další
předchozí
položky

Article

Společné úsilí o zlepšení poznatků o námořní dopravě a životním prostředí

Změnit jazyk
Article Publikováno 22.11.2021 Poslední změna 09.02.2023
3 min read
Photo: © Shaah Shahidh on Unsplash
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) a Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) nedávno zveřejnily zprávu o dopadu evropské námořní dopravy na životní prostředí (EMTER), která je jejich společným hodnocením dopadů námořní dopravy na životní prostředí v Evropě. Hovořili jsme se Stéphanem Isoardem, vedoucím skupiny pro problematiku vody a mořského prostředí v EEA, který vedl tým EEA, jenž se na zprávě podílel.

Co bylo cílem vypracování zprávy EMTER?

Hlavním cílem zprávy bylo poskytnout věcný přehled otázek životního prostředí souvisejících se sektorem námořní dopravy a poukázat na to, v čem spočívají hlavní výzvy a příležitosti. Zpráva EMTER je první evropskou analýzou v sektoru námořní dopravy, které je klíčovou součástí globálního obchodu, našeho hospodářství a každodenního uspokojování potřeb lidí. Spolupráce s EMSA a vypracování této zprávy jsou zásadním krokem k odstranění mezer v poznatcích v této oblasti.

Jaká byla hlavní zjištění zprávy?

Námořní doprava je pro evropské hospodářství zásadní. Činnosti tohoto sektoru mají zároveň dopad na životní prostředí, na klima a na zdraví a dobré životní podmínky občanů EU. Lodě vypouštějí značné množství skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší a jsou zdrojem podmořského hluku. Mezi další problémy patří šíření nepůvodních druhů a znečištění vody.

Sektor námořní dopravy podnikl ke zmírnění svých dopadů na životní prostředí důležité kroky. K dosažení udržitelnosti je však zapotřebí mnohem více, zejména proto, že se očekává, že tento sektor v nadcházejících desetiletích významně poroste.

Proč jste se rozhodli vypracovat tuto zprávu ve spolupráci s EMSA a jak tato spolupráce probíhala?

Měli jsme pocit, že se ve spolupráci na tomto tématu a ve spojení našich sil skrývá velký potenciál, protože EMSA má v sektoru námořní dopravy obrovské odborné znalosti, zatímco silnou stránkou EEA je analýza životního prostředí a klimatu. Osobně se domnívám, že spolupráce byla vynikající a velmi efektivní.  Obě agentury dokázaly svými dovednostmi a odbornými znalostmi přispět ke společnému hodnocení a zúčastněné strany si naši spolupráci pochvalovaly.

Co dělá Evropa pro řešení výzev uvedených ve zprávě?

Klíčovými cíli Zelené dohody pro Evropu jsou zdraví a dobré životní podmínky lidí a ochrana životního prostředí a klimatu. Na podporu těchto cílů existuje několik legislativních rámců a iniciativ, jako je akční plán pro nulové znečištění, iniciativa FuelEU Maritimeintegrovaná námořní politika.

Současně je zásadní budování mezinárodních partnerství, protože tento sektor je nedílnou součástí globálního obchodu. Celkově vzato je to pro Evropu příležitost stát se průkopníkem v rozvoji udržitelného a inteligentního sektoru námořní dopravy.

Co dalšího činí EEA v souvislosti s otázkami mořského prostředí?

EEA má velmi široké odborné znalosti v otázkách mořského prostředí. V loňském roce jsme vydali zprávu Marine messages II (Informace o stavu moří II), která poskytuje vyčerpávající přehled o stavu mořského prostředí v Evropě spolu s přehledem o využívání evropských moří a jeho kombinovaných účincích na mořské ekosystémy. Shromažďujeme data o odpadu v mořích a analyzujeme stav evropských vod ke koupání.

Všechny tyto zdroje a další tematické analýzy jsou k dispozici na portálu WISE-Marine a na internetových stránkách EEA.


 Stéphane Isoard

Stéphane Isoard

vedoucí skupiny – voda a mořské prostředí
Evropská agentura pro životní prostředí

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů