neste
forrige
elementer

Nyheter

Med europeisk luftkvalitetsindeks er opplysninger om luftkvaliteten tilgjengelig med et tastetrykk

Endre språk
Nyheter Publisert 16.11.2017 Sist endret 20.09.2023
2 min read
Photo: © Kapitalist63 /Flickr
Den nye europeiske luftkvalitetsindeksen, European Air Quality Index, som lanseres i dag av Det europeiske miljøbyrået (EEA) og Europakommisjonen, gir brukerne mulighet til å sjekke den aktuelle luftkvaliteten i alle byer og regioner i Europa. Sammen med indeksen publiseres nye landfaktaark med oppdatert informasjon om luftkvaliteten i EEAs medlemsland.

EEA og Europakommisjonens nye nett-tjeneste, European Air Quality Index, gir informasjon om den aktuelle luftkvalitetssituasjonen basert på målinger fra over 2 000 målestasjoner i hele Europa.

Indeksen består av et interaktivt kart som viser den lokale luftkvaliteten på målestasjonnivå basert på fem viktige forurensende stoffer: svevestøv (PM2,5 og PM10), bakkenært ozon (O3), nitrogendioksid (NO2) og svoveldioksid (SO2).

Brukerne kan zoome inn eller søke på en hvilken som helst by eller region i Europa for å sjekke luftkvaliteten generelt eller måleresultater etter type forurensning. Indeksen gir samlet resultat for hver målestasjon i form av en fargeprikk på kartet som viser det verste resultatet for de fem forurensende stoffene.

European Air Quality Index

“Med den nye europeiske luftkvalitetsindeksen får borgerne lett tilgang til informasjon om lokal luftkvalitet, noe som kan ha direkte betydning for helsen deres. Denne informasjonen, som alle har tilgang til, danner et viktig grunnlag for dialog og beslutninger som må tas for å ivareta folks helse, spesielt i byene,” sier Hans Bruyninckx, EEAs administrerende direktør, i forbindelse med presentasjonen i dag av indeksen på Clean Air Forum, som Europakommisjonen organiserer i Paris.

Karmenu Vella, EU-kommissær for miljø, maritime spørsmål og fiskerier, tok imot nyheten om indeksen med disse ordene: “Luftforurensning dreper i det stille, så luftkvalitetsindeksen er nødvendig for at Europas borgere skal kunne vite hva slags luft de puster inn i sitt eget nabolag. Vi samarbeider med byer, regioner, land og relevante bransjer for å håndtere kildene til denne forurensningen, som er en cocktail som kommer fra fabrikker, boliger og landbruk, ikke bare fra transport. Vi må alle jobbe sammen for å forbedre luftkvaliteten.”

EEA har også publisert oppdaterte landfaktaark med et årlig sammendrag av luftforurensningen og konsekvensene av den i EEAs medlemsland. Faktaarkene inneholder ytterligere, mer detaljert informasjon på landnivå både om utslippene av luftforurensende stoffer og om luftkvalitet og utfyller EEAs årlige rapport, Luftkvaliteten i Europa – rapport for 2017, som kom ut i oktober.

EEAs siste årsrapport om luftkvaliteten viser at de fleste som bor i byer i Europa, fortsatt utsettes for luftforurensning som overskrider nivåene som Verdens helseorganisasjon har definert som skadelige. Den farligste luftforurensningen, svevestøv i den minste størrelsesfraksjonen (PM2,5), forårsaket i 2014 anslagsvis 400 000 for tidlige dødsfall i Europa. Ifølge rapporten har luftforurensning også betydelige økonomiske konsekvenser med økte helsekostnader og nedsatt produktivitet blant arbeidstakere og skader jordbunn, avlinger, skoger, innsjøer og elver. Veitransport, landbruk, kraftanlegg, industri og husholdninger er de største kildene til utslipp av luftforurensende stoffer i Europa.

Bakgrunn

Den europeiske luftkvalitetsindeksen viser den aktuelle luftkvalitetssituasjonen på hver av de over 2 000 målestasjonene i Europa. EU-regelverket har luftkvalitetsstandarder for både korttids- (time/døgn) og langtidseksponering (år). Indeksen gjenspeiler derfor ikke luftkvaliteten på lengre sikt (år), som kan være helt forskjellig.


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumenter handlinger