επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Press Release

Ο ΕΟΠ παρουσιάζει τον πρώτο ψηφιακό χάρτη των...

Αλλαγή γλώσσας
Press Release Δημοσίευση 17/11/2004 Τελευταία τροποποίηση : 28/06/2016
Σήμερα παρουσιάστηκε ο πρώτος ψηφιακός χάρτης που δείχνει τις πολλαπλές μεταβολές που υπέστησαν τα ευρωπαϊκά τοπία από το 1990 και μετά. Ο χάρτης αυτός δίνει τη δυνατότητα στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής να εξάγουν συμπεράσματα σε τομείς όπως της γεωργίας και των μεταφορών σχετικά με τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους στους περιορισμένους εδαφικούς πόρους μιας περιοχής και στο ευρύτερο περιβάλλον.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Κοπεγχάγη/Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2004


Ο ΕΟΠ παρουσιάζει τον πρώτο ψηφιακό χάρτη των μεταβαλλόμενων τοπίων στην Ευρώπη


Σήμερα παρουσιάστηκε ο πρώτος ψηφιακός χάρτης που δείχνει τις πολλαπλές μεταβολές που υπέστησαν τα ευρωπαϊκά τοπία από το 1990 και μετά. Ο χάρτης αυτός δίνει τη δυνατότητα στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής να εξάγουν συμπεράσματα σε τομείς όπως της γεωργίας και των μεταφορών σχετικά με τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους στους περιορισμένους εδαφικούς πόρους μιας περιοχής και στο ευρύτερο περιβάλλον.


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου για την Κάλυψη Γης κατά CORINE 2000 CORINE LAND COVER 2000)σε υψηλού επιπέδου εκδήλωση στις Βρυξέλλες για εκπροσώπους πολλών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων περιφερειακής πολιτικής, γεωργίας, έρευνας και περιβάλλοντος), της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και των σημερινών και υποψήφιων κρατών μελών του ΕΟΠ.


Το πρόγραμμα CLC2000, χρησιμοποιώντας κοινή μεθοδολογία, παρέχει την πρώτη τυποποιημένη μελέτη με θέμα την Κάλυψη Γης για το έτος 2000 και τις αλλαγές που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που ακολούθησε από τη διεξαγωγή του πρώτου προγράμματος CLC στο τέλος της δεκαετίας του 80. Και τα δύο προϊόντα είναι δημόσια διαθέσιμα, χωρίς κόστος στο δικτυακό τόπο του ΕΟΠ.


Ο συνδυασμός ευρείας γεωγραφικής κάλυψης και λεπτομερούς τοπικής πληροφορίας του CLC2000, καθιστά το πρόγραμμα μη συγκρίσιμο με οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο. Το έργο καλύπτει ήδη 30 χώρες και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί το 2005.


Το Corine Land Cover 2000 θα βοηθήσει τους αρμόδιους να χαράξουν καλύτερες πολιτικές και να σχεδιάσουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη", δηλώνει η καθηγήτρια Jacqueline McGlade, εκτελεστικός διευθυντής του ΕΟΠ.


"Είναι ένα μοναδικό εργαλείο, το οποίο καθιστά δυνατή τη μέτρηση της δυναμικής σχέσης μεταξύ των πολλών χρήσεων των τοπίων και των επιπτώσεων - και δυστυχώς πολύ συχνά των αντιφάσεων - που προκύπτουν από διάφορες πολιτικές όπως η γεωργική πολιτική, η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική των μεταφορών".


Ο ΕΟΠ εκπόνησε το CLC2000 με βάση το πρόγραμμα IMAGE2000, ένα δορυφορικό πρόγραμμα απεικόνισης, το οποίο ανέλαβε σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης αεροφωτογραφίες και επίγειες εικόνες.


Από το IMAGE2000, εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη κατάρτισαν λεπτομερείς χάρτες που εμφανίζουν 44 διαφορετικούς τύπους κάλυψης γης όπως ο 'συνεχής αστικός ιστός', οι 'βοσκότοποι' και η 'μη αρδευόμενη καλλιεργήσιμη γη'.


Σε επίπεδο πολιτικής, το CLC2000 χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την υποστήριξη της προστασίας των οικοσυστημάτων, της αναστολής της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας, της καταγραφής των συνεπειών της μεταβολής του κλίματος, της εκτίμησης των εξελίξεων στον κλάδο της γεωργίας και της εφαρμογής της Οδηγίας-Πλαίσιο της ΕΕ για τα Ύδατα. Κατ' αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα συμβάλλει στην υλοποίηση των βασικών τομέων προτεραιότητας του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον.


Το CLC2000 μπορεί να δείξει, παραδείγματος χάριν, πότε επιδεινώνεται το πρόβλημα της κατάτμησης της γης από δρόμους ή άλλες υποδομές, αυξάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο να μην μπορούν πλέον τα οικοσυστήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους και θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωση της χλωρίδας και της πανίδας τους.


Στον τομέα της γεωργίας, το πρόγραμμα μπορεί να τονίσει τις περιπτώσεις όπου οι μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές συνεχίζονται ή εντείνονται, όπως η μετατροπή των βοσκότοπων σε καλλιεργήσιμη γη(και το αντίστροφο), η επέκταση ή μείωση των εκτάσεων σε αγρανάπαυση και των εκτάσεων υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας ή η πλήρης εγκατάλειψη της γεωργικής απασχόλησης.


Ο ΕΟΠ σχεδιάζει να προβεί στη διεξοδική ανάλυση των μεταβολών που κατέδειξε το πρόγραμμα CLC2000 εντός της προσεχούς διετίας. Μεταξύ των αρχικών πορισμάτων είναι και η εξάπλωση των αστικών περιοχών κατά τη δεκαετία του 90 σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Ανατολικής Γερμανίας και της Ιρλανδίας.


"Η τεράστια εξάπλωση των αστικών περιοχών στην Ανατολική Γερμανία είναι μία προειδοποίηση για τον τρόπο που μπορεί να αναπτυχθεί η γειτονική Πολωνία, τώρα που έχει πρόσβαση στους πόρους περιφερειακής ανάπτυξης εκτός εάν ληφθούν μέτρα για να μετριασθεί αυτού του τύπου η ανάπτυξη" δηλώνει η καθηγήτρια McGlade.


"Εν τω μεταξύ, διαπιστώνουμε ότι στην Ιρλανδία η αστική εξάπλωση δεν αναπτύσσεται γύρω από τις πόλεις, αλλά κυρίως σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, όπου αφανίζονται βοσκότοποι. Αυτή η κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη μπορεί να ενθαρρύνεται από τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της υπαίθρου που παρέχεται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής".


Το πρόγραμμα CLC2000 διατίθεται στη διεύθυνση http://dataservice.eea.europa.eu, όπου διατίθενται επίσης χάρτες, οι οποίοι προβάλλουν τις αλλαγές που συντελέστηκαν μεταξύ του 1990 και του 2000 στις περιοχές που επιλέγονται. Πρόσβαση στα δεδομένα του προγράμματος IMAGE2000 διατίθεται στη διεύθυνση http://image2000.jrc.it/.


Σημειώσεις για τους συντάκτες


  • Στην εκπόνηση του προγράμματος CLC2000 συμμετείχαν περίπου 300 εμπειρογνώμονες από 100 περίπου οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη και κόστισε κατά προσέγγιση 13 εκατομμύρια ευρώ. Η δημιουργία της βάσης δεδομένων CLC2000 χρειάστηκε περίπου 150 ανθρωπο-έτη εργασίας.
  • Το CLC2000 θα αποτελέσει τη βάση για την πρωτοβουλία "INSPIRE" (Υποδομή για Χωρικές Πληροφορίες στην Ευρώπη). Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων με ομοιογενείς γεωγραφικές πληροφορίες, με σκοπό την υποστήριξη πολιτικών  προστασίας του περιβάλλοντος, για την ανάπτυξη υποδομών, για τη γεωργία και τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα  (Βλ.http://www.ec-gis.org/inspire).
  • Το CLC2000 συμβάλλει επίσης στην πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES), την οποία έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και  η οποία από το 2008 θα παρέχει πληροφορίες για το περιβάλλον μέσω συνδυασμού εναέριων και δορυφορικών συστημάτων παρατήρησης καθώς και επίγειας παρακολούθησης.
  • Το Corine είναι το πρόγραμμα "Συντονισμός Πληροφοριών για το Περιβάλλον (Coordination of Information on the Environment)",  το οποίο θεσπίστηκε το 1985 πριν από την ίδρυση του ΕΟΠ.

Σχετικά με τον ΕΟΠ


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος είναι ο κύριος δημόσιος φορέας στην Ευρώπη, ο οποίος είναι αρμόδιος για την παροχή τεκμηριωμένων και αντικειμενικών πληροφοριών περιβάλλοντος στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής και στο κοινό. Ο ΕΟΠ, ο οποίος λειτουργεί από το 1994 με έδρα την Κοπεγχάγη, είναι ο κεντρικός κόμβος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (ΕΙΟΝΕΤ), ενός δικτύου που συνδέει 300 περίπου φορείς σε ολόκληρη την Ευρώπη, συλλέγοντας και διαδίδοντας πληροφορίες και στοιχεία για το περιβάλλον. Ο Οργανισμός είναι ένα όργανο της Ε.Ε. ανοικτό σε όλες τις χώρες που έχουν τους ίδιους στόχους. Σήμερα 31 κράτη είναι μέλη του ΕΟΠ: τα 25 κράτη μέλη της ΕΕ, οι τρεις υποψήφιες χώρες της ΕΕ - Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία- και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία. Έχει μονογραφεί η συμφωνία προσχώρησης της Ελβετίας. Τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων -  Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Σερβία και το Μαυροβούνιο -  είναι υποψήφια για ένταξη στον Οργανισμό.


Links


IMAGE 2000:


CLC2000:Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων