další
předchozí
položky

Novinky

Pokud nebudou bezodkladně přijata soudržná opatření, čeká evropská moře nejistá budoucnost

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 26.06.2020 Poslední změna 17.11.2021
6 min read
Photo: © Cristian Umili, REDISCOVER Nature/EEA
Pro opětovné zlepšení stavu evropských moří je třeba přijmout bezodkladná opatření z důvodu rostoucích hrozeb, kterými jsou nadměrné využívání mořských zdrojů, znečištění a změna klimatu. Podle dnes zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) o evropských mořských ekosystémech, nám dochází čas na odvrácení následků zanedbávání a nesprávného využívání moří, které trvalo celá desetiletí.

Naše moře a mořské ekosystémy trpí v důsledku nadměrného využívání a zanedbávání, které trvalo dlouhou dobu.

Hans Bruyninckx, výkonný ředitel EEA

Podle zprávy s názvem „Marine Messages II“ (Informace o stavu moří II) EEA není současný stav evropských moří dobrý. To je špatnou zprávou i pro lidi, neboť stav moří ovlivňuje kvalitu života, způsoby obživy a hospodářství. Na stavu moří závisí jejich schopnost poskytovat nám mimo jiné kyslík, potravu, klima a některé suroviny. Stav moří má vliv také na naši rekreaci, způsob trávení volného času a zdraví.

Historické i současné využívání našich moří, od Baltského moře až po Středozemní moře, si vybírá svou daň, mění se složení mořských druhů a stanovišť a rovněž celkové fyzikální a chemické složení moří. K těmto složitým problémům se připojuje změna klimatu, která zhoršuje dopady dalších hrozeb. Podle zprávy EEA kombinované účinky těchto změn spějí v současné době do bodu, kdy by mohlo dojít k nevratnému poškození mořských ekosystémů. Zpráva však také konstatuje, že v některých oblastech jsou patrné známky obnovy mořských ekosystémů v důsledku významného, často desetiletí trvajícího úsilí o snížení některých dopadů, např. znečišťujících látek, eutrofizace a nadměrného rybolovu.

„Naše moře a mořské ekosystémy trpí v důsledku nadměrného využívání a zanedbávání, které trvalo dlouhou dobu. Brzy se můžeme dostat do bodu, odkud již není cesty zpět, ale jak potvrzuje naše zpráva, pokud budeme jednat rozhodně a soudržně a dosáhneme udržitelné rovnováhy mezi způsobem, jakým moře využíváme, a dopadem naší činnosti na mořské prostředí, stále ještě máme šanci mořské ekosystémy obnovit. V této souvislosti přináší nová strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a další prvky Zelené dohody pro Evropu novou naději, že budou přijata bezodkladná a soudržná opatření na ochranu a obnovu moří,“ uvedl Hans Bruyninckx, výkonný ředitel EEA.

Je nepravděpodobné, že by členské státy EU dosáhly ve všech svých vodách do roku 2020 cíle „dobrého stavu mořského prostředí“ stanoveného v rámcové směrnici EU o strategii pro mořské prostředí (směrnice o mořském prostředí), která je nejdůležitějším právním předpisem EU týkajícím se ochrany mořského prostředí. Přesto bylo od doby, kdy tato směrnice vstoupila v platnost, dosaženo významného pokroku a úspěchů. Tyto závěry potvrzuje i dnes zveřejněná zpráva Evropské komise, která přezkoumává současný stav implementace směrnice. Zpráva EEA je podkladem tohoto přezkumu Komise a navrhuje řešení, která mohou EU pomoci dosáhnout cíle právních předpisů, kterým jsou čistá, zdravá a výnosná moře, a to zejména pomocí ochrany ekosystémů. 

Všechna data, která členské státy EU ohlašují Komisi, se nejprve zveřejňují na vyhrazeném portálu WISE-Marine spolu s datovými produkty a vizualizačními nástroji, které poskytují přehled o stavu mořského prostředí v EU.

Další klíčová zjištění:

  • Námořní hospodářství EU nadále roste a očekává se, že se zvýší i hospodářská konkurence v oblasti mořských zdrojů, jako jsou ryby, fosilní paliva, nerosty nebo výroba energie z obnovitelných zdrojů a námořní prostory. Tím se ještě zvýší tlak na mořské ekosystémy, které jsou již nyní nadměrně využívány. Aby se tomu zabránilo, je zapotřebí oddělit růst v tomto odvětví od zhoršování stavu a vyčerpávání mořských ekosystémů a zajistit jejich udržitelné využívání.
  • Navzdory závazkům EU a také závazkům celosvětovým nebyl úbytek biologické rozmanitosti v evropských mořích zastaven. Z vysokého počtu hodnocení mořských druhů a stanovišť nadále vyplývá „znepokojivý stav ochrany“. Studie poukazují na obtížnou situaci druhů, jako jsou mořští ptáci, mořští savci (tuleni a velryby) a populace ryb, jako je treska.
  • Opatření zaměřená na jednotlivé mořské druhy a stanoviště vedla ke zlepšení jejich stavu v některých mořských oblastech EU, ale tento roztříštěný úspěch nevynahrazuje kombinované účinky množství tlaků způsobených lidskou činností ve všech evropských mořích.
  • V oblastech, kde byla navázána a důsledně prováděna regionální spolupráce, se začínají u určitých tlaků měnit negativní trendy, například pokud jde o hladiny živin a znečišťujících látek nebo vysazování nepůvodních druhů.
  • Vzájemné působení mezi pevninou a mořem, jakož i význam pobřežních oblastí, jsou důležitými aspekty, které je třeba vzít v úvahu při navrhování opatření ke snížení tlaků na mořské prostředí.
  • Změny teploty oceánů a obsahu kyslíku v nich i okyselování oceánů naznačují, že v mořských oblastech EU dochází k negativním systémovým změnám, které dále snižují odolnost mořských ekosystémů, včetně jejich odolnosti vůči změně klimatu.Při implementaci politik na úrovni EU a regionů jsme v minulosti získali řadu zkušeností z hlediska obnovy mořských ekosystémů. Tyto zkušenosti bychom měli využít při navrhování opatření a řešení s cílem dosáhnout čistých, zdravých a výnosných moří.
  • Díky politickému odhodlání, dodatečným zdrojům a lepší koordinaci mezi zúčastněnými stranami a integraci environmentálních aspektů do příslušných politik se může Evropa do roku 2030 přiblížit „dobrému stavu“ svých moří v rámci stávajícího politického rámce EU. K dosažení tohoto cíle je nutné snížit tlak na mořské ekosystémy. S ambicí chránit 30 % evropských moří a 10 % z nich podrobit režimu „přísné ochrany“ přináší nová strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 nový impuls pro snižování těchto tlaků.
  • Dosažení dobrého stavu evropských moří hraje zásadní úlohu při plnění cílů udržitelné modré ekonomiky a územního plánování námořních prostor zakotvených v Zelené dohodě pro Evropu.

Základní informace

Zpráva agentury EEA s názvem „Marine Messages II“ (Informace o stavu moří II) vychází z tohoto souboru tematických hodnocení:

Contaminants in Europe's seas - Moving towards a clean, non-toxic marine environment (Znečišťující látky v evropských mořích – přechod k čistému, netoxickému mořskému prostředí) 

Nutrient enrichment and eutrophication in Europe's seas - Moving towards a healthy marine environment (Obohacování živinami a eutrofizace v evropských mořích – přechod ke zdravému mořskému prostředí) 

Biodiversity in Europe's seas (Biologická rozmanitost v evropských mořích) 

Multiple pressures and their combined effects in Europe's seas (Množství tlaků a jejich kombinované účinky v evropských mořích) 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage