kitas
ankstesnis
punktai

Press Release

EEA pristato pirmąjį skaitmeninį besikeičiančio

Pakeisti kalbą
Press Release Paskelbta 2004-11-17 Paskutinį kartą keista 2016-06-28
Šiandien buvo parodytas pirmasis daugybinių Europos kraštovaizdžio pokyčių, įvykusių nuo 1990 m., skaitmeninis žemėlapis, kuriame politikai gali matyti, kokį poveikį jų sprendimai tokiose srityse kaip žemės ūkis ir transportas daro regiono baigtiniams žemės ištekliams ir aplinkai bendrai.</

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI


Kopenhaga/Briuselis, 2004 m. lapkričio 17 d.


EAA pristato pirmąjį skaitmeninį besikeičiančio Europos kraštovaizdžio žemėlapį


Šiandien buvo parodytas pirmasis daugybinių Europos kraštovaizdžio pokyčių, įvykusių nuo 1990 m., skaitmeninis žemėlapis, kuriame politikai gali matyti, kokį poveikį jų sprendimai tokiose srityse kaip žemės ūkis ir transportas daro regiono baigtiniams žemės ištekliams ir aplinkai bendrai.


Europos aplinkos agentūra (EAA) pristatė savo Corine Land Cover (CLC) 2000 (CORINE žemės danga-2000) projekto rezultatus aukšto lygio renginyje Briuselyje kelių Europos Komisijos departamentų - regioninės politikos, žemės ūkio, mokslinių tyrimų ir aplinkos - taip pat Europos kosmoso agentūros ir dabartinių bei būsimų EAA valstybių narių atstovams.


Bendros metodikos pagrindu CLC2000 pateikia pirmą standartizuotą Europos žemės dangos 2000 metais ir pokyčių, įvykusių per dešimtmetį nuo pirmosios devintojo dešimtmečio pabaigoje pradėtos vykdyti CLC, apžvalgą. Su abiem šiais produktais galima nemokamai susipažinti EAA tinklalapyje.


Geografinės apimties ir detalumo atžvilgiu CLC2000 projektui pasaulyje neprilygsta jokia kita informacijos apie žemės dangą programa. Projektas jau apima 30 šalių, ir tikimasi, kad šis skaičius dar išaugs 2005 metais.


"Corine Land Cover 2000 padės politikams formuoti geresnę politiką ir planuoti Europai geriau subalansuotą ateitį," - sakė EAA vykdančioji direktorė prof. Jacqueline McGlade


"Tai unikali priemonė, leidžianti išmatuoti dinamišką ryšį tarp to, kaip mūsų kraštovaizdžiai yra naudojami, ir to poveikio bei, deja, dažnai ir prieštaravimų, kuriuos sukelia įvairių sričių, pavyzdžiui, žemės ūkio, regioninės politikos ir transporto politika".


EAA parengė CLC2000 pagal palydovinę kosminio vaizdo programą IMAGE2000, vykdomą kartu su Europos Komisijos Jungtiniu tyrimų centru. Taip pat buvo panaudotos nuotraukos iš oro ir nuotraukos, darytos prie pat žemės.


Remdamiesi IMAGE2000, ekspertai iš visos Europos sukūrė detalius žemėlapius, kuriuose matyti 44 skirtingi žemės dangos tipai, tokie kaip "ištisinė gyvenvietė", "ganykla" ir "nedrėkinamoji dirbamoji žemė".


Tikimasi, kad CLC2000 bus plačiai naudojama. 1990 metų CLC apžvalga domėjosi žmonės, dirbantys ne tik aplinkosaugos, bet ir mokslinių tyrimų, žemės ūkio, teritorinio planavimo, miškininkystės, švietimo, transporto, socialinėje, turizmo, energetikos ir sveikatos srityse. Ji taip pat naudojama kai kurioms komercinėms reikmėms, pavyzdžiui, kuriant atlasus ar automobilių navigacines sistemas.


Aplinkosauginės politikos srityje CLC2000 naudojama ir kaip pagalbinė priemonė, pagrindžiant ekosistemų apsaugos priemones, sustabdant biologinės įvairovės nykimą, nustatant klimato kaitos poveikį, įvertinant pokyčius žemės ūkyje ir įgyvendinant Europos Sąjungos vandens bendrąją direktyvą. Taigi, ji padės įgyvendinti ES 6-tosios aplinkos apsaugos veiksmų programos pagrindinius prioritetinius tikslus.


Pavyzdžiui, CLC2000 gali parodyti, kur didėja kraštovaizdžio suskaldymas keliais ar kitais infrastruktūros elementais ir tuo pačiu auga pavojus, kad ekosistemos nebesusieks viena su kita, dėl ko augalija ir gyvūnija gali nebeišgyventi.


Žemės ūkio srityje CLC2000 gali išryškinti, kur toliau vyksta arba intensyvėja dideli struktūriniai pokyčiai, tokie kaip ganyklų pavertimas ariamąja žeme, pūdymų ir gamyboje nebenaudojamų plotų didėjimas ar mažėjimas arba visiškas ūkininkavimo veiklos nutraukimas.


Per ateinančius dvejus metus EAA planuoja atlikti išsamią CLC2000 atskleistų pokyčių analizę. Tarp pirmųjų nustatytų rezultatų - paskutiniojo XX a. dešimtmečio miestų plėtra, pavyzdžiui, Italijoje, Nyderlanduose, Rytų Vokietijoje ir Airijoje.


Didelė miestų plėtra Rytų Vokietijoje yra perspėjimas apie galimą kaimyninės Lenkijos vystymosi tendenciją dabar, kai ji rengiasi gauti regioninei plėtrai skirtą ES finansavimą, jei nebus imtasi priemonių tokiam vystymuisi sušvelninti," - sako prof. McGlade.


Kartu matome, kad Airijoje miestų plėtra vyksta ne didmiesčiuose, bet daugiausia nutolusiose kaimo vietovėse, kur užimama ganyklų žemė. Galimas dalykas, kad šią tendenciją skatina kaimo vietovių finansavimas vykdant ES bendrąją žemės ūkio politiką", - taip pat teigė prof. McGlade.


Su CLC2000 galima susipažinti tinklalapyje http://dataservice.eea.europa.eu, kur taip pat galima rasti iliustracinius žemėlapius, išryškinančius tam tikrų vietovių pokyčius nuo 1990 m. iki 2000 m. IMAGE2000 duomenis galima gauti iš http://image2000.jrc.it/.


Pastabos redaktoriams


  • Kuriant CLC2000 dalyvavo apie 300 ekspertų iš maždaug 100 visos Europos organizacijų; projektas kainavo apie 13 milijonų eurų. CLC2000 duomenų bazės kūrimas pareikalavo 150 asmens darbo metų.
  • CLC2000 taps pagrindu Europos Komisijos INSPIRE (Kosminės informacijos infrastruktūra Europoje) iniciatyvai. Šia iniciatyva siekiama sukurti nuoseklios geografinės informacijos duomenų bazę, kuri padės vykdyti aplinkos apsaugos politiką, vystyti infrastruktūrą, žemės ūkį ir jūrų navigaciją. Žr. http://www.ec-gis.org/inspire
  • CLC2000 taip pat prisideda prie Pasaulinio aplinkos ir saugumo monitoringo (GMES) iniciatyvos. Jį vykdo Europos Komisija ir Europos kosmoso agentūra, o nuo 2008 m. bus teikiama informacija apie aplinką iš oro ir kosmoso stebėjimo sistemų ir lauko monitoringo.
  • Corine yra "Coordination of Information on the Environment" (Informacijos apie aplinką koordinavimas) trumpinys. Programa buvo sudaryta 1985 m., dar prieš įsteigiant EAA.

Apie EAA


Europos aplinkos agentūra - pagrindinė visuomeninė institucija Europoje, kurios tikslas - teikti politikos formuotojams ir visuomenei patikimą, nepriklausomą informaciją apie aplinką. EAA, kuri nuo 1994 m. veikia Kopenhagoje, yra Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo (Eionet), kuriam priklauso apie 300 institucijų visoje Europoje, centras. Per šį tinklą Agentūra renka ir platina su aplinka susijusius duomenis ir informaciją. Agentūra yra ES įstaiga, kuriai gali priklausyti visos valstybės, kurios siekia tų pačių tikslų kaip Agentūra. Šiuo metu ji vienija 31 valstybę narę: tai - 25 ES valstybės narės, trys ES šalys kandidatės - Bulgarija, Rumunija ir Turkija - ir Islandija, Lichtenšteinas bei Norvegija. Yra parafuotas narystės susitarimas su Šveicarija. Prašymus dėl narystės yra pateikusios Vakarų Balkanų valstybės: Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Serbija ir Juodkalnija.


Links


IMAGE 2000:


CLC2000:Permalinks

Dokumento veiksmai