seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Ilmansaasteiden tasot edelleen liian korkeat kaikkialla Euroopassa – yhä suurin ympäristöterveysriski

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 12.03.2024 Viimeksi muokattu 12.03.2024
6 min read
Photo: © Renáta Icsu, My City EEA
Ilmansaasteiden pitoisuudet Euroopassa ylittävät edelleen selvästi Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemat tasot, mikä on merkittävä uhka terveydellemme. Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tänään julkaiseman ilmanlaadun terveysvaikutuksia koskevan arvioinnin mukaan 253 000 kuolemantapausta olisi voitu välttää EU:ssa, jos pienhiukkaspitoisuudet olisivat vastanneet WHO:n suosituksia. Uusien terveysvaikutuksia koskevien arvioiden mukaan ilmansaasteille altistuminen aiheuttaa tai pahentaa tiettyjä sairauksia, kuten keuhkosyöpää, sydänsairauksia, astmaa ja diabetesta.

Lisätoimet ilmansaasteiden vähentämiseksi WHO:n ohjearvojen mukaiselle tasolle estäisivät nämä 253 000 kuolemantapausta ja vähentäisivät myös niiden ihmisten määrää, jotka elävät ilmansaasteisiin liittyvien sairauksien, kuten diabeteksen ja astman, aiheuttamien terveyshaittojen kanssa.

EEA:n katsauksessa ilman saastumisen aiheuttamista terveyshaitoista Harm to human health from air pollution in Europe: burden of disease 2023 esitetään uusimmat tiedot vuodelta 2021 kolmen keskeisen ilman epäpuhtauden, eli pienhiukkasten, typpidioksidin ja otsonin, aiheuttamasta haitasta ihmisten terveydelle.

 

Ilman saastumisesta johtuvien kuolemien määrä on edelleen liian suuri

Pienhiukkaset (PM2,5) ovat yksi kaikkein haitallisimmista ilman epäpuhtauksista, ja niistä johtuvien kuolemantapausten määrä EU:ssa väheni 41 prosenttia vuosina 2005–2021. Ilmansaasteet ovat silti edelleen suurin ympäristöterveysriski eurooppalaisille (muita tekijöitä ovat muun muassa altistuminen melulle ja kemikaaleille sekä ilmastoon liittyvien helleaaltojen kasvava vaikutus terveyteen), sillä ne aiheuttavat kroonisia sairauksia ja kuolemia erityisesti kaupungeissa ja kaupunkialueilla.

Euroopan ympäristökeskuksen viimeisimpien arvioiden mukaan vähintään 253 000 kuolemantapausta EU:ssa vuonna 2021 johtui altistumisesta pienhiukkaspäästöille (PM2,5), jotka ylittivät WHO:n suositteleman ohjearvon 5 µg/m3Typpidioksidipäästöt aiheuttivat 52 000 kuolemaa ja lyhytaikainen altistus otsonille 22 000 kuolemaa. Ilman saastuminen aiheuttaa myös terveyshaittoja ja merkittäviä kustannuksia terveydenhuoltojärjestelmille. Nämä WHO:n ohjearvot perustuvat sellaisiin ilmansaasteiden pitoisuuksiin, joiden ylittyessä on selvää näyttöä niihin liittyvistä terveysvaikutuksista.

 

Euroopan ympäristökeskuksen tänään julkaisemat luvut muistuttavat meitä siitä, että ilmansaasteet ovat edelleen EU:n suurin ympäristöterveyden ongelma. Hyvä uutinen on se, että puhtaan ilman politiikka toimii ja ilmanlaatumme paranee. Meidän on kuitenkin tehtävä vielä enemmän ja alennettava saasteiden määrää entisestään. Siksi EU:n on nopeasti hyväksyttävä ja pantava täytäntöön ehdotus tarkistetuksi ilmanlaatudirektiiviksi, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa EU:n ilmanlaatunormit WHO:n suositusten kanssa.Virginijus Sinkevičius
EU:n ympäristö-, valtameri- ja kalastusasioista vastaava komission jäsen

 


Vaikka olemme viime vuosina edistyneet huomattavasti ilman epäpuhtauksien vähentämisessä, viimeisimmät tiedot ja arvioinnit osoittavat, että ilmansaasteiden vaikutus terveyteen on edelleen liian suuri, mikä johtaa niiden aiheuttamiin kuolemiin ja sairauksiin. Positiivinen uutinen on, että viranomaiset Euroopan, kansallisella ja paikallisella tasolla ovat ryhtyneet toimiin päästöjen vähentämiseksi edistämällä esimerkiksi julkista liikennettä tai pyöräilyä kaupunkien keskustoissa sekä päivittämällä lainsäädäntöä.Leena Ylä-Mononen
Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtaja

 

Keskeisten ilman epäpuhtauksien vaikutus sairauksiin

Tämän vuoden arvioinnissa uutena tekijänä määritetään sellaisiin tiettyihin sairauksiin liittyvä terveystaakka, joihin ilman saastuminen vaikuttaa. Terveystaakka ei liity ainoastaan näihin sairauksiin liittyviin kuolemiin vaan myös näiden sairauksien aiheuttamiin jokapäiväisiin terveyshaittoihin.

Joidenkin sairauksien, kuten iskeemisen sydänsairauden ja syövän, osalta suurin osa terveystaakasta liittyy niistä aiheutuviin kuolemantapauksiin. Muiden sairauksien, kuten diabeteksen ja astman, osalta merkittävä terveystaakka aiheutuu myös siitä, että ihmiset elävät näiden sairauksien aiheuttamien terveyshaittojen kanssa tyypillisesti useiden vuosien tai vuosikymmenten ajan. Sen vuoksi ilmansaasteiden terveysvaikutuksia tarkasteltaessa on tärkeää keskittyä kuolemantapausten lisäksi myös niihin pitkän aikavälin vaikutuksiin, joita näillä sairauksilla voi olla eurooppalaisten elämänlaatuun, kun he elävät sairauksien, kuten astman, pitkäaikaisten vaikutusten kanssa.

Ilmansaasteisiin liittyvistä sairauksista, jotka liittyvät pienhiukkasille (PM2,5) altistumiseen, suurin terveystaakka aiheutuu iskeemisestä sydänsairaudesta, jonka jälkeen tulevat aivohalvaus, diabetes, keuhkoahtaumatauti, keuhkosyöpä ja astma. Typpidioksidiin liittyvien kolmen sairauden kohdalla suurin terveystaakka aiheutuu diabeteksesta ja sen jälkeen aivohalvauksesta ja astmasta.

EEA julkaisi katsauksen lisäksi myös maakohtaiset tiedotteet, joissa on yksityiskohtaista tietoa tautitaakasta maatasolla. EEA:n katsauksen tulokset esiteltiin Rotterdamissa vuonna 2023 järjestetyssä neljännessä puhdasta ilmaa käsittelevässä eurooppalaisessa foorumissa.


Ilmanlaatusovellus: tarkista ilmanlaatua koskevat tiedot missä tahansa EU:n alueella

Eurooppalaiset voivat tarkistaa ajantasaiset ilmanlaatutiedot eri alustojen, kuten ilmanlaatuindeksiä koskevan sovelluksen, kautta. Sovelluksen viimeisimpään versioon on lisätty uusia toimintoja, joiden avulla käyttäjät voivat tarkistaa ilmanlaadun missä tahansa EU:n alueella. Tiedot perustuvat yli 3 500 ilmanlaadun mittausaseman tuntikohtaisesti päivittyviin tietoihin sekä Euroopan laajuiseen ilmanlaadun mallintamiseen. Sovellus on saatavilla 24:llä EU:n virallisella kielellä, ja se sisältää erilaisia ominaisuuksia, joiden avulla käyttäjät voivat arvioida oman paikkakuntansa ilmanlaatua.


Eurooppalainen ilmanlaatuindeksiä koskeva sovellus on ladattavissa ilmaiseksi täältä:

Android PlayStore
Apple iOS

 

Huomautuksia toimittajille

Euroopan ympäristökeskuksen katsaus Harm to human health from air pollution in Europe, burden of disease 2023 on osa Euroopan ilmanlaatu vuonna 2023 -pakettia.

Euroopan ympäristökeskus on arvioinut ilman saastumisen aiheuttamaa kuolleisuutta vuodesta 2014 lähtien. EEA käyttää WHO:n vuoden 2021 ilmanlaatua koskevissa suuntaviivoissa esitettyjä terveysvaikutuksia koskevia suosituksia.

Edellisvuosien tapaan eri ilmansaasteiden terveysvaikutuksia ei pidä laskea yhteen, jotta tietojen osittaisesta päällekkäisyydestä johtuva kaksinkertainen laskenta voidaan välttää. Tämä koskee sekä kuolleisuutta että sairauksia.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: air quality
tallenna toimenpiteet