nästa
föregående
poster

Nyheter

Klimatförändringen innebär allt allvarligare risker för ekosystem, människors hälsa och ekonomin i Europa.

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2017-01-25 Senast ändrad 2020-11-23
Europas regioner kommer att drabbas av stigande havsnivåer och extremare väder, t.ex. fler och kraftigare värmeböljor, översvämningar, torka och stormar till följd av klimatförändringen, enligt en rapport som Europeiska miljöbyrån offentliggjorde i dag. I rapporten analyseras den aktuella utvecklingen och prognoserna för klimatförändringen och dess effekter i hela Europa. Slutsatsen är att bättre och flexiblare anpassningsstrategier, politik och åtgärder kommer att ha avgörande betydelse för att mildra effekterna.

Klimatförändringen kommer att pågå under årtionden framöver. Hur omfattande klimatförändringen och dess effekter blir i framtiden kommer att bero på hur effektivt vi kan genomföra våra globala avtal om att minska växthusgasutsläppen men också på att vi kan se till att vi använder rätt anpassningsstrategier och politik för att minska de risker som de nuvarande och prognosticerade extrema väderförhållandena medför.

Europeiska miljöbyråns verkställande direktör Hans Bruyninckx

De förändringar av klimatet som observerats har redan stor inverkan på ekosystem, ekonomin och människors hälsa och välbefinnande i Europa, enligt rapporten Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. Nya rekord slås hela tiden för jordens och Europas temperaturer, för havsnivåerna och för Arktis smältande havsis. Nederbördsmönstren förändras, vilket oftast innebär att blöta områden i Europa blir blötare och torra områden torrare. Glaciärerna blir allt mindre, liksom snötäcket. Samtidigt blir klimatrelaterade extrema väderförhållanden såsom värmeböljor, stora nederbördsmängder och torka allt vanligare och mer intensiva i många regioner. Förbättrade klimatprognoser ger ytterligare bevis för att klimatrelaterade extrema väderförhållanden kommer att öka i många europeiska regioner.

– Klimatförändringen kommer att pågå under årtionden framöver. Hur omfattande klimatförändringen och dess effekter blir i framtiden kommer att bero på hur effektivt vi kan genomföra våra globala avtal om att minska växthusgasutsläppen men också på att vi kan se till att vi använder rätt anpassningsstrategier och politik för att minska de risker som de nuvarande och prognosticerade extrema väderförhållandena medför, säger Europeiska miljöbyråns verkställande direktör Hans Bruyninckx.

Sårbara områden för klimatförändringen

Alla europeiska regioner är sårbara för klimatförändringen, men vissa kommer att drabbas hårdare än andra. Södra och sydöstra Europa förutspås bli sårbara områden för klimatförändringen, eftersom områdena förväntas drabbas av flest negativa effekter. I denna region kan man redan se betydligt fler värmeböljor, mindre nederbörd och sjunkande flodnivåer, vilket ökar risken för allvarlig torka, skördeförluster, förlust av biologisk mångfald och skogsbränder. Med fler värmeböljor och ändrad spridning av klimatkänsliga infektionssjukdomar väntas riskerna för människors hälsa och välbefinnande öka.

Kustområden och flodslätter i de västra delarna av Europa anses också vara sårbara områden eftersom de löper ökad risk att drabbas av översvämningar till följd av stigande havsnivåer och stormfloder. Klimatförändringen orsakar också stora förändringar i marina ekosystem till följd av försurningen och uppvärmningen av haven och utbredningen av syrefattiga och döda områden.

Ekosystemen och människors verksamhet i Arktis kommer också att påverkas kraftigt av de snabbt stigande luft- och vattentemperaturerna och den smältning av land- och havsisar som blir följden.

Även om en del regioner kan erfara vissa positiva effekter, till exempel förbättrade jordbruksförhållanden i delar av norra Europa, kommer flertalet regioner och sektorer att påverkas negativt.

Ekosystem, människors hälsa och ekonomin

Ekosystem och skyddade områden i hela Europa utsätts för påfrestningar till följd av klimatförändringen och andra stressfaktorer, såsom förändrad markanvändning. I rapporten betonas att klimatförändringens effekter är ett hot mot den biologiska mångfalden på land och i haven. Många djur- och växtarter får sin livscykel ändrad och migrerar norrut och till högre höjd, samtidigt som olika invasiva arter etablerar sig eller får större spridning. Marina arter, även kommersiellt viktiga fiskebestånd, migrerar också norrut. Dessa förändringar påverkar olika ekosystemtjänster och ekonomiska sektorer som jordbruk, skogsbruk och fiske.

De viktigaste hälsoeffekterna av klimatförändringen är kopplade till extrema väderhändelser, ändrad spridning av klimatkänsliga sjukdomar samt nya miljömässiga och sociala förhållanden. Översvämningar av floder och kustområden har påverkat miljoner människors liv i Europa under det senaste årtiondet. Det har resulterat i hälsoeffekter som skador, infektioner, exponering för kemiska faror och psykiska påfrestningar. Värmeböljor har blivit allt vanligare och kraftigare och har orsakat tiotusentals människors förtida död i Europa. Denna utveckling väntas fortsätta och intensifieras, om inte lämpliga anpassningsåtgärder vidtas. Spridningen av fästingarter, asiatisk tigermygga och andra sjukdomsbärare ökar risken för borrelia, fästingburen encefalit, West Nile fever, denguefeber, chikungunya och leishmaniasis.

De ekonomiska kostnaderna för klimatförändringen kan bli mycket höga. Klimatrelaterade extremhändelser i Europeiska miljöbyråns medlemsländer har orsakat ekonomiska förluster på över 400 miljarder euro sedan 1980. I tillgängliga beräkningar av de framtida kostnaderna för klimatförändringen i Europa beaktas endast vissa sektorer, och osäkerheten är stor. De beräknade kostnaderna för skador till följd av klimatförändringen är fortfarande högst i Medelhavsområdet. Europa påverkas även av de klimatförändringseffekter som finns utanför Europa, genom handelns effekter, infrastruktur, geopolitiska och säkerhetsmässiga risker samt migration.

Ökad anpassning och kunskap

Integreringen av klimatförändringsanpassning i övriga politikområden går framåt men kan stärkas ytterligare. Andra möjliga åtgärder framöver innefattar att förbättra den politiska samordningen mellan olika politikområden och styrningsnivåer (EU, transnationellt, nationellt och subnationellt) och att utveckla flexiblare och mer anpassningsbara förvaltningsstrategier samt en kombination av tekniska lösningar, ekosystembaserade metoder och ”mjuka” åtgärder.

Utvecklingen och användningen av klimat- och anpassningstjänster ökar i Europa. Bättre kunskap behövs inom olika områden, till exempel när det gäller sårbarhets- och riskanalyser i olika omfattning liksom inom övervakning, rapportering och utvärdering av anpassningsåtgärder, deras kostnader och fördelar samt synergieffekter och sammanjämkning med andra politikområden.

Bakgrund

Rapporten är en indikatorbaserad bedömning av den tidigare och den prognosticerade klimatförändringen och dess effekter på ekosystem och samhället. I rapporten behandlas också samhällets sårbarhet för dessa effekter och utvecklingen av anpassningspolitik samt den underliggande kunskapsbasen.

Rapporten har utarbetats av Europeiska miljöbyrån i samarbete med Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum, Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, Världshälsoorganisationens regionala kontor för Europa samt tre europeiska ämnescentrum (ETC-CCA, ETC-BD och ETC-ICM). RapportenClimate change, impacts and vulnerability in Europeoffentliggörs vart fjärde år. Detta är den fjärde rapporten i ordningen. Syftet med denna utgåva är att stödja genomförandet och översynen av 2013 års anpassningsstrategi för EU, som planeras till 2018, och utveckla nationella och transnationella strategier och planer för anpassning.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage