næste
forrige
emner

Nyheder

EU får svært ved at nå støjmålene inden 2030

Skift sprog
Nyheder Udgivet 21/03 2023 Sidst ændret 13/11 2023
2 min read
Ca. 18 millioner mennesker i Den Europæiske Union lider af langvarige gener fra trafikstøj. Europa-Kommissionens handlingsplan for nulforurening skal være med til at reducere antallet af personer, der udsættes for kronisk trafikstøj, med 30 % inden 2030, sammenlignet med 2017-niveauet. Ifølge Det Europæiske Miljøagenturs vurdering, der offentliggøres i dag, kan dette mål sandsynligvis ikke nås uden mere regulering eller yderligere ændringer i lovgivningen. Det skyldes hovedsagelig vanskelighederne med at nedbringe det store antal personer, der lever med støj fra vejtrafik.

I EEA's briefing "Outlook to 2030 - can the number of people affected by transport noise be cut by 30%?" vurderes det, om det er muligt at nå støjmålene i handlingsplanen for nulforurening   i to forskellige scenarier – et optimistisk og et mindre ambitiøst.

Af EEA's briefing fremgår det, at selvom de støjreducerende foranstaltninger, der er til rådighed i øjeblikket for de lokale myndigheder, gennemføres i stor udstrækning, vil de kun kunne reducere antallet af personer, der er stærkt berørt af trafikstøj, med ca. 19 % inden 2030. Af eksempler på foranstaltninger, der indgår i det optimistiske scenarie, kan nævnes en reduktion af hastighedsgrænserne på vejene i byerne, en elektrificering på 50 % af bilparken, vedligeholdelsestiltag og slibning af jernbaneskinner, mere støjsvage fly og forbud mod natflyvning. Scenarierne indeholder ikke yderligere ændringer i lovgivning eller regulering på EU-plan, da de vil tage for lang tid at udvikle og gennemføre.

Det mindre ambitiøse scenarie indeholder mere beskedne foranstaltninger som f.eks. overholdelse af EU's forordning om motorkøretøjers støjniveau, en elektrificering på 25 % af bilparken og forbedrede landings- og startprocedurer for luftfartøjer osv. Med dette scenarie forudses det, at antallet af personer, der er udsat for støj, vil stige med 3 %, hovedsagelig som følge af en forventet stigning i vej-, jernbane- og lufttransport.

Det fremgår af EEA's briefing, at der for at reducere støjforureningen yderligere er behov for en styrket indsats mod støj fra vejtrafik. Hvis handlingsplanens mål om nulforurening skal nås, kræver det, at foranstaltningerne ikke udelukkende er rettet mod områder med akutte støjproblemer, men også mod områder med mere moderate støjniveauer. En kombination af foranstaltninger, herunder nye eller strengere støjkrav til vejtransport, bedre by- og transportplanlægning samt en kraftig mindskelse af vejtrafikken i byerne, kan bane vejen for at nå målet.

EEA's briefing indeholder også fem casestudier om reduktion af trafikstøj i Berlin (vejudformning)Madrid og Firenze (støjreducerende asfalt og støjbarrierer) samt Monza (lavemissionszoner)Schweiz (skinneplader og mere støjsvage togbremser) og Zürich (hastighedsgrænser).

EEA's briefing er baseret på rapporten "Projected health impacts from transportation noise – Exploring two scenarios for 2030" fra Det Europæiske Temacenter for Menneskers Sundhed og Miljø.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics