neste
forrige
elementer

Nyheter

Europas hav står overfor en usikker fremtid hvis viktige, felles tiltak ikke iverksettes

Endre språk
Nyheter Publisert 25.06.2020 Sist endret 17.11.2021
4 min read
Photo: © Cristian Umili, REDISCOVER Nature/EEA
Konfrontert med de økte truslene som følge av overutnyttelse av marine ressurser, forurensning og klimaendringer, kreves det presserende tiltak for å bringe Europas hav tilbake i god miljøtilstand. Ifølge rapporten fra Det europeiske miljøbyrået om Europas marine økosystemer, som ble publisert i dag, er tiden i ferd med å løpe ut for å reversere flere tiår med forsømmelse og misbruk.

Våre hav og marine økosystemer lider som et resultat av år med alvorlig overutnyttelse og forsømmelse.

Hans Bruyninckx, EEAs administrerende direktør

I følge EØS-rapporten «Marine Messages II» er den en nåværende miljøtilstanden til Europas hav generelt dårlig. Dette er dårlige nyheter, da det påvirker både livskvaliteten, levebrødet og økonomien vår. Miljøtilstandene til havene våre påvirker blant annet vår tilgang til oksygen, mat, et beboelig klima og visse råvarer. Havet spiller også en sentral rolle i vår rekreasjon, fritid og helse.

Historisk og nåværende bruk av havene våre – fra Østersjøen til Middelhavet – har hatt store konsekvenser og resultert i endringer i alt fra det biologiske mangfoldet og det marine miljøet til endringer i havets samlede fysiske og kjemiske sammensetning. På toppen av disse komplekse problemene kommer klimaendringene, noe som forverrer virkningene av de andre truslene. EEA-rapporten påpeker at de kombinerte effektene av disse endringene er i ferd med å forårsake irreversible skader på marine økosystemer. I enkelte områder er imidlertid tegn på en tilfriskning av det marine økosystemet. Rapporten utdyper at dette er et resultat av betydelig, ofte tiårig, innsats for å redusere visse belastninger som er forårsaket av forurensninger, overgjødsling og overfiske.

«Våre hav og marine økosystemer lider som et resultat av år med alvorlig overutnyttelse og forsømmelse. Vi er snart ved et punkt der det er for sent å snu utviklingen, men som rapporten påpeker, har vi fortsatt muligheten til å gjenopprette de marine økosystemene våre hvis vi handler besluttsomt og helhetlig og oppnår en bærekraftig balanse mellom måten vi bruker havene på og vår påvirkning på det marine miljøet. EUs biomangfoldsstrategi mot 2030 og andre elementer i European Green Deal gir fornyet håp om at presserende, felles tiltak for beskyttelse og gjenopprettelse snart vil være på plass,» sier Hans Bruyninckx, EEAs administrerende direktør.

Det er lite sannsynlig at EUs medlemsstater vil oppnå målet om å sikre «god miljøtilstand» i alle europeiske havområder innen 2020 som er fastsatt i EUs rammedirektiv for marin strategi (Havstrategidirektivet), EUs sentrale lovgivning for beskyttelse av det marine miljøet. Betydelige fremskritt og resultater har imidlertid blitt oppnådd siden direktivet ble vedtatt. Disse konklusjonene gjenspeiles også i Europakommisjonens egen rapportsom gjennomgår den gjeldende tilstanden for implementering av dette direktivet, som også publiseres i dag. EEA-rapporten kommer med innspill til Europakommisjonens gjennomgang og foreslår løsninger som kan hjelpe EU med å oppnå direktivets mål om rene, sunne og produktive hav, hovedsakelig gjennom økosystembasert forvaltning.

Alle dataene som rapporteres av EUs medlemsstater til Europakommisjonen blir offentliggjort, for første gang, på et dedikert nettsted på WISE-Marine, i tillegg til dataprodukter og visualiseringsverktøy som gir en oversikt over miljøtilstanden til det marine miljøet i EU.

Andre viktige funn:

 • EUs maritime økonomi fortsetter å vokse, og konkurransen om marine ressurser som fisk, fossilt brensel, mineraler eller fornybar energiproduksjon og områder forventes å øke. Dette vil utsette allerede overutnyttede marine økosystemer for enda mer press. For å unngå dette, må forbindelsen mellom vekst i denne sektoren og nedbrytningen og utarmingen av det marine økosystemet brytes, og veksten må skje innenfor rammene for bærekraftig bruk.
 • Til tross for europeiske og globale forpliktelser forsetter tapet av biologisk mangfold i Europas hav. Et høyt antall utredninger av marine arter og miljøer viser fortsatt en «dårlig bevaringstilstand». Studier understreker den vanskelig situasjonen som visse arter som sjøfugler, sjøpattedyr (seler og hvaler) og fiskebestander, som torsk, befinner seg i.
 • Forvaltningstiltak rettet mot individuelle marine arter og miljøer har ført til forbedringer i deres miljøtilstander i noen marine regioner i EU, men denne fragmenterte suksessen veier ikke opp for den samlede negative miljøpåvirkningen som kommer fra menneskelige aktiviteter i alle EUs havområder.
 • Der regionalt samarbeid er etablert og konsekvent implementert, begynner de negative trendene i noen av problemområdene å bli reversert, for eksempel en nedgang i næringsstoffnivåer og forurensninger eller introduksjon av fremmede arter.
 • Samhandling mellom land og hav, så vel som betydningen av kystområdene, er viktige elementer som må tas i betraktning under utformingen av tiltak for å redusere presset på det marine miljøet.
 • Endringer i havtemperatur, oksygeninnhold og forsuring av havet indikerer at det pågår negative endringer i de marine økosystemene i EUs marine regioner, noe som ytterligere reduserer motstandskraften til de marine økosystemene, herunder motstandskraften mot klimaendringer.
 • Tidligere politikkimplementering på både europeisk og regionalt nivå er med på å identifisere en rekke erfaringer innen gjenoppretting av marine økosystemer, noe som bør brukes til fremtidig utforming av tiltak og løsninger for å oppnå rene, sunne og produktive hav.
 • Med politisk besluttsomhet, ekstra ressurser og økt samordning mellom interessenter og politikkimplementering, kan Europa bevege seg mot en «god miljøtilstand» for sine hav i samsvar med det eksisterende rammeverket for felles marin strategi innen 2030. For å nå dette målet må presset på marine økosystemer reduseres. Med dens ambisjon om å beskytte 30 % og sikre «streng beskyttelse» for 10 % av Europas hav, er EUs biomangfoldsstrategi mot 2030 en ny pådriver for å redusere et slikt press.
 • Å oppnå en god miljøtilstand for Europas hav er en viktig faktor for å oppnå målene om en bærekraftig blå økonomi og maritim arealplanlegging som gjenspeiles i EUs grønne vekststrategi – European Green Deal.

      Permalinks

      Geographic coverage

      Temporal coverage