ďalej
späť
body

Novinky

Úroveň znečistenia ovzdušia v celej Európe je stále príliš vysoká – je naďalej najväčším environmentálnym zdravotným rizikom

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 12. 03. 2024 Posledná zmena 12. 03. 2024
4 min read
Photo: © © Renáta Icsu, My City EEA
Znečistenie ovzdušia v Európe zostáva výrazne nad odporúčanými úrovňami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), čo predstavuje významnú hrozbu pre naše zdravie. Podľa najnovšieho hodnotenia zdravia v súvislosti s kvalitou ovzdušia Európskej environmentálnej agentúry (EEA), ktoré bolo dnes uverejnené, by bolo možné zabrániť 253 000 úmrtiam v EÚ, ak by koncentrácie jemných tuhých častíc spĺňali odporúčania WHO. Podľa nových odhadov vplyvov na zdravie vystavenie znečistenému ovzdušiu spôsobuje alebo zhoršuje určité ochorenia, ako je rakovina pľúc, ochorenie srdca, astma a cukrovka.

Ďalšie opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia na úrovne uvedené v usmerneniach WHO by zabránili týmto 253 000 pripísateľným úmrtiam a zároveň by znížili počet ľudí, ktorí žijú s invalidizujúcimi zdravotnými účinkami ochorení súvisiacich so znečistením ovzdušia, ako je cukrovka a astma.

V briefingu krátkej tlačovej správe agentúry EEA s názvom "Harm to human health from air pollution in Europe: burden of disease 2023" (Poškodenie ľudského zdravia v dôsledku znečistenia ovzdušia v Európe: záťaž ochorenia v roku 2023) sa uvádzajú najnovšie informácie, odhadované na rok 2021, o poškodení ľudského zdravia, spôsobeného tromi kľúčovými látkami znečisťujúcimi ovzdušie: jemnými tuhými časticami, oxidom dusičitým a ozónom. 

 

Počet pripísateľných úmrtí zostáva príliš vysoký

V rokoch 2005 až 2021 klesol počet úmrtí v EÚ, ktoré možno pripísať jemným tuhým časticiam (PM2,5),  jednej z najškodlivejších látok znečisťujúcich ovzdušie, o 41 %. Znečistenie ovzdušia je však aj naďalej najväčším environmentálnym zdravotným rizikom pre Európanov (po ktorom nasledujú ďalšie faktory, ako je vystavenie sa hluku, chemické látky a zvyšujúce sa účinky vĺn horúčav súvisiacich s klímou na zdravie), čo spôsobuje chronické ochorenia a pripísateľné úmrtia, najmä v mestách a mestských oblastiach.

Podľa najnovších odhadov agentúry EEA bolo najmenej 253 000 úmrtí v EÚ v roku 2021 pripísateľných vystaveniu sa znečisteniu jemnými tuhými časticami (PM2,5) nad koncentráciou 5 µg/m3, ktorú odporúča WHO. Znečistenie oxidom dusičitým viedlo k 52 000 úmrtiam a  krátkodobé vystavenie ozónu viedlo k 22 000 pripísateľným úmrtiam v EÚ. Znečistenie ovzdušia tiež spôsobuje zlý zdravotný stav a prispieva k značným nákladom na systémy zdravotnej starostlivosti/ na zdravotnú starostlivosť. Tieto koncentrácie, ktoré odporúča WHO, sa stanovujú na základe úrovne znečistenia, nad ktorou existujú jasné dôkazy o súvisiacich vplyvoch na zdravie.

 

Čísla, ktoré dnes uverejnila agentúra EEA, nám pripomínajú, že znečistenie ovzdušia je v EÚ stále najväčším environmentálnym zdravotným problémom. Dobrou správou je, že politika v oblasti čistoty ovzdušia funguje a kvalita nášho ovzdušia sa zlepšuje. Aj tak sa však musíme zlepšiť a ešte viac znížiť úroveň znečistenia. EÚ preto musí urýchlene prijať a implementovať návrh revidovanej smernice o kvalite okolitého ovzdušia, ktorej cieľom je lepšie zosúladiť normy kvality ovzdušia EÚ s odporúčaniami WHO.Virginijus Sinkevičius
komisárka EÚ pre životné prostredie, oceány a rybárstvo

 


Hoci sme v uplynulých rokoch dosiahli veľký pokrok v znižovaní úrovne znečistenia ovzdušia, naše najnovšie údaje a hodnotenia ukazujú, že vplyv znečistenia ovzdušia na naše zdravie je stále príliš vysoký, čo má za následok úmrtia a choroby, ktoré možno pripísať znečisteniu ovzdušia. Pozitívnou správou je, že orgány na európskej, vnútroštátnej a lokálnej úrovni prijímajú opatrenia na zníženie emisií prostredníctvom opatrení, ako je podpora verejnej dopravy alebo cyklistiky v centrách miest, a prostredníctvom aktualizovaných právnych predpisov.Leena Ylä-Mononen
výkonná riaditeľka agentúry EEA

 

Vplyvy kľúčových látok znečisťujúcich ovzdušie na zdravie

Novinkou tohtoročného hodnotenia je kvantifikácia zdravotnej záťaže spojenej s konkrétnymi ochoreniami, ku ktorým znečistenie ovzdušia prispieva. Celková zdravotná záťaž spojená s každým z týchto ochorení závisí nielen od pripísateľných úmrtí spojených s daným ochorením, ale aj od zdravotnej záťaže každodenného života v súvislosti s účinkami ochorenia.

V prípade  ochorení, ako napríklad ischemickej choroby srdca a rakoviny, je väčšina zdravotnej záťaže spojená s pripísateľnými úmrtiami.  V prípade iných chorôb, ako napríklad cukrovky a astmy, je významná zdravotná záťaž spojená aj so životom s invalidizujúcimi zdravotnými účinkami týchto ochorení, zvyčajne počas mnohých rokov alebo desaťročí. Dôsledkom čoho je pri posudzovaní zdravotných účinkov znečistenia ovzdušia dôležité zamerať sa nielen na pripísateľné úmrtia, ale aj na dlhodobý vplyv, ktorý môžu mať tieto ochorenia na kvalitu každodenného života európskych občanov, ktorí zápasia s dlhodobými účinkami ochorení, ako je napríklad astma.

 Pokiaľ ide o vystavenie jemným tuhým časticiam (PM2,5), spomedzi posudzovaných ochorení súvisiacich so znečistením ovzdušia, najväčšiu zdravotnú záťaž spôsobuje ischemická choroba srdca, po ktorej nasleduje mozgová príhoda, diabetes mellitus, chronická obštrukčná choroba pľúc, rakovina pľúc a astma. V prípade oxidu dusičitého a troch posudzovaných ochorení najväčšiu zdravotnú záťaž spôsobila diabetes mellitus, po ktorej nasledovala mozgová príhoda a astma.

Spolu s krátkou spravšou agentúra EEA zverejnila aj informačné listy o krajinách, kde možno nájsť podrobné informácie o záťaži ochorenia na úrovni jednotlivých krajín. Zistenia z krátkej správy agentúry EEA boli prezentované na 4. fóre pre čisté ovzdušie 2023 v Rotterdame.

 

Aplikácia pre kvalitu ovzdušia: pozrite si údaje o ovzduší na ktoromkoľvek mieste v EÚ

Európski občania môžu kontrolovať údaje o kvalite ovzdušia v reálnom čase prostredníctvom rôznych platforiem vrátane aplikácie Air Quality Index (Index kvality ovzdušia). Najnovšie vydanie tejto aplikácie prinieslo nové funkcie, vďaka ktorým si teraz môžu používatelia skontrolovať kvalitu ovzdušia na ľubovoľnom mieste v EÚ na základe informácií aktualizovaných každú hodinu z viac ako 3 500 staníc na monitorovanie kvality ovzdušia v Európe spolu s celoeurópskym modelovaním kvality ovzdušia. Aplikácia je dostupná v 24 európskych jazykoch a obsahuje celý rad funkcií, ktoré používateľom umožňujú hodnotiť a interpretovať kvalitu ovzdušia v ich lokalite.

 

Aplikáciu European Air Quality Index (Európsky index kvality ovzdušia) si môžete bezplatne stiahnuť tu:

Android PlayStore
Apple iOS

 

Poznámka pre redaktorov

Briefing agentúry EEA „Harm to human health from air pollution in Europe, burden of disease 2023“ (Poškodenie ľudského zdravia v dôsledku znečistenia ovzdušia v Európe, záťaž ochorenia v roku 2023) je súčasťou balíka Kvalita ovzdušia v Európe v roku 2023.

Agentúra EEA odhaduje úmrtnosť v dôsledku vystavenia znečisteniu ovzdušia od roku 2014. Agentúra EEA využíva odporúčania týkajúce sa vplyvov na zdravie uvedené v usmerneniach WHO o kvalite ovzdušia z roku 2021.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch by sa nemali sčítavať vplyvy rôznych látok znečisťujúcich ovzdušie na zdravie, aby sa predišlo dvojitému započítaniu v dôsledku určitého prekrývania údajov. To sa týka úmrtnosti aj ochorenia.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: air quality
Akcie dokumentu