następne
poprzednie
pozycje

Press Release

Europejska Agencja Środowiska prezentuje pierwszą cyfrową mapę przedstawiającą zmiany krajobrazowe Europy

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2004-11-17 Ostatnio modyfikowane 2016-06-28
Pierwsza mapa cyfrowa przedstawiająca różnorodne zmiany, które pojawiły się w krajobrazie Europy od 1990 roku, została dziś odsłonięta, umożliwiając politykom wyciąganie wniosków jak podejmowane przez nich decyzje, w takich obszarach jak np. rolnictwo i transport wpływają na nieodnawialne zasoby regionu i całego środowiska.

Notka prasowa


Kopenhaga/Bruksela 17 listopada 2004


Europejska Agencja Środowiska prezentuje pierwszą cyfrową mapę przedstawiającą zmiany krajobrazowe Europy


Pierwsza mapa cyfrowa przedstawiająca różnorodne zmiany, które pojawiły się w krajobrazie Europy od 1990 roku, została dziś odsłonięta, umożliwiając politykom wyciąganie wniosków jak podejmowane przez nich decyzje, w takich obszarach jak np. rolnictwo i transport wpływają na nieodnawialne zasoby regionu i całego środowiska.


Europejska Agencja Środowiska (EEA) zaprezentowała rezultaty projektu Corine Land Cover 2000 (CLC2000) na szczytowym spotkaniu  zorganizowanym w Brukseli dla przedstawicieli kilku departamentów Komisji Europejskiej, w tym odpowiedzialnych za kształtowanie polityki regionalnej, rolnictwa, badań naukowych i środowiska, dla przedstawicieli Europejskiej Agencji Kosmicznej  i obecnych państw członkowskich EEA oraz ewentualnych przyszłych członków Agencji.


Posługując się jednolitą metodologią, CLC2000 zapewnia pierwsze w pełni  wystandaryzowane dane dotyczące pokrycia powierzchni Europy na rok 2000 oraz dane dotyczące zmian w pokryciu powierzchni ziemi jakie zaistniały w ciągu dziesięciolecia, czyli od momentu pierwszej inwentaryzacji CLC, która  wykonana została w późnych latach 80-tych. Oba produkty są powszechnie i nieodpłatnie udostępnione na stronie internetowej EEA.


Projekt CLC2000 obrazujący połączenie przestrzeni geograficznej i lokalnych szczegółów jest nieporównywalny z jakimkolwiek innym programem na świecie przedstawiającym pokrycie terenu w Europie. Obecnie projekt ten obejmuje 30 państw, ale oczekuje się, że ich liczba wzrośnie w roku 2005.


CLC2000 będzie wspierać decydentów w kształtowaniu efektywniejszej polityki i w planowaniu lepszej przyszłości dla Europy" powiedziała Prof. Jacqueline McGlade Dyrektor Wykonawczy EEA.


"Jest to wyjątkowe narzędzie, które sprawia, że możliwa jest obserwacja  dynamicznego związku pomiędzy różnymi formami użytkowania powierzchni ziemi a jego wpływem na stan krajobrazu - powiązań niestety często konfliktowych, które wynikają z różnych potrzeb dotyczących rolnictwa, transportu i gospodarczego rozwoju regionów.


EEA opracowała europejską bazę danych CLC2000 na podstawie programu IMAGE2000, w ramach którego wytworzone zostały zdjęcia satelitarne, a który był wspólnym przedsięwzięciem EEA i Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC). W programie wykorzystane również zostały zdjęcia lotnicze i obrazy przypowierzchniowe.


Na podstawie zdjęć satelitarnych z programu IMAGE2000 eksperci z całej Europy stworzyli szczegółowe mapy przedstawiające 44 różne formy pokrycia terenu, jak np. obszary przemysłowe, pastwiska lub nie nawadniane pola uprawne.


Oczekuje się, że  wyniki projektu CLC2000 znajdą wielu użytkowników. Poza obszarem dotyczącym środowiska wyniki CLC z roku 1990 wykorzystane były przez osoby zatrudnione w wielu dziedzinach np. w badaniach naukowych, rolnictwie, planowaniu przestrzennym, leśnictwie, edukacji, transporcie, demografii, turystyce, energetyce i ochronie zdrowia. Został on dodatkowo wykorzystany w opracowaniach komercyjnych takich jak atlasy czy samochodowe systemy nawigacyjne.


W obszarze środowiska CLC2000 zapewnia wsparcie w kształtowaniu polityki dotyczącej ochrony ekosystemów, powstrzymywania strat w bioróżnorodności, śledzenia oddziaływań zmian klimatycznych oraz w ocenach rozwoju rolnictwa i we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Program ten pomoże więc we wdrażaniu priorytetowych działań wynikających z 6-go Programu Działań Unii Europejskiej na rzecz Środowiska.


Wyniki projektu CLC2000 pomogą zoobrazować np. gdzie następuje wzrost fragmentacji krajobrazu, będącej wynikiem rozbudowy dróg oraz innej infrastuktury komunikacyjnej, a także gdzie pogarsza się i zarazem zwiększa ryzyko braku łączności pomiędzy ekosystemami, co z kolei stwarza zagrożenie dla przetrwania flory i fauny.


W przypadku rolnictwa program może wskazać obszary, w których główne nasilają się zmiany strukturalne związane np. z przekształcaniem pastwisk w pola uprawne, czy ekspansją lub redukcją powierzchni ugorów i terenów poprzemysłowych.


EEA planuje przeprowadzenie, w okresie kolejnych dwóch lat, gruntownej analizy zmian ujawnionych w wyniku projektu CLC2000. Wśród pierwszych wyników takiej analizy pojawia się ekspansja rozrastających się, w latach 90-tych, miast na terenach Włoch, Holandii, Wschodnich Niemiec i Irlandii.


Silny wzrost stopnia urbanizacji we wschodnich Niemczech jest ostrzeżeniem dla sąsiadującej Polski, obecnie ubiegającej się o europejskie fundusze rozwojowe, jak mogłaby się rozwijać jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu zmniejszenie skutków tego rozwoju" powiedziała Prof. McGlade.


Z kolei, w Irlandii można zaobserwować, że wzrost urbanizacji nie koncentruje się wokół miast, a głównie dotyczy odległych terenów wiejskich. Ten społeczno-ekonomiczny rozwój może być wsparty przez fundusze rozwoju rolnictwa zapewnione przez Wspólnotową Politykę Rolną Unii Europejskiej" dodała Prof. McGlade.


Wyniki projektu CLC2000 dostępne są na stronie http://dataservice.eea.europa.eu, gdzie na mapach zobrazowane są zmiany, które zaistniały w latach 1990-2000 na wybranych obszarach. Wyniki programu IMAGE2000 są dostępne na stronie http://image2000.jrc.it/.


Notatki dla redaktorów


  • Rozwój CLC2000 zaangażował 300 ekspertów ze 100 organizacji z całej Europy i kosztował około 13 milionów euro. Stworzenie bazy danych CLC2000 wymagało zaangażowania 150 osób I pochłonęło wiele lat pracy.
  • CLC2000 posłuży jako wkład do inicjatywy Komisji Europejskiej "Inspire" (Infrastuktura Informacji Przestrzennej w Europie), której celem jest stworzenie bazy danych informacji geograficznej umożliwiającej wsparcie w kształtowaniu polityki ekologicznej, w rozwoju infrastruktury, rolnictwa i nawigacji morskiej. Zobacz stronę http://www.ec-gis.org/inspire.
  • CLC2000 stanowi również wkład do inicjatywy dotyczącej stworzenia Globalnego Monitoringu Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES), kierowanej przez Komisję Europejska I Europejska Agencję Środowiska, która od 2008 roku będzie zapewniać informacje środowiskowe ze zintegrowanych systemów obserwacji satelitarnych i monitoringu naziemnego.
  • Corine oznacza koordynację informacji o środowisku. Realizacja programu rozpoczęła się w 1985 roku, zanim jeszcze utworzona została EAŚ.

Kilka słów na temat EAŚ


Działająca w Kopenhadze od roku 1994, EAŚ jest punktem centralnym Europejskiej Sieci Obserwacji i Informacji o Środowisku (EIONET), skupiającej około 300 organizacji europejskich. We współpracy z EIONET-em, EAŚ gromadzi i rozpowszechnia informacje oraz dane związane ze środowiskiem.


-Jako ciało UE, Agencja otwarta jest na współpracę ze wszystkimi krajami podzielającymi jej cele. -Obecnie liczy 31 państw członkowskich, 25 krajów Unii Europejskiej, trzy kraje kandydujące do UE - Bułgaria, Rumunia i Turcja i Islandia, a także Islandię, Lichtenstein i Norwegię. Porozumienia członkowskie zostały podpisane ze Szwajcarią. Państwa zachodnio-bałkańskie jak Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja; byłe republiki Jugosławii - Macedonia i Serbia i Czarnogóra zgłosiły chęć członkowstwa w Agencji.


Links


IMAGE 2000:


CLC2000:Permalinks

Akcje Dokumentu