ďalej
späť
body

Press Release

Európska environmentálna agentúra uvádza prvú digitálnu mapu meniacej sa krajiny Európy

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 17. 11. 2004 Posledná zmena 28. 06. 2016
Dnes bola verejnosti predstavená prvá digitálna mapa zobrazujúca zmeny krajiny, ku ktorým došlo v Európe od roku 1990. Táto mapa umožňuje riadiacim pracivníkom čerpať ponaučenia z toho, aký dosah majú ich rozhodnutia v oblastiach ako poľnohospodárstvo a doprava na obmedzené zdroje regiónov a na životné prostredie zo širšieho hľadiska.

TLAČOVÁ SPRáVA


Kodaň/Brusel 17. november 2004


Európska environmentálna agentúra uvádza prvú digitálnu mapu meniacej sa krajiny Európy


Dnes bola verejnosti predstavená prvá digitálna mapa zobrazujúca zmeny krajiny, ku ktorým došlo v Európe od roku 1990. Táto mapa umožňuje riadiacim pracivníkom čerpať ponaučenia z toho, aký dosah majú ich rozhodnutia v oblastiach ako poľnohospodárstvo a doprava na obmedzené zdroje regiónov a na životné prostredie zo širšieho hľadiska.


Európska environmentálna agentúra (EEA) predstavila výsledky svojho projektu krajinnej pokrývky definovanej programom Corine Land Cover (CLC) 2000 na prestížnom stretnutí v Bruseli pre zástupcov niekoľkých oddelení Európskej komisie (vrátane regionálnej politiky, poľnohospodárstva, výskumu a životného prostredia), Európskej vesmírnej agentúry a pre zástupcov súčasných a budúcich členských krajín EEA.


Vďaka použitia jednotnej spoločnej metodiky poskytuje projekt CLC 2000 prvý štandardizovaný prieskum krajinnej pokrývky v Európe v roku 2000 a zmien, ku ktorým došlo za desa' rokov od uskutočnenia prvého projektu CLC koncom osemdesiatych rokov 20. storočia. Oba produkty sú verejnosti bezplatne dostupné na internetovej stránke agentúry EEA.


Zlúčenie geografického rozsahu a lokálnych podrobností projektu CLC 2000 sa nedá porovnať so žiadnym iným informačným programom o krajinnej pokrývke na svete. Tento projekt pokrýva už 30 štátov a predpokladá sa, že tento počet v roku 2005 ešte vzrastie.


Profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná riaditeľka EEA, uviedla: "Projekt Corine Land Cover 2000 ešte viac pomôže riadiacim pracovníkom pri ich rozhodovaní a pri plánovaní životaschopnejšej budúcnosti v Európe."


"CLC predstavuje ojedinelý nástroj, ktorý umožňuje určovať dynamický vzťah medzi mnohými spôsobmi využitia krajiny a vplyvmi (a bohužiaľ príliš často aj konfliktmi), ktoré vznikajú v dôsledku rôzneho hospodárenia, ako je to napr. v poľnohospodárstve, regionálnej politike a doprave."


Agentúra EEA vytvorila dátovú vrstvu CLC2000 na základe produktu IMAGE2000, ktorý je výsledkom spracovania obrazových údajov zo satelitov LANDSAT. Na tejto etape projektu spolupracovala EEA so Spoločným výskumným strediskom Európskej komisie, pričom sa v niektorých oblastiach použili sa aj letecké snímky a rekognoskácia terénu.


Na základe produktu IMAGE2000 vytvorili experti z celej Európy podrobné mapy, ktoré zobrazujú 44 rôznych typov krajinnej pokrývky, ako je napr. 'súvislá mestská zástavba', 'pasienky' a 'nezavlažovaná orná pôda'.


Predpokladáme, že nová mapová vrstva CLC2000 si nájde široký okruh používateľov. Staršiu mapovú vrstvu CLC1990 využívali odborníci nielen v oblasti čivotného prostredia ale aj záujemcovia pracujúci napr. vo výskume, poľnohospodárstve, územnom plánovaní, lesníctve, vzdelávaní, doprave, demografii, turistickom ruchu, energetike, zdravotníctve. Výsledky sa tiež využili v niektorých komerčných aplikáciách, napr. v atlasoch a v mobilných navigačných systémoch.


V oblasti riadenia spočíva využitie projektu CLC2000 v podpore ochrany ekosystémov, pri zastavení znižovania biologickej diverzity, sledovaní vplyvu zmien klímy, hodnotení rozvoja v poľnohospodárstve a uskutočňovaní Rámcovej smernice o vode vydanej Európskou úniou Pomáha tak pri uskutočňovaní kľúčových prioritných oblastí šiesteho environmentálneho akčného programu EÚ.


Projekt CLC2000 môže napríklad ukáza' miesta, kde sa zhoršuje fragmentácia krajiny vplyvom ciest a ďalšej infraštruktúry, čo môže zvyšova' riziko, že ekosystémy v týchto miestach už nemôžu by' prepojené a je ohrozené prežitie ich fauny a flóry.


V oblasti poľnohospodárstva môže tento projekt zvýrazni' oblasti, kde pokračujú, prípadne sa stupňujú veľké štrukturálne zmeny ako napríklad premena pastvín na ornú pôdu (alebo naopak), rozširovanie alebo obmedzovanie výmery pôdy ležiacej ladom a neobhospodarovanej pôdy ("zabudnutej pôdy"), či úplné ukončenie poľnohospodárskej činnosti.


Agentúra EEA plánuje v najbližších dvoch rokoch uskutočniť podrobnú analýzu zmien, ktoré odhalil projekt CLC 2000. K prvým nálezom patrí zistenie živelnej urbanizácie v mnohých oblastiach napr. v Taliansku, Holandsku, východnom Nemecku a Írsku, ku ktorej došlo v 90. rokoch minulého storočia.


"Výrazný nárast živelného rastu miest vo východnom Nemecku predstavuje varovanie pre susedné Poľsko, kde by mohlo dôjsť k podobnému vývoju teraz, keď sa táto krajina stala spôsobilou pre fondy regionálneho rozvoja EÚ, ak sa nepodniknú akcie, ktoré zmenšia zhubnosť takéhoto vývoja," poznamenala profesorka McGladeová.


"Na druhej strane môžeme pozorovať, že v Írsku nedochádza k živelnému rastu v okolí miest, ale najmä vo vzdialených vidieckych oblastiach. Tento vývoj v socio-ekonomickej oblasti možno bude podporovaný financovaním rozvoja vidieka v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ," dodala profesorka McGladeová.


Projekt CLC 2000 je dostupný na internetovej stránke http://dataservice.eea.europa.eu, kde možno nájsť ilustratívne mapy zdôrazňujúce zmeny, ku ktorým došlo vo vybraných oblastiach v rokoch 1990 - 2000. Údaje z programu IMAGE2000 sú dostupné na internetovej stránke http://image2000.jrc.it/. Pre slovenskú odbornú aj laickú verejnosť sú informácie o projekte aj výsledky pristupne cez stránku http://www.sazp.sk/corine


Poznámky pre redaktorov


  • Na rozvoji projektu CLC 2000 sa podieľalo približne 300 odborníkov z približne 100 organizácií v celej Európe a celý projekt stál asi 13 miliónov EUR. Vytvorenie databázy projektu predstavuje prácu asi 150 osôb vykonávanú jeden rok.
  • Projekt CLC 2000 bude slúžiť ako vstup do iniciatívy Európskej komisie "Inspire" (Infrastructure for spatial information in Europe - Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európe). Táto iniciatíva sa usiluje o založenie databázy konzistentných geografických informácií na podporu politiky ochrany životného prostredia, rozvoja infraštruktúry, poľnohospodárstva a námornej plavby. Podrobnosti o iniciatíve je možné získať na internetovej stránke http://www.ec-gis.org/inspire
  • Projekt CLC 2000 predstavuje tiež prínos k iniciatíve Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES - Global Monitoring for Environment and Security), ktorú uskutočňuje Európska komisia a Európska vesmírna agentúra. Táto iniciatíva bude od roku 2008 poskytovať environmentálne informácie pochádzajúce z kombinácie leteckých a kozmických pozorovacích systémov a pozemného monitorovania.
  • Skratka Corine je vytvorená z názvu programu "Coordination of Information on the Environment" (Koordinácia informácií o životnom prostredí). Tento program bol založený v roku 1985, teda ešte pred vytvorením agentúry EEA.

Údaje o Európskej environmentálnej agentúre (EEA)


Európska environmentálna agentúra je vedúcou verejnou inštitúciou v Európe, ktorej úlohou je poskytovať spoľahlivé a nezávislé informácie o životnom prostredí politickým činiteľom a verejnosti. Agentúra EEA pôsobí v Kodani od roku 1994 a je centrom pre Európsku environmentálnu informačnú a monitorovaciu sieť (Eionet), ktorá zahŕňa približne 300 organizácií po celej Európe, pomocou ktorých sa zhromažďujú a rozširujú údaje a informácie týkajúce sa životného prostredia. Agentúra, ako orgán EÚ, je otvorená všetkým štátom, ktoré uznávajú jej ciele. V súčasnosti má 31 členských štátov: 25 členských štátov EÚ, tri kandidátske krajiny (Bulharsko, Rumunsko a Turecko) a Island, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko. O členstvo v agentúre požiadali západobalkánske štáty - Albánsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko a Srbsko a Čierna Hora.


Links


IMAGE 2000:


CLC2000:Permalinks

Topics

Akcie dokumentu