neste
forrige
elementer

Nyheter

Lite sannsynlig at EU oppfyller støymålet innen 2030

Endre språk
Nyheter Publisert 14.03.2023 Sist endret 13.11.2023
2 min read
Omkring 18 millioner personer lider av langvarige plager fra transportstøy i EU. EU-kommisjonens nullforurensingsaksjon har til hensikt å redusere med 30 % antallet personer som plages kronisk av transportstøy innen 2030, sammenlignet med 2017-nivåene. I henhold til en evaluering fra Det europeiske miljødirektoratet (EEA) som ble publisert i dag, er det lite sannsynlig at dette målet nås uten andre regulatoriske eller lovmessige endringer, hovedsakelig fordi det er så vanskelig å redusere antallet personer som er eksponert for støy fra veitrafikk.

I EEAs orientering ‘Perspektiv på 2030 - kan antallet personer berørt av transportstøy reduseres med 30 % ?’ evalueres muligheten til å realisere aksjonsplanen for nullforurensing for støyreduksjon gjennom to scenarioer: ett optimistisk og ett mindre ambisiøst.

I henhold til EEAs orientering vil selv en høy grad av gjennomføring av støyreduksjonstiltakene som nå er tilgjengelige for lokale myndigheter, redusere andelen av personer som er plaget av transportstøy, med bare 19 % innen 2030. Enkelte eksempler på tiltak i dette optimistiske scenarioet omfatter reduksjon av fartsgrense på urbane veier, en 50 % elektrifisering av kjøretøyflåten på vei, vedlikehold og skinnesliping, stillere fly og forbud mot nattflyginger. Scenarioene tar ikke høyde for lovmessige eller regulatoriske endringer på EU-nivå, da det tar mye tid å utvikle og iverksette slike endringer.

Det mindre ambisiøse scenarioet går ut på et mer beskjedent sett tiltak, som for eksempel etterlevelse av gjeldende europeisk forordning om motorkjøretøyer, en 25 % elektrifisering av kjøretøyflåten på vei og bedre lande- og letteprosedyrer for fly. Dette scenarioet forutsetter at antallet personer berørt av støyen vil øke med 3 %, hovedsakelig grunnet den beregnede økningen i vei-, tog- og lufttransport.

For å oppnå større fremgang i reduksjon av støyforurensing trengs det økt innsats mot støy fra veitransport, fastslår EEAs orientering. For å nå målet med aksjonsplanen for nullforurensing må tiltakene ikke bare være rettet mot områder med akutte støyproblemer, men også områder der støynivåene er mer moderate. Veien til målet går via en kombinasjon av tiltak som omfatter nye og strengere støyreguleringer for veitransport, bedre by- og transportplanlegging, samt omfattende reduksjoner av veitrafikk i byene.

EEAs orientering omfatter også fem case-studies om reduksjon av støyforurensing fra transport i Berlin (veidesign)Madrid og Firenze (lavstøyasfalt og støybarrierer)Monza (lavutslippssoner)Sveits (underlagsplater og stillere togbremser) og Zürich (fartsgrenser).

 

EEAs orientering er basert på rapporten Europeisk temasenter om menneskelig helse og miljø ‘Beregnede helseeffekter av transportstøy — En undersøkelse av to scenarioer for 2030’.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Dokumenter handlinger