neste
forrige
elementer

Nyheter

Sjøtransport i EU: første miljøkonsekvensrapport anerkjenner god fremgang mot bærekraft og bekrefter at det kreves mer innsats for å forberede seg på økende etterspørsel

Endre språk
Nyheter Publisert 01.09.2021 Sist endret 09.02.2023
6 min read
Photo: © Getty Images
Sjøtransport spiller og vil fortsette å spille en sentral rolle i global og europeisk handel og økonomi. De siste årene har den maritime sektoren gjennomført betydelige tiltak for å redusere miljøpåvirkningen. I forkant av en anslått økning i globale fraktvolumer, viser en ny rapport for første gang hele omfanget av virkningen av EUs sjøtransportsektor på miljøet og identifiserer utfordringer for å oppnå bærekraft.

Selv om det allerede er tatt skritt basert på europeisk og internasjonal politikk, er det nødvendig med mye mer for å skape et grunnleggende skifte mot en bærekraftig sjøtransportsektor som bidrar til å sikre fremtidens velvære og overlevelse for våre mest følsomme økosystemer og kystområder, samt europeeres velvære

Hans Bruyninckx, EEAs administrerende direktør

Med 77 % av europeisk utenrikshandel og 35 % av all handel etter verdi mellom EUs medlemsstater fraktet til sjøs, er sjøtransport en sentral del av den internasjonale forsyningskjeden. Til tross for et fall i forsendelser i 2020 på grunn av effektene av COVID-19-pandemien, forventes sektoren å vokse sterkt de neste tiårene, drevet av økende etterspørsel etter primærressurser og containertransport.

I lys av dette markerer European Maritime Transport Environment Report, publisert i dag av Det europeiske miljøbyrå og Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå, den første omfattende helsesjekken av sektoren. Rapporten viser at skip produserer 13,5 % av alle drivhusgassutslipp fra transport i EU, bak utslipp fra veitransport (71 %) og flytransport (14,4 %). Svoveldioksid (SO2)-utslipp fra skip som reiste mellom europeiske havner utgjorde omtrent 1,63 millioner tonn i 2019, et tall som er forventet å falle i løpet av de neste tiårene på grunn av strengere miljøregler og tiltak.

Sjøtransport antas å ha bidratt til at støynivået under vann i EU-farvann har mer enn doblet seg mellom 2014 og 2019, og er årsaken til mer enn halvparten av de fremmede artene som har blitt innført i europeiske hav siden 1949. Selv om volumet av olje som transporteres til sjøs har økt jevnlig, har det imidlertid bare skjedd åtte mellomstore til store ulykker med søl fra oljetankere i EU-farvann av totalt 62 på verdensbasis i løpet av det siste tiåret.

Den felles rapporten vurderer den nåværende status for nye bærekraftige løsninger for sjøtransport, inkludert alternative drivstoff, batterier og strømforsyninger på land, og gir et omfattende bilde av deres bruk i EU. Den skisserer også de fremtidige utfordringene klimaendringene medfører for bransjen, inkludert den potensielle påvirkningen av stigende havnivå i havner.

«Vår bærekraftige og smarte mobilitetsstrategi gjør det tydelig at alle transportmåter må bli mer bærekraftige, smartere og fleksible — inkludert skipsfart. Selv om sjøtransport har forbedret miljøavtrykket de siste årene, står bransjen fortsatt overfor store utfordringer når det gjelder avkarbonisering og redusering av forurensning. Basert på alle de siste bevisene, tar våre politikk sikte å hjelpe sektoren med å konfrontere disse utfordringene, ved å få mest mulig ut av innovative løsninger og digital teknologi. På denne måten kan sjøtransport fortsette å vokse og levere etter innbyggernes daglige behov, i harmoni med miljøet, samtidig som den opprettholder sin konkurransedyktighet og fortsetter å skape kvalitetsjobber,» sa Adina Vălean, EUs transportkommissær.

«Denne felles rapporten gir oss en utmerket oversikt over nåværende og fremtidige utfordringer knyttet til sjøtransport. Beskjeden er tydelig: sjøtransport forventes å øke i løpet av de kommende årene og, med mindre vi handler nå, vil sektoren produsere stadig større drivhusgassutslipp, luftforurensende stoffer og undervannsstøy. En friksjonsfri men rask overgang til sektoren er avgjørende for å nå målene i den europeiske Green Deal og bevege seg mot karbonnøytralitet. Dette vil også skape nye økonomiske muligheter for den europeiske transportindustrien som en del av den nødvendige overgangen til en bærekraftig blå økonomi. Utfordringen er enorm, men vi har teknologien, ressursene og viljen til å håndtere den,» sa Virginijus Sinkevičius, EUs kommissær for miljø, hav og fiskeri.

«Innovasjonsdrevet bærekraftighet er en mulighet for skipsfart til å gå gjennom en forvandling på samme måte som da seilene ble erstattet av damp. Denne nye maritime revolusjonen avhenger av at skip utvikles med avansert teknologi og digitale løsninger, men også av en fullt inkluderende prosess i flere lag på et nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå som omfatter sikkerhet og sosiale aspekter så vel som miljøaspekter. Men skipsfartens rolle som et ledd i en transnasjonal logistikkjede er også avgjørende. Det betyr at hver del av den kjeden — fra havnene til skipsverftene, fra avsendere til privat og offentlig finanssektor — må inkluderes i vårt arbeid mot bærekraft,» sa Maja Markovčić Kostelac, EMSAs administrerende direktør.

«Selv om Europas sjøtransportsektor spiller en viktig rolle for vår økonomiske velvære, viser denne rapporten tydelig at sjøtransport i Europa og hele det internasjonale shippingfellesskapet har et presserende ansvar for å øke innsatsen for å redusere miljøavtrykket til denne sektoren. Selv om det allerede er tatt skritt basert på europeisk og internasjonal politikk, er det nødvendig med mye mer for å skape et grunnleggende skifte mot en bærekraftig sjøtransportsektor som bidrar til å sikre fremtidens velvære og overlevelse for våre mest følsomme økosystemer og kystområder, samt europeeres velvære,» sa Hans Bruyninckx, EEAs administrerende direktør.

Viktige konsekvenser for miljøet

  • Drivhusgassutslipp: totalt utgjorde skip som reiste mellom europeiske havner og EØS-havner omtrent 140 millioner tonn med CO2-utslipp i 2018 (omtrent 18 % av alt CO2-utslipp fra sjøtransport over hele verden det året).
  • Luftforurensning: I 2019 utgjorde svoveldioksidutslipp (SO2) fra skip som reiste mellom europeiske havner omtrent 1,63 millioner tonn, omtrent 16 % av det globale SO2-utslippet fra internasjonal skipsfart.
  • Undervannsstøy: Skip skaper støy som kan påvirke marine arter på forskjellige måter. Det anslås at den totale energien fra undervannsstøy i EU-farvann mer enn doblet seg mellom 2014 og 2019. Containerskip, passasjerskip og tankskip genererer de høyeste utslippene av støyenergi fra propellbruk.
  • Fremmede arter: Totalt sett har sjøtransportsektoren siden 1949 stått for den største andelen av fremmede arter som har blitt introdusert i havområdene rundt EU — omtrent 50 % av alle artene, med størst antall funnet i Middelhavet. Totalt 51 arter er alle klassifisert med høy påvirkning, som betyr at de kan påvirke økosystemer og lokale arter. Rapporten noterer også de begrensede dataene som er tilgjengelig for å vurdere den fulle innvirkningen på habitater og arter.
  • Oljeforurensning: av totalt 18 store utilsiktede oljeutslipp i verden siden 2010, var det bare tre som fant sted i EU (17 %). Bedre overvåking, håndhevelse og bevissthet bidrar til å redusere oljeforurensning, selv om mengden olje som transporteres til sjøs har vokst jevnt de siste 30 årene.

Navigerer mot bærekraft

EUs sjøtransport står overfor et avgjørende tiår i overgangen til en mer økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig sektor. De fleste skipene i EU har allerede redusert hastigheten sin med opptil 20 % sammenlignet med 2008, og dermed også redusert utslippet, ifølge rapporten.

I tillegg viser ikke-tradisjonelle drivstoff og energikilder, som biodrivstoff, batterier, hydrogen eller ammoniakk, seg som mulige alternativer for shipping, med potensial til å avkarbonisere sektoren og føre til nullutslipp. Strømforsyninger på land (hvor skip slår av motorene og kobler seg til en strømkilde på land mens de ligger i havn) kan også gi en ren energikilde i maritime og indre havner.

 

 

LENKE TIL RAPPORT OG FAKTAARK

EEA: https://www.eea.europa.eu/publications/maritime-transport/

EMSA: http://www.emsa.europa.eu/emter

PRESSEKONTAKTER

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tagger

arkivert under:
arkivert under: emsa, maritime transport
Dokumenter handlinger