další
předchozí
položky

Novinky

Nulové znečištění: cíle pro rok 2030 jsou na dosah, jsou však zapotřebí důraznější kroky

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 30.03.2023 Poslední změna 03.08.2023
8 min read
Evropská komise dnes zveřejnila svou první zprávu o monitorování a výhledu v oblasti nulového znečištění, v níž nastiňuje, jak dosáhnout čistšího ovzduší, vody a půdy. Ze zprávy Komise a z hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) týkajícího se monitorování této problematiky vyplývá, že politiky EU přispěly ke snížení znečištění ovzduší i znečištění pesticidy. V jiných oblastech, jako je hluk, znečištění živinami nebo produkce komunálního odpadu, však problémy přetrvávají. Z výsledků vyplývá, že pokud chce EU splnit cíle nulového znečištění do roku 2030, jsou zapotřebí mnohem důraznější kroky, jako je přijetí nových právních předpisů týkajících se znečištění a lepší implementace těch stávajících.

Pokrok v plnění cílů pro rok 2030, úrovně znečištění jsou však stále příliš vysoké 

Při plnění šesti cílů „nulového znečištění" bylo dosud dosaženo různé míry pokroku. Snižuje se znečištění pesticidy, antimikrobiálními látkami a znečištění moří odpady. V případě hlukové zátěže, znečištění živinami a takév případě odpadů však významnějšího plnění dosaženo nebylo. Na druhou stranu je povzbudivá celkově vysoká míra dodržování norem EU týkajících se znečištění pitné vody (> 99 %) a vody ke koupání (> 93 %). Vynaložíme-li další úsilí, dokážeme splnit většinu cílů stanovených pro rok 2030. 

Současné úrovně znečištění jsou však stále příliš vysoké: více než 10 % předčasných úmrtí v EU každý rok souvisí se znečištěním životního prostředí. Příčinou těchto úmrtí je zejména znečištění ovzduší, hluková zátěž a také expozice chemickým látkám, které se často podceňují. Znečištění má obdobný negativní vliv na biologickou rozmanitost.Mezi členskými státy panují značné rozdíly. Předčasná úmrtí v důsledku znečištění životního prostředí činí v severní Evropě přibližně 5–6 % a v jižní a východní Evropě 12–14 %. 

Komise již splnila nebo pokročila v plnění všech 33 opatření oznámených v akčním plánu pro nulové znečištění z roku 2021. Ve své zprávě vyzývá k rychlému dosažení dohody a k přijetí legislativních návrhů, stejně tak i k lepší implementaci stávajících právních předpisů na místní, národní a přeshraniční úrovni, aby se zajistilo, že vliv těchto opatření bude znát. Zpráva zejména uvádí, že pokud by EU implementovala všechna příslušná opatření navržená Komisí, počet předčasných úmrtí v důsledku znečištění ovzduší by se v roce 2030 oproti roku 2005 snížil až o 66 %, přičemž přínosy opatření pro čisté ovzduší by převýšily náklady a vedly by k celkovému zvýšení HDP. Zpráva rovněž poukazuje na význam podpory globálních iniciativ a třetích zemí v jejich snaze o snižování znečištění. 

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans řekl: 

„Z dnes představených poznatků je opět zřejmé, že přínosy opatření k dosažení čistého ovzduší, vody a půdy jsou mnohem vyšší než související investice. Přesně to si přejí i občané, jelikož 80 % z nich je znepokojeno problémy v oblasti zdraví a životního prostředí způsobenými znečištěním.“ 

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius v této souvislosti uvedl: 

„Dnes vám předkládáme přesvědčivé poznatky o výsledcích ambiciózních opatření ke snížení znečištění. Ze zpráv vyplývá, že ambice EU v oblasti nulového znečištění jsou realistické a možné, ale pouze tehdy, pokud urychlíme přijímání legislativních návrhů týkajících se znečištění a zintenzivníme implementaci stávajících právních předpisů EU v této oblasti. Doufám také, že dnes zveřejněné zprávy nám pomohou přesvědčit naše globální partnery, aby se dohodli na obdobně ambiciózních cílech na nadcházejícím jednání COP15 obiologické rozmanitosti.“ 

Výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí Hans Bruyninckx k tomu dodal: 

Z první zprávy EEA o monitorování v oblasti nulového znečištění vyplývá, že Evropa dosahuje plnění cílů při snižování a předcházení znečištění v klíčových oblastech životního prostředí, jako je ovzduší, voda ke koupání a pitná voda, a používá méně nebezpečných pesticidů. Abychom však dokázali splnit naši vizi pro rok 2050, je nutné, abychom dosáhli plnění cílů také při snižování množství nadbytečných živin v životním prostředí a dopadu hluku a chemických látek na zdraví a včas identifikovali vznikající problémy.

Viz zpráva EEA o hodnocení monitorování v oblasti nulového znečištění zveřejněná na jejích internetových stránkách.

Z hodnocení vypracovaného EEA vyplývá, že plnění jednotlivých cílů se různí 

 

  • V oblasti snižování dopadů znečištění ovzduší na zdraví bylo dosaženo značného plnění – od roku 2005 se počet souvisejících předčasných úmrtí snížil o45 %. Pokud bude tento dosavadní trend pokračovat, bude EU na dobré cestě ke splnění cíle snížení o 55 %. 
  • Plocha území negativně ovlivněného znečištěním ovzduší, se od roku 2005 snížila o 12 %. Pokud bude tento trend pokračovat, EU nesplní cíl snížení o 25 %. 
  • Oproti referenčnímu období 2012–2015 bylo dosaženo jen malého posunu ve snižování ztrát živin. Na základě dosavadního omezeného plnění není EU na dobré cestě ke splnění cíle 50% snížení.
  • Používání pesticidů a rizika s nimi spojená se od referenčního období 20152017 snížily o 14 %, přičemž míra používání nebezpečnějších pesticidů se snížila o 26 %. Na základě tohoto nedávného trendu je EU na dobré cestě ke splnění svého cíle snížit míru používání pesticidů a rizika s nimi spojená, jakož i míru používání nebezpečnějších pesticidů o 50 %. 
  • Prodej veterinárních antimikrobiálních látek od roku 2018 klesl o 18 %. Bude-li tento trend pokračovat, bude EU na dobré cestě splnit cíl snížení o 50 %. 
  • Mezi lety 2012 až 2017 nedošlo k výraznému snížení podílu osobzasažených hlukem z dopravy. Vzhledem k tomu, že nic nenaznačuje tomu, že by se od té doby hladina hluku výrazně snížila, je nepravděpodobné, že by EU splnila cíl snížit podíl osob chronicky obtěžovaných hlukem z dopravy o 30 %. 
  • Z předběžné analýzy vyplývá, že množství plastového odpadu v mořích se v posledních letech snížilo. To je sice povzbudivé, ale k hodnocení plnění cílů snížit množství plastového odpadu o 50 % a množství mikroplastů uvolňovaných do životního prostředí o 30 % jsou zapotřebí konzistentní a komplexní data z celé EU. 
  • Celková produkce odpadu se v letech 2010 až 2018 pomalu snižovala, přičemž v roce 2020 byl v důsledku pandemie zaznamenán prudký pokles. Produkce zbytkového komunálního odpadu (odpadu, který není recyklován ani opětovně využit) je od roku 2016 stabilní. Pokud se tyto toky odpadu v nadcházejících letech významně nesníží, EU nesplní cíle významného snížení celkové produkce odpadů a snížení zbytkového komunálního odpadu o 50 %. 

Základní informace

Na dnes zveřejněné zprávě Evropské komise se podílely také Evropská agentura pro životní prostředí (hloubkovou analýzou, z níž vychází část věnovaná monitorování) a Joint Research Centre (Společné výzkumné středisko, JRC) (na části věnované výhledu). Hodnocení monitorování v oblasti nulového znečištění, které vypracovala Evropská agentura pro životní prostředí a které je k dispozici na jejích internetových stránkách, poskytuje průřezové hodnocení znečištění zaměřené na produkci a spotřebu a na zdraví a ekosystémy.

Znečištění je nejvýznamnější environmentální příčinou řady dušeních a tělesných nemocí a předčasných úmrtí, zejména u dětí, osob se specifickými onemocněními a starších osob. Znečištění představuje také jednu z pěti hlavních hrozeb pro biologickou rozmanitost. 

V rámci akčního plánu pro nulové znečištění Komise zahájila 9 stěžejních iniciativ a 33 konkrétních opatření na prevenci a snížení znečištění. Nejnověji přijala balíček týkající se nulového znečištění s opatřeními pro čistší ovzduší a vodu. 

Všechny zprávy budou projednány na nadcházející konferenci zúčastněných stran v oblasti nulového znečištění, která se bude konat 14. prosince 2022. 

Z hodnocení monitorování a výhledu budou vycházet budoucí přezkumy plnění cílů, které bude provádět EEA. Následující přezkum je plánován na rok 2024 a jeho cílem je pomoci Evropské komisi a členským státům při naplňování cílů. Bude také podkladem pro budoucí politiky určené na podporu cíle nulového znečištění – snížit znečištění do té míry, že do roku 2050 již nebude představovat riziko pro lidské zdraví ani pro životní prostředí. 

 

For information

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Kategorie:
Kategorie: zero pollution
Akce dokumentů