ďalej
späť
body

Novinky

Nulové znečistenie: ciele do roku 2030 sú na dosah, vyžadujú si však ráznejšie opatrenia

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 23. 03. 2023 Posledná zmena 03. 08. 2023
7 min read
Európska komisia dnes uverejňuje prvú Správu o monitorovaní a výhľade nulového znečistenia, v ktorej sa stanovujú cesty k čistejšiemu vzduchu, vode a pôde. Zo správy Komisie spolu s monitorovacím hodnotením Európskej environmentálnej agentúry (EEA) vyplýva, že politické opatrenia EÚ prispeli k zníženiu znečistenia ovzdušia, ako aj znečistenia spôsobeného pesticídmi. V iných oblastiach, akými sú napríklad škodlivý hluk, znečistenie živinami alebo vznik komunálneho odpadu, však problémy pretrvávajú. Z výsledkov vyplýva, že na dosiahnutie cieľov nulového znečistenia do roku 2030 sú celkovo potrebné oveľa prísnejšie opatrenia, a to prijatím nových právnych predpisov proti znečisťovaniu a lepším vykonávaním existujúcich právnych predpisov.

Pri dosahovaní cieľov do roku 2030 nastal pokrok, úroveň znečistenia však naďalej zostáva príliš vysoká

 Pokrok pri dosahovaní šiestich cieľov tzv. nulového znečistenia je rôzny v rôznych oblastiach. Znečistenie spôsobené pesticídmi, antimikrobiálnymi látkami a morským odpadom klesá. Pokiaľ ide o znečistenie hlukom, živinami a odpadom, nedosiahol sa veľký pokrok. Na druhej strane je povzbudivá celková vysoká miera dodržiavania noriem EÚ týkajúcich sa znečistenia pitnej vody a vody určenej na kúpanie (> 99 % a > 93 %). V roku 2030 môžeme dosiahnuť väčšinu cieľov, ak sa vynaloží ďalšie úsilie.

Súčasné úrovne znečistenia sú však stále príliš vysoké: viac ako 10 % predčasných úmrtí v EÚ každý rok stále súvisí so znečistením životného prostredia. Je to spôsobené najmä znečistením ovzdušia, ale aj hlukom a vystavením chemickým látkam, čo sa pravdepodobne podceňuje. Znečistenie podobne poškodzuje aj biodiverzitu. Medzi jednotlivými členskými štátmi existujú značné rozdiely, pričom miera predčasných úmrtí sa pohybuje okolo 5 – 6 % v severnej a 12 – 14 % v južnej a východnej Európe.

Komisia doteraz vykonala alebo pokročila vo všetkých 33 opatreniach oznámených v akčnom pláne nulového znečistenia z roku 2021. V záujme zabezpečenia ich vplyvu sa v správe Komisie vyzýva na rýchlu dohodu a prijatie legislatívnych návrhov, ako aj na zlepšenie vykonávania existujúcich návrhov na miestnej, národneja cezhraničnej úrovni. Predovšetkým vyjadruje názor, že ak by EÚ vykonala všetky príslušné opatrenia navrhnuté Komisiou, počet predčasných úmrtí v dôsledku znečistenia ovzdušia by v roku 2030 klesol až o 66 % v porovnaní s rokom 2005, pričom prínosy opatrení na zabezpečenie čistého ovzdušia by prevážili nad nákladmi a viedli by k celkovému zvýšeniu HDP. V správe sa tiež poukazuje na význam podpory globálnych iniciatív a podpory tretích krajín v úsilí o zníženie znečistenia.

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol:

„Z dôkazov, ktoré sme dnes predložili, opäť raz vyplýva, že prínos opatrení na zabezpečenie čistého ovzdušia, vody a pôdy je oveľa väčší ako investícia. Presne to chcú aj občania, keďže viac ako 80 % z nich sa obáva zdravotných a environmentálnych problémov spôsobených znečistením.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo, Virginijus Sinkevičius, povedal:

„Dnes predkladáme presvedčivé dôkazy o výsledkoch ambicióznych opatrení na zníženie znečistenia. Zo správ vyplýva, že cieľ EÚ dosiahnuť nulové znečistenie je realistický a možný, ale len ak urýchlime prijatie legislatívnych návrhov súvisiacich so znečistením a zintenzívnime vykonávanie existujúcich právnych predpisov EÚ v oblasti znečistenia. Dúfam tiež, že dnešné správy pomôžu presvedčiť našich globálnych partnerov, aby sa dohodli na rovnako ambicióznych cieľoch v kontexte nadchádzajúcich rokovaní COP15 o biodiverzite.“

Výkonný riaditeľ Európskej environmentálnej agentúry Hans Bruyninckx dodal:

Z prvej správy EEA o monitorovaní nulového znečistenia vyplýva, že Európa dosahuje pokrok v znižovaní a prevencii znečistenia v kľúčových oblastiach, ktorými sú napríklad vzduch, voda určená na kúpanie a pitná voda, a používa menej nebezpečné pesticídy. Na to, aby sme našu víziu do roku 2050 dosiahli, však musíme pokročiť v znižovaní podielu nadbytočných živín v životnom prostredí a zmierňovaní vplyvu hluku a chemických látok na zdravie, ako aj včas identifikovať vznikajúce problémy.

Monitorovacie hodnotenie EEA nám podáva zmiešaný obraz

  • Slušný pokrok sa dosiahol pri znižovaní vplyvov znečistenia ovzdušia na zdravie, pričom od roku 2005 došlo k 45 % poklesu predčasných úmrtí. Ak bude tento predchádzajúci trend pokračovať, EÚ bude na dobrej ceste k splneniu cieľa, ktorým je pokles o 55 %.
  • Rozloha pôdy negatívne ovplyvnenej znečistením ovzdušia sa od roku 2005 znížila o 12 %. Ak bude tento predchádzajúci trend naďalej pokračovať, EÚ nesplní cieľ, ktorým je pokles o 25 %.
  • Od základného scenára na roky 2012 až 2015 sa pri znižovaní strát živín dosiahol len malý pokrok. Vzhľadom na obmedzený pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol, EÚ nie je na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľa, ktorým je pokles o 50 %.
  • Používanie pesticídov a riziko s nimi spojené sa od referenčného obdobia 2015 až 2017 znížilo o 14 %, zatiaľ čo používanie nebezpečnejších pesticídov sa znížilo o 26 %. Na základe tohto nedávneho trendu je EÚ na dobrej ceste splniť svoj cieľ, ktorým je zníženie používania pesticídov a s tým spojených rizík a zníženie používania nebezpečnejších pesticídov o 50 %.
  • Predaj veterinárnych antimikrobiálnych látok klesol od roku 2018 o 18 %. Ak bude tento predchádzajúci trend pokračovať, EÚ bude na dobrej ceste k splneniu cieľa, ktorým je pokles o 50 %.
  • V rokoch 2012 až 2017 nedošlo k žiadnemu výraznému zníženiu podielu ľudí postihnutých hlukom z dopravy. Nič nenaznačuje, že úroveň hluku sa odvtedy výrazne znížila, a tak je nepravdepodobné, že by EÚ splnila cieľ, ktorým je zníženie podielu osôb, na ktoré má hluk z dopravy chronický negatívny vplyv, o 30 %.
  • Z predbežnej analýzy vyplýva, že množstvo plastového odpadu v mori v posledných rokoch pokleslo. Hoci je to povzbudivé, na posúdenie pokroku pri dosahovaní cieľov zníženia plastového odpadu  v mori o 50 % a zníženia uvoľňovania mikroplastov do životného prostredia o 30 % sú potrebné konzistentné a komplexné údaje z celej EÚ.
  • Celkový vznik odpadu sa v rokoch 2010 až 2018 pomaly zvyšoval, pričom v roku 2020 došlo k prudkému poklesu v súvislosti s pandémiou. Miera vzniku zvyškového komunálneho odpadu (odpadu, ktorý sa nerecykluje ani opätovne nepoužíva) je od roku 2016 stabilná. Ak sa tieto toky odpadu v nadchádzajúcich rokoch výrazne neznížia, EÚ nesplní ciele, ktorými sú výrazné zníženie celkového vzniku odpadu a zníženie zvyškového komunálneho odpadu o 50 %.

Základné informácie

Dnešnú správu Európskej komisie dopĺňa hĺbková analýza Európskej environmentálnej agentúry, pokiaľ ide o časť venovanú monitorovaniu, pričom zahŕňa aj príspevok Spoločného výskumného centra k výhľadovej časti. Webové hodnotenie monitorovania nulového znečistenia, ktoré vypracovala Európska environmentálna agentúra, poskytuje prierezové posúdenie znečistenia zamerané na témy výroby a spotreby, zdravia a ekosystémov.

Znečisťovanie je najčastejšou príčinou mnohých duševných a telesných ochorení i predčasných úmrtí, predovšetkým u detí, ľudí so zdravotnými problémami a starších osôb. Znečistenie je tiež jednou z piatich hlavných hrozieb pre biodiverzitu.

V rámci akčného plánu nulového znečisteniaKomisia zaviedla do praxe deväť hlavných iniciatív a 33 cielených opatrení na prevenciu a zníženie znečistenia, pričom naposledy išlo o balík opatrení nulového znečistenia pre čistejšie ovzdušie a vodu.

O všetkých správach sa bude diskutovať na nadchádzajúcej konferencii zainteresovaných strán v oblasti nulového znečistenia14. decembra 2022.

Monitorovanie a posúdenie výhľadu slúži ako základ pre budúce preskúmania dosiahnutého pokroku, ktoré EEA vykoná na účely podpory Európskej komisie a členských štátov pri dosahovaní cieľov, pričom najbližšie z nich je naplánované na rok 2024. Bude tiež podkladom pre budúce politické opatrenia určené na podporu cieľa nulového znečistenia, aby sa znečistenie znížilo do tej miery, že v roku 2050 už nebude predstavovať riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. 

 

For information

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: zero pollution
Akcie dokumentu