další
předchozí
položky

Novinky

První zpráva o vlivu námořní dopravy na životní prostředí konstatuje významné zlepšení směrem k udržitelnosti a upozorňuje, že vzhledem k očekávané rostoucí poptávce bude nutné vynaložit další úsilí na udržení příznivého trendu

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 01.09.2021 Poslední změna 09.02.2023
8 min read
Photo: © Getty Images
Námořní doprava hraje a bude i nadále hrát zásadní úlohu v globálním i evropském obchodu a hospodářství. V posledních letech podnikl sektor námořní dopravy důležité kroky ke zmírnění vlivu na životní prostředí. Ještě před předpovídaným nárůstem celosvětových objemů lodní dopravy odhaluje nová zpráva poprvé plný rozsah vlivu sektoru námořní dopravy EU na životní prostředí a uvádí překážky bránící v dosažení udržitelnosti.

Přestože již byly realizovány kroky vycházející z evropských i mezinárodních politik, pro zásadní transformaci k udržitelnému sektoru námořní dopravy, které přispívá k zajištění budoucího dobrého stavu a přežití našich nejcitlivějších ekosystémů a pobřežních oblastí, jakož i blahobytu Evropanů, je nutné toho učinit mnohem více

výkonný ředitel agentury EEA Hans Bruyninckx

Vzhledem k tomu, že se po moři realizuje 77 % evropského zahraničního obchodu a 35 % veškeré hodnoty obchodu mezi členskými státy EU, tvoří námořní doprava klíčovou součást mezinárodního dodavatelského řetězce. Navzdory poklesu činností lodní dopravy v roce 2020 způsobenému pandemií COVID-19 se očekává, že v nejbližších desetiletích tento sektor zaznamená výrazný růst díky zvyšující se poptávce po primárních surovinách a kontejnerové dopravě.

V tomto kontextu představuje Zpráva o dopadu evropské námořní dopravy na životní prostředí, kterou dnes vydala Evropská agentura pro životní prostředí a Evropská agentura pro námořní bezpečnost, první ucelené hodnocení stavu tohoto sektoru. Zpráva uvádí, že se lodě v EU na celkových emisích skleníkových plynů v dopravě podílejí 13,5 %, což je umisťuje hned za silniční dopravu (71 %) a letectví (14,4 %). Emise oxidu siřičitého (SO2) z lodí vplouvajících do evropských přístavů dosáhly v roce 2019 přibližně 1,63 milionu tun a očekává se, že díky přísnějším pravidlům a opatřením v oblasti životního prostředí bude toto číslo v nadcházejících desetiletích nadále klesat.

Námořní doprava dle odhadů přispěla ke skutečnosti, že se úrovně hluku pod mořskou hladinou ve vodách EU mezi lety 2014 a 2019 více než zdvojnásobily, a dále je odpovědná za zavlečení poloviny veškerých nepůvodních druhů do evropských moří od roku 1949. Objem ropy přepravované po moři sice vytrvale roste, avšak z celkového celosvětového počtu 62 středních až velkých havárií s únikem ropy se za poslední desetiletí odehrálo pouze osm ve vodách EU.

Společná zpráva hodnotí aktuální stav nových udržitelných řešení námořní dopravy, včetně alternativních paliv, baterií a dodávek energie z pobřežních zdrojů, a nabízí ucelený obraz jejich implementace v EU. Rovněž nastiňuje budoucí výzvy, které pro toto sektor představuje změna klimatu, včetně možného dopadu stoupání hladiny moří na přístavy.

„Naše Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu jasně říká, že se veškeré druhy dopravy musí stát udržitelnějšími, inteligentnějšími a odolnějšími, a to včetně lodní dopravy. Ačkoli námořní doprava svou environmentální stopu v minulých letech zlepšila, stále čelí velkým výzvám v oblasti dekarbonizace a snižování znečištění. Naše politiky mají za cíl na základě nejnovějších poznatků pomoci tomuto odvětví při řešení uvedených výzev, a to prostřednictvím inovativních řešení a digitálních technologií. Tímto způsobem může námořní doprava i nadále růst a uspokojovat každodenní potřeby našich občanů s ohledem na životní prostředí a zároveň si udržet konkurenceschopnost a dále vytvářet kvalitní pracovní místa,“ prohlásila evropská komisařka pro dopravu Adina Vălean.

„Tato společná zpráva nám poskytuje výborný přehled současných i budoucích výzev souvisejících s námořní dopravou. Její sdělení je jasné: předpokládá se, že námořní doprava bude v nadcházejících letech růst a pokud nyní nepodnikneme potřebné kroky, bude tento sektor zdrojem stále většího množství emisí skleníkových plynů, látek znečišťujících ovzduší i hluku pod mořskou hladinou. Hladká, ale rychlá transformace celého sektoru je pro splnění cílů Zelené dohody pro Evropu a směřování k uhlíkové neutralitě klíčová. Zároveň bude vytvářet nové ekonomické příležitosti pro evropský dopravní průmysl v rámci nezbytného přechodu na udržitelnou modrou ekonomiku. Jde o obrovskou výzvu, máme však technologie, zdroje i vůli k tomu, abychom jí vyřešili,“ řekl evropský komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius.

„Udržitelnost založená na inovacích nabízí lodní dopravě příležitost dokončit přechod v témže měřítku, jako bylo nahrazení plachet parním strojem. Tato nová námořní revoluce bude záviset na lodích zkonstruovaných pomocí vyspělých technologií a digitálních řešení, ale také na vícestupňovém, plně inkluzivním procesu na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni, který zahrnuje aspekty bezpečnosti a ochrany, jakož i sociální a environmentální aspekty. Klíčová je ovšem i úloha lodní dopravy jako článku v nadnárodním logistickém řetězci. To znamená, že každá část tohoto řetězce – od přístavů až po sektor stavby lodí, od lodních dopravců až po soukromý a veřejný finanční sektor – musí být zahrnuta do našich snah k dosažení udržitelnosti,“ uvedla výkonná ředitelka agentury EMSA Maja Markovčić Kostelac.

„Přestože odvětví námořní dopravy Evropy hraje zásadní úlohu v našem hospodářském blahobytu, tato zpráva jasně ukazuje, že celé společenství mezinárodní lodní dopravy má naléhavou odpovědnost zintenzivnit své úsilí o snížení environmentální stopy tohoto sektoru. Přestože již byly realizovány kroky vycházející z evropských i mezinárodních politik, pro zásadní transformaci k udržitelnému sektoru námořní dopravy, které přispívá k zajištění budoucího dobrého stavu a přežití našich nejcitlivějších ekosystémů a pobřežních oblastí, jakož i blahobytu Evropanů, je nutné toho učinit mnohem více,“ prohlásil výkonný ředitel agentury EEA Hans Bruyninckx.

Klíčové dopady na životní prostředí

  • Emise skleníkových plynů: V roce 2018 vyprodukovaly lodě vplouvající do přístavů Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru zhruba 140 milionů tun emisí CO2 (přibližně 18 % všech emisí CO2 vyprodukovaných námořní dopravou v daném roce celosvětově).
  • Znečišťování ovzduší: V roce 2019 činily emise oxidu siřičitého (SO2) lodí vplouvajících do evropských přístavů zhruba 1,63 milionu tun, což je přibližně 16 % celosvětových emisí SO2 vznikajících v mezinárodní lodní dopravě.
  • Hluk pod mořskou hladinou: Lodě vytvářejí hluk, který může různými způsoby ovlivňovat mořské druhy. Odhaduje se, že se v letech 2014–2019 celková nahromaděná akustická energie šířená pod mořskou hladinou ve vodách EU více než zdvojnásobila. Kontejnerové lodě, osobní lodě a tankery produkují nejvyšší emise akustické energie používáním lodního šroubu.
  • Nepůvodní druhy: Celkově má od roku 1949 sektor námořní dopravy největší podíl na zavlékání nepůvodních druhů do moří v celé EU – jedná se o téměř 50 % všech nepůvodních druhů, přičemž největší počet byl zjištěn ve Středozemním moři. Až 51 z nich bylo klasifikováno jako druhy s velkým dopadem, což znamená, že mohou mít vliv na ekosystémy a původní druhy. Zpráva rovněž uvádí, že při posuzování plného dopadu na přírodní stanoviště a druhy byly k dispozici pouze omezené údaje.
  • Znečištění ropou: Z celkového počtu osmnácti velkých havárií s únikem ropy, k nimž ve světě došlo od roku 2010, se pouze tři (17 %) odehrály ve vodách EU. Lepší monitorování, vymáhání právních předpisů a povědomí pomáhá snižovat počet událostí spojených se znečištěním ropou i přesto, že objem ropy přepravované po moři za posledních 30 let vytrvale roste.

Plavba k udržitelnosti

Námořní dopravu EU čeká klíčové desetiletí transformace na ekonomicky, sociálně a environmentálně udržitelnější sektor. Většina lodí, které vplouvají do evropských přístavů, již ve srovnání s rokem 2008 snížila rychlost až o 20 %, čímž podle zprávy také snížila emise.

Možnou alternativou pro lodní dopravu s potenciálem dekarbonizace odvětví a transformaci k nulovým emisím se dále ukazují netradiční paliva a zdroje energie, například biopaliva, baterie, vodík nebo amoniak. Čistý zdroj energie mohou v námořních a říčních přístavech poskytnout rovněž dodávky energie z pobřežních zdrojů (lodě během kotvení v přístavu vypnou motory a připojí se ke zdroji energie na souši).

 

ODKAZY NA ZPRÁVU A NA INFORMATIVNÍ PŘEHLEDY

EEA: https://www.eea.europa.eu/publications/maritime-transport/

EMSA: http://www.emsa.europa.eu/emter

KONTAKTY PRO TISK

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Kategorie: emsa, maritime transport
Akce dokumentů