следващ
предишен
елементи

Press Release

EАОС представя първата цифрова карта на променящия се терен на Европа

Смяна на език
Press Release Публикуван 26-07-2006 Последна промяна 28-06-2016
Днес на обществеността бе представена първата цифрова карта на промените, настъпили в европейския терен от 1990 год. Картата дава възможност на политиците да придобият представа как решенията им по отношение на области като земеделието и транспорта въздействат върху земните ресурси на регионите и върху околната среда.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН


Копенхаген / Брюксел 17 ноември 2004


EАОС представя първата цифрова карта на променящия се терен на Европа


Днес на обществеността бе представена първата цифрова карта на промените, настъпили в европейския терен от 1990 год. Картата дава възможност на политиците да придобият представа как решенията им по отношение на области като земеделието и транспорта въздействат върху земните ресурси на регионите и върху околната среда.


Европейска агенция за околна среда (EАОС) представи резултатите от проекта Корине Земнопокритие 2000 / СLС 2000 / в Брюксел, на среща на високо равнище спредставителите на няколко служби на Европейската комисия (вкл. регионална политика, земеделие, проучване и околна среда),Европейската агенциязакосмически изследванияи представителите на настоящите и бъдещи членове на ЕАОС.


Благодарение на ползваната обща методология Корине Земно покритие 2000 предоставя първият стандартизиран преглед на земното покритие на Европа през 2000 год. и промените, настъпили от първата реализация на Корине Земно покритие в края на 80-те години на двадесетия век до днес. Двата продукта се предлагат безплатно на обществеността на интернет страниците на ЕАОС.


Комбинацията от географски обхват и локални подробности на проекта Корине Земно покритие 2000 е без прецедент сред световните информационни програми за земно покритие. Проектът включва 30 страни, като се предвижда през 2005 год. броят им да нарастне.


"Проектът Корине Земно покритие 2000 ще помогне на политиците да провеждат по-добра политика и планират за Европа по- жизнеспособно бъдеще", каза проф. Жаклин Мак Глейд, изпълнителен директор на ЕАОС.


Това е един уникален инструмент, даващ възможност за измерване на динамичните отношения между различното ползване на площите и ефекта - и за съжаление твърде често на конфликтите - произтичащ от различните политически решения напр. в областта на земеделието, регионалната политика и транспорта."


ЕАОС създаде проекта Корине Земно покритие 2000 въз основа сателитната изобразяваща програма IMAGE 2000, реализирана заедно с Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC). Също така бяха ползвани самолетни снимки и методи на приземно изображение.


Въз основа на IMAGE2000 специалисти от цяла Европа разработиха подробни карти, изобразяващи 44 различни вида земно покритие, като например "населени места с плътно застрояване" "пасища" и  "орна земя извън напояваните площи".


Очаква се, че проектът Корине Земно покритие 2000 да бъдеизползван от широк кръг потребители. Прегледът Корине Земно покритие 1990 ползваха специалисти, работещи освен в областта на околната среда и в области като изследвания, земеделие, териториално планиране, горско стопанство, образование, транспорт, демография, туризъм, енергетика и здравеопазване. Проектът намери и търговско приложение напр. в атласи и автомобилни навигационни системи.


На политическата сцена Корине Земно покритие 2000 намира приложение напр. при оказване на помощ за опазване на екосистеми, предотвратяване на загуби на биологичното разнообразие, мониторинг на последиците от промените на климата, оценка на развитието на земеделието и прилагане на Рамковата директива за водите на Европейския съюз. По този начин помага за прилагане на ключовите приоритетни области на Шестата програма за действие на ЕС по околна среда.


Корине Земно покритие 2000 може например да покаже местата с влошаваща се фрагментация на терена, причинена от строеж на пътища и други инфраструктури, вследствие на което нараства риска от невъзможност за взаимосвързаност на екосистемите и се застрашава тяхната флора и фауна.


В областта на земеделието може да покаже къде продължават или нарастват структурните промени, каквито са превръщане на полята и пасищата в орни площи (или обратното), разширяването или ограничаването на необработвани площи и площи без продукция, или цялостното прекратяване на стопанската дейност в даден район.


EАОС предвижда през следващите две години да извърши задълбочен анализ на промените, отбелязани с помощта на Корине Земно покритие 2000. Сред първите регистрирани е разрастването през 90-те години на градските зони в редица области, включително Италия, Холандия, източна Германия и Ирландия.


"Огромният размах на стихийно разрастване на градовете в източна Германия е едно предупреждение за това как съседна Полша би могла да се развие сега, когато страната може да използва фондовете за регионално развитие на ЕС, ако не се предприемат мерки за намаляване на неблагоприятните последици от едно такова развитие" посочи проф. Мак Глейд.


"Същевременно можем да наблюдаваме, че в Ирландия урбанизацията не се развива в околността на градовете, а главно в отдалечените провинциални области. Тази социално-икономическа тенденция вероятно е предизвикана от финансирането на развитието на селата, в рамките на общата селско-стопанска политика на ЕС," добави проф. Мак Глейд.


Проектът Корине Земно покритие2000 ще намерите на адрес http://dataservice.eea.europa.eu, където са на разположение и илюстриращи карти, показващи промените в избрани области за периода 1990 - 2000 год. Данните за IMAGE2000 са на адрес http://image2000.jrc.it/.


Бележки за издателите


  • По развитието на Корине Земно покритие2000 работиха прибл. 300 специалисти от около 100 организации от цяла Европа, като разходите достигнаха 13 милиона Евро. За създаване на базата данниКорине Земно покритие2000 бе необходима работа в обем на 150 човеко-години.
  • Корине Земно покритие2000 ще служи като начало на инициативата на Европейския съюз "Inspire" (Infrastructure for spatial information in Europe - Инфраструктура за пространствена информация в Европа). Целта е създаване на база данни от съвместима географска информация за подпомагане на политиката по опазване на околната среда, развитието на инфраструктурата, земеделието и морското корабоплаване. Виж http://www.ec-gis.org/inspire.
  • Корине Земно покритие2000 е също така принос към инициативата Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (GMES -- Global Monitoring for Environment and Security), която е под патронажа на Европейската комисияи Европейската агенция за космически изследвания и която от 2008 год. ще бъде източник на екологична информация"Times New Roman";mso-ansi-language:CS;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: от комбинираните системи за самолетни и космически наблюдения и наземен мониторинг.
  • Съкращението "Корине/Corine/" произхожда от наименованието на програмата, а именно "Координация на информацията за околна среда /Coordination of Information on the Environment/. Тази програма е създадена през 1985 год., още преди създаването на ЕАОС

Данни за ЕАОС


Европейска агенция за околна среда със седалище в Копенхаген е главният обществен субект в Европа, предоставящ на общественността и политиците качествена и независима информация за околната среда. От своето учредяване през 1994 год. е възел на Европейската мрежа за информация и наблюдение по околна среда (Eionet), която включва около 300 субекта от цяла Европа, чрез които агенцията събира и разпространява данни и информации, касаещи околната среда. Като орган на ЕС агенцията е отворена за всички страни, които споделят нейните цели. По настоящем обединява 31 страни: 25 страни - членки на ЕС, три страни - кандидатки (България, Румъния и Турция) и  Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Договорът за членуване бе иницииран със Швейцария. За членство в агенцията са кандидатствали и западнобалканските страни, а именно Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, бившата югославска република Македония, Сърбия и Черна гора.


Links


IMAGE 2000:


CLC2000:Permalinks

Действия към документ