neste
forrige
elementer

Nyheter

Europas hav står overfor en usikker fremtid hvis viktige, felles tiltak ikke iverksettes

Endre språk
Nyheter Publisert 25.06.2020 Sist endret 02.07.2020
4 min read
Photo: © Cristian Umili, REDISCOVER Nature/EEA
Konfrontert med de økte truslene som følge av overutnyttelse av marine ressurser, forurensning og klimaendringer, kreves det viktige tiltak for å bringe Europas hav tilbake i god miljøtilstand. I følge rapporten fra Det europeiske miljøbyrået om Europas marine økosystemer, som ble publisert i dag, er tiden i ferd med å løpe ut for å reversere flere tiår med forsømmelse og misbruk.

Våre hav og marine økosystemer lider som et resultat av år med alvorlig overutnyttelse og forsømmelse. 

Hans Bruyninckx, EEAs administrerende direktør

I følge EØS-rapporten «Marine Messages II» er den en nåværende miljøtilstanden til Europas hav generelt dårlig. Dette er dårlige nyheter for mennesker, da det påvirker livskvaliteten, levebrødene og økonomiene våre. Miljøtilstandene til havene våre påvirker blant annet vår tilgang til oksygen, mat, et beboelig klima og visse råvarer. Havet spiller også en sentral rolle i vår rekreasjon, fritid og helse.

Historisk og nåværende bruk av havene våre – fra Østersjøen til Middelhavet – har hatt store konsekvenser, og resultert i endringer i sammensetningen av marine arter og det marine miljøet samt endringer i havets samlede fysiske og kjemiske sammensetning. På toppen av disse komplekse problemene kommer klimaendringene, noe som forverrer konsekvensene av de andre truslene. EEA-rapporten påpeker at de kombinerte effektene av disse endringene for tiden er på en bane som kan forårsake ugjenkallelige skader på marine økosystemer. Det er imidlertid tegn på en tilfriskning av det marine økosystemet i noen områder. Rapporten utdyper at dette er et resultat av betydelig, ofte tiårig, innsats for å redusere visse påvirkninger som forårsaket av forurensninger, overgjødsling og overfiske.

«Våre hav og marine økosystemer lider som et resultat av år med alvorlig overutnyttelse og forsømmelse. Vi kan snart komme til et punkt hvor det er for sent å snu, men som rapporten bekrefter, har vi fortsatt muligheten til å gjenopprette de marine økosystemene våre hvis vi tar viktige, felles tiltak og oppnår en bærekraftig balanse mellom måten vi bruker havene på og vår påvirkning på det marine miljø. I denne sammenheng bringer Europakommisjonens nye strategi fram til 2030 for biologisk mangfold fornyet håp om at viktige, felles tiltak for beskyttelse og gjenopprettelse snart vil være i gang,» sier Hans Bruyninckx, EEAs administrerende direktør.

Det er lite sannsynlig at EUs medlemsstater vil oppnå målet om å sikre «god miljøtilstand» i alle europeiske havområder innen 2020 iht. EUs rammedirektiv for marin strategi (Havstrategidirektivet), EUs sentrale lovgivning for beskyttelse av det marine miljø. Betydelige fremskritt og resultater har blitt oppnådd siden direktivet er på plass. Disse konklusjonene gjenspeiles også i Europakommisjonens egen rapport, som gjennomgår den nåværende tilstanden for implementering av dette direktiv, som også publiseres i dag. EEA-rapporten kommer med innspill til i Europakommisjonens gjennomgang og foreslår løsninger som kan hjelpe EU med å oppnå direktivets mål om rene, sunne og produktive hav, hovedsakelig gjennom økosystembasert forvaltning.

Alle dataene som rapporteres av EUs medlemsstater Europakommisjonen blir offentliggjort, for første gang, på et dedikert nettsted om WISE-Marine, i tillegg til dataprodukter og visualiseringsverktøy som gir en oversikt over miljøtilstanden til det marine miljøet i EU.

Andre viktige funn:

  • EUs maritime økonomi fortsetter å vokse, og konkurransen om marine ressurser som fisk, fossilt brensel, mineraler eller fornybar energiproduksjon og områder forventes å øke. Dette vil utsette allerede overutnyttede marine økosystemer for enda mer press. For å unngå dette, må forbindelsen mellom vekst i denne sektoren og nedbrytningen og utarmingen av det marine økosystemet brytes, og veksten må skje innenfor rammene for bærekraftig bruk.
  • Til tross for europeiske og globale forpliktelser, har tapet av biologisk mangfold i Europas hav ikke blitt stoppet. Et høyt antall utredninger av marine arter og miljøer viser fortsatt en «dårlig bevaringstilstand». Studier understreker den vanskelig situasjonen som visse arter som sjøfugler, sjøpattedyr (seler og hvaler) og fiskebestander, som torsk, befinner seg i.
  • Forvaltningstiltak rettet mot individuelle marine arter og miljøer har ført til forbedringer i deres miljøtilstander i noen marine EU-regioner, men denne fragmenterte suksessen veier ikke opp for den samlede negative miljøpåvirkningen som stammer fra menneskelige aktiviteter i alle EUs havområder.
  • Der regionalt samarbeid er etablert og konsekvent implementert, begynner de negative trendene i noen av problemområdene å bli reversert, for eksempel en nedgang i næringsstoffnivåer og forurensninger eller introduksjon av fremmende arter.
  • Samhandling mellom land og sjø, så vel som betydningen av kystområdene, er viktige elementer som må tas i betraktning når tiltak blir utformet for å redusere presset på det marine miljøet.
  • Endringer i havtemperatur, oksygeninnhold og forsuring av havet indikerer at negative endringer av de marine økosystemene pågår i EUs marine regioner, noe som ytterligere reduserer motstandskraften til de marine økosystemene, inkludert motstandskraften mot klimaendringer.Tidligere politikkimplementering på både EU og regionalt nivå er med på å identifisere en rekke erfaringer innen gjenoppretting av marine økosystemer, noe som bør brukes til fremtidig utforming av tiltak og løsninger for å oppnå rene, sunne og produktive hav.
  • Med politisk besluttsomhet, ekstra ressurser og økt samordning mellom interessenter og politikkimplementering, kan Europa bevege seg mot en «god miljøtilstand» for sine hav i samsvar med det eksisterende rammeverket for felles marin strategi innen 2030. For å nå dette målet må presset på marine økosystemer reduseres. Med dens ambisjon om å beskytte 30 % og sikre «streng beskyttelse» for 10 % av Europas hav, gir EUs nye strategi for biologisk mangfold frem til 2030 en ny drivkraft for å redusere et slikt press.
  • Å oppnå en god miljøtilstand for Europas hav er en viktig faktor for å oppnå målene om en bærekraftig blå økonomi og bærekraftig bruk og verdiskaping som gjenspeiles i EUs grønne vekststrategi – European Green Deal.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage