следващ
предишен
елементи

Новини

Изменението на климата води до все по-сериозни рискове за екосистемите, човешкото здраве и икономиката в Европа.

Смяна на език
Новини Публикуван 25-01-2017 Последна промяна 23-11-2020
Според публикуван днес доклад на Европейската агенция за околна среда, регионите на Европа са изправени пред покачване на морското равнище и по-екстремни метеорологични събития, като по-чести и по-интензивни горещи вълни, наводнения, суша и бури, причинени от изменението на климата. В доклада се прави оценка на последните тенденции и прогнози по отношение на изменението на климата и въздействието му в цяла Европа като се посочва, че по-добрите и по-гъвкави стратегии, политики и мерки за адаптация ще бъдат от ключово значение за смекчаване на това въздействие.

Изменението на климата ще продължи още десетилетия напред. Мащабът на бъдещото изменение на климата и неговото въздействие ще зависят от ефективното прилагане на глобалните споразумения за намаляване на емисиите на парникови газове, но също и от осигуряването на правилните стратегии и политики за адаптация с цел намаляване на рисковете от настоящите и прогнозираните екстремни метеорологични събития.

Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на ЕАОС

Наблюдаваните промени в климата вече оказват широко въздействие върху екосистемите, икономиката и човешкото здраве и благосъстояние в Европа, се казва в доклада „Изменение на климата, въздействия и уязвимост в Европа 2016“. Температурите в Европа и в света, морското равнище и топенето на морските ледове в Арктическия регион бележат нови рекорди. Режимът на валежите са променя, което прави влажните райони в Европа по-влажни, а сухите — по-сухи. Обемът на ледниците и снежната покривка намаляват. В същото време в много региони се увеличават честотата и интензитетът на екстремните климатични явления, като необичайните горещини, силните валежи и сушата. Подобрените климатични прогнози дават допълнителни свидетелства, че в много региони на Европа екстремните метеорологични явления ще зачестяват.

„Изменението на климата ще продължи още десетилетия напред. Мащабът на бъдещото изменение на климата и неговото въздействие ще зависят от ефективното прилагане на глобалните споразумения за намаляване на емисиите на парникови газове, но също и от осигуряването на правилните стратегии и политики за адаптация с цел намаляване на рисковете от настоящите и прогнозираните екстремни метеорологични събития“, посочва Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на ЕАОС.

Силно засегнати от изменението на климата региони

Всички региони на Европа са уязвими от изменението на климата, но някои региони ще понесат повече негативни въздействия от други. Прогнозите сочат, че Южна и Югоизточна Европа ще бъдат силно засегнати от изменението на климата райони, тъй като при тях се очакват най-много неблагоприятни въздействия. В този регион вече се наблюдава значително увеличаване на максималните температури и намаляване на валежите и речните потоци, което увеличава риска от по-продължителна суша, по-слаби реколти, загуба на биоразнообразие и горски пожари. Очаква се, че по-честите горещи вълни и промените в разпространението на обусловени от климата инфекциозни болести ще увеличат рисковете за здравето и благосъстоянието на хората.

Крайбрежните зони и заливните равнини в западните части на Европа също се считат за силно засегнати от изменението на климата райони, тъй като там рискът от наводнения е по-висок, заради покачването на морското равнище, а така също е възможно и зачестяване на бурите. Изменението на климата води и до значителни промени в морските екосистеми в резултат на увеличаването на киселинността на океанските води, затоплянето и разширяването на бедните на кислород - мъртви зони.

Екосистемите и човешките дейности в Арктическия регион също ще бъдат силно засегнати, заради особено бързото покачване на температурите на въздуха и морската вода и свързаното с него топене на леда на сушата и в морето.

Въпреки че някои региони може да усетят и известни положителни въздействия, например подобряване на условията за земеделие в дадени части на Северна Европа, повечето региони и сектори ще бъдат засегнати неблагоприятно.

Екосистемите, човешкото здраве и икономиката

Екосистемите и защитените зони в цяла Европа са под натиска на изменението на климата и други стресови фактори, например промяната в земеползването. Докладът подчертава, че въздействието на изменението на климата представлява заплаха за биоразнообразието както на сушата, така и в моретата. Променя се жизненият цикъл на много животински и растителни видове, те мигрират на север и на по-голяма надморска височина, докато различни инвазивни видове се разпространяват или разширяват ареала си. Морските видове, включително рибните запаси с търговско значение, също мигрират на север. Тези промени засягат различни екосистемни услуги и икономически сектори като земеделието, лесовъдството и рибарството.

Основните последици за здравето от изменението на климата са свързани с екстремни метеорологични събития, промени в разпространението на обусловените от климата заболявания и промени в екологичните и социалните условия. През последното десетилетие милиони хора в Европа са засегнати от речни и крайбрежни наводнения. Последиците за здравето включват наранявания, инфекции, излагане на опасни химикали и увреждане на психичното здраве. Периодите с необичайни горещини зачестяват и стават по-интензивни, което води до десетки хиляди случаи на преждевременна смърт в Европа. Според прогнозите тази тенденция ще се увеличи и интензифицира, освен ако не бъдат взети подходящи мерки за адаптация. Разпространението на различни видове кърлежи, на азиатския тигров комар и на други преносители на болести увеличава риска от лаймска болест, кърлежов енцефалит, западнонилска треска, денга, чикунгуня и лейшманиаза.

Икономическите разходи, свързани с изменението на климата, могат да бъдат много големи. От 1980 г. насам заради екстремни явления, свързани с климата, страните-членки на ЕАОС са претърпели икономически загуби в размер на над 400 милиарда евро. Наличните оценки за бъдещите разходи, свързани с изменението на климата в Европа, вземат предвид само някои сектори и показват в голяма степен несигурност. Все пак прогнозираните щети, причинени от изменението на климата, са най-високи в средиземноморския регион. Европа е засегната и от последиците от изменението на климата в други части на света чрез търговските последици, инфраструктурата, геополитическите рискове, рисковете за сигурността и миграцията.

Повишаване на адаптацията и знанията

Целенасоченото включване на адаптацията към изменението на климата в други политики отбелязва напредък, но може да бъде засилено. Други възможни по-нататъшни действия са подобряване на съгласуваността на политиките в различните области и на различните управленски нива (ЕС, транснационално, национално и поднационално), по-гъвкави подходи за адаптивно управление и комбинацията от технологични решения, подходи, базирани на екосистемите, и така наречените „меки“ мерки.

В Европа разработването и използването на услуги в областта на климата и адаптацията нараства. Усъвършенстваните знания ще бъдат полезни в много области, например при оценките на уязвимостта и риска в различен мащаб, при наблюдението, отчитането и оценката на адаптационните мерки, разходите и ползите от тях, а също и синергиите и компромисите с другите политики.

Контекст

Докладът представлява основана на показатели оценка на досегашното и прогнозираното изменение на климата и неговото въздействие върху екосистемите и обществото. Той разглежда също уязвимостта на обществото от това въздействие, както и разработването на политики за адаптация и необходимата за тях база от познания.

Докладът е разработен от ЕАОС в сътрудничество със Съвместния изследователски център на Европейската комисия, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация и три Европейски тематични центъра (ЕТЦ за ефекти от изменението на климата, уязвимост и адаптация, ЕТЦ за биологично разнообразие и ЕТЦ за вътрешни, крайбрежни и морски води). Това е четвъртият доклад на тема „Изменение на климата, въздействия и уязвимост в Европа“, публикуван на всеки четири години. Изданието има за цел да подкрепи процеса на прилагане и преглед на Стратегията за адаптация на ЕС от 2013 г., предвиден за 2018 г., и разработването на национални и транснационални стратегии и планове за адаптация.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage