neste
forrige
elementer

Nyheter

Luftforurensningsnivåene er fortsatt for høye i Europa – fortsatt den største miljørisikoen for helsen

Endre språk
Nyheter Publisert 12.03.2024 Sist endret 12.03.2024
4 min read
Photo: © Renáta Icsu, My City EEA
Luftforurensningen i Europa ligger fortsatt langt over de anbefalte nivåene fra Verdens helseorganisasjon (WHO), noe som utgjør en betydelig trussel mot helsen vår. Ifølge den siste helsevurderingen av luftkvaliteten fra Det europeiske miljøbyrået (EEA), som ble publisert i dag, kunne 253.000 dødsfall vært unngått i EU hvis konsentrasjonen av svevestøv hadde overholdt WHO sine anbefalinger. Eksponering for luftforurensning forårsaker eller forverrer visse sykdommer som lungekreft, hjertesykdom, astma og diabetes, ifølge nye estimater av helseeffekter.

Ytterligere tiltak for å redusere luftforurensningen til WHOs veiledende nivåer ville forhindre disse 253.000 dødsfall, samt redusere også antallet mennesker som lever med de helsesvekkende effektene av luftforurensningsrelaterte sykdommer som diabetes og astma.

EEA orientering «Harm to human health from air pollution in Europe: burden of disease 2023» presenterer den nyeste informasjonen, beregnet for år 2021, om skader på menneskers helse forårsaket av tre viktige luftforurensninger: svevestøv, nitrogendioksid og ozon.

 

Antallet tilskrivbare dødsfall er fortsatt for høyt

Mellom 2005 og 2021 falt antallet dødsfall i EU som kan tilskrives svevestøv (PM2,5), en av de mest skadelige luftforurensningene, med 41 %. Likevel er luftforurensning fortsatt den største miljømessige helsefaren for europeere (etterfulgt av andre faktorer som eksponering for støy, kjemikalier og de økende effektene av klimarelaterte hetebølger på helse), og forårsaker kronisk sykdom og tilskrivelige dødsfall, spesielt i byer og byområder.

Ifølge de siste estimatene fra EEA skyldtes minst 253.000 dødsfall i EU i 2021 eksponering for forurensning knyttet til svevestøv (PM2,5) over WHOs anbefalte konsentrasjon på 5 µg/m3Nitrogendioksidforurensning førte til henholdsvis 52.000 og eksponering for ozon til 22.000 for tidlige dødsfall i EU. Luftforurensning forårsaker også dårlig helse og medbringer betydelige kostnader for helsevesenet. Disse konsentrasjoner, som anbefales av WHO, er basert på forurensningsnivå over hvilken det finnes klare bevis for tilknyttede helseeffekter.

 

Tallene som EEA offentliggjorde i dag, minner oss om at luftforurensning fortsatt er det største miljørelaterte helseproblemet i EU. Den gode nyheten er at politikken for ren luft fungerer, og luftkvaliteten vår blir bedre. Men vi må gjøre det enda bedre, og få forurensningsnivåene enda mer ned. Derfor må EU raskt vedta og implementere forslag til et revidert luftkvalitetsdirektiv som har som tar sikte på å tilpasse EUs luftkvalitetsstandarder nærmere til WHO sine anbefalinger.Virginijus Sinkevičius
EU-kommissær for miljø, hav og fiskeri 


Selv om vi har gjort store fremskritt i løpet av de siste årene for å redusere luftforurensningsnivåer, viser våre nyeste data og vurderinger at påvirkningen av luftforurensning på helsen vår er fortsatt for høy, noe som fører til dødsfall og sykdommer som kan tilskrives luftforurensning. Den gode nyheten er at myndigheter på europeisk, nasjonalt og lokalt nivå tar grep for å redusere utslippene gjennom tiltak, f.eks. ved å fremme kollektivtransport og sykling i bysentrum, og gjennom oppdatert lovgivning.Leena Ylä-Mononen
Administrerende direktør for Det europeiske miljøbyrået

 

Helseeffekter av viktige luftforurensende stoffer på sykdom

Det som er nytt i årets vurdering er kvantifiseringen av helsebelastningen knyttet til spesifikke sykdommer som luftforurensningen bidrar til. Den samlede helsebelastningen knyttet til hver av disse sykdommer er avhengig av ikke bare av de tilskrivbare dødsfallene knyttet til sykdommen, men også av helsebelastningen ved å leve med virkningene av sykdommen på daglig basis.

For noen sykdommer som iskemisk hjertesykdom og kreft er størstedelen av helsebelastningen knyttet til dødsfall som kan tilskrives sykdommen, men for andre sykdommer, som diabetes og astma, er det også en betydelig helsebelastning knyttet til å leve med helsesvekkende effekter av disse sykdommer, vanligvis over mange år eller tiår. Når vi ser på helseeffektene av luftforurensning, er det derfor viktig å ikke bare fokusere på dødsfall som kan tilskrives luftforurensningen, men også på de langsiktige konsekvensene som disse sykdommene kan ha for den daglige livskvaliteten til europeiske borgere når de må takle langtidsvirkningene av sykdommer som astma.

Av de vurderte luftforurensningsrelaterte sykdommer, for eksponering for svevestøv (PM2,5), er den største helsebelastningen forårsaket av iskemisk hjertesykdom, etterfulgt av hjerneslag, diabetes type 2, kronisk obstruktiv lungesykdom, lungekreft og astma. I tilfelle av nitrogendioksid og tre sykdommer som ble vurdert, var den høyeste helsebelastningen forårsaket av diabetes type 2, etterfulgt av slag og astma.

Sammen med orienteringen publiserte EEA også faktaark for forskjellige land der man kan finne detaljert informasjon om sykdomsbelastningen basert på land. Funnene i EEA-orienteringen ble presentert på fjerde  Clean Air Forum 2023 i Rotterdam.


Luftkvalitetsapp: sjekk luftdata hvor som helst i EU

Europeiske borgere kan sjekke luftkvalitetsdata i sanntid gjennom forskjellige plattformer, bl. a. Air Quality Index app. Den nyeste utgaven av denne appen introduserte nye funksjoner der brukerne kan nå sjekke luftkvaliteten på en hvilken som helst beliggenhet i EU, basert på timesvis oppdatert informasjon fra mer enn 3500 overvåkingsstasjoner for luftkvalitet i Europa sammen med modellering av luftkvalitet over hele Europa. Appen er tilgjengelig på 24 europeiske språk og inneholder en rekke funksjoner for å gjøre det mulig for brukere å vurdere og tolke luftkvaliteten i deres lokale område.


European Air Quality Index App kan lastes ned gratis her:

Android PlayStore
Apple iOS

 

Merknad til redaktører

EEA-orienteringen «Harm to human health from air pollution in Europe, burden of disease 2023» er en del av pakken Air quality in Europe 2023.

EEA har estimert dødelighet som følge av eksponering for luftforurensning siden 2014. EEA bruker anbefalingene for helsekonsekvenser i WHOs retningslinjer for luftkvalitet 2021.

Som oppgitt i tidligere år, bør helseeffektene av forskjellige typer luftforurensning ikke legges sammen, for å unngå dobbelttelling på grunn av enkelte overlappinger av data. Dette gjelder både for dødelighet og sykdom.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagger

arkivert under:
arkivert under: air quality
Dokumenter handlinger