г. се наблюдава рязък спад във връзка с пандемията. Генерирането на остатъчни битови отпадъци (отпадъци, които не се рециклират или използват повторно) е стабилно от 2016 г. насам. Ако тези потоци от отпадъци не намалеят значително през следващите години, ЕС няма да постигне целите за значително намаляване на общото генериране на отпадъци и за намаляване на остатъчните битови отпадъци с 50 %.

Контекст

Публикуваният днес доклад на Европейската комисия се подкрепя от задълбочен анализ на Европейската агенция по околна среда за частта, свързана с мониторинга, и включва принос на Съвместния изследователски център за прогнозната част. В уеб-базираната оценка на мониторинга на нулевото замърсяване, , изготвена от Европейската агенция по околна среда, се предоставя кръстосана оценка на замърсяването, съсредоточена върху темите за производството и потреблението, здравето и екосистемите.

Замърсяването е най-голямата екологична причина за множество психични и физически заболявания и за преждевременна смърт, особено сред децата, хората с определени заболявания и хората в старческа възраст. Замърсяването е и една от петте основни заплахи за биологичното разнообразие.

В рамките на плана за действие за нулево замърсяване Комисията стартира девет водещи инициативи и 33 специални действия за предотвратяване и намаляване на замърсяването, а съвсем наскоро — пакета за нулево замърсяване за по-чист въздух и вода.

Всички доклади ще бъдат обсъдени на предстоящата конференция на заинтересованите страни за нулево замърсяване на 14 декември 2022 г.

Оценката на мониторинга и прогнозите служи като основа за бъдещи прегледи на напредъка, които ЕАОС ще проведе, като следващият е планиран за 2024 г., за да се подпомогнат Европейската комисия и държавите членки при постигането на поставените цели. Тя също така ще послужи за основа на бъдещите политики, насочени към подкрепа на стремежа към нулево замърсяване — намаляване на замърсяването до степен, в която то вече не представлява риск за човешкото здраве и околната среда до 2050 г. 

 

For information

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: zero pollution
Действия към документ