volgende
vorige
items

Article

Gezamenlijke inspanningen voor een betere kennis van het zeevervoer en het milieu

Taal wijzigen:
Article Gepubliceerd 08-11-2021 Laatst gewijzigd 09-02-2023
2 min read
Photo: © Shaah Shahidh on Unsplash
Het Europees Milieuagentschap (EEA) en het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) hebben onlangs het European Maritime Transport Environmental Report (EMTER) gepubliceerd, een gezamenlijke beoordeling van de milieueffecten van het zeevervoer in Europa. We spraken met Stéphane Isoard, Hoofd van de groep Water en Mariene Omgeving bij het EEA, onder wiens leiding het EEA-team aan het rapport werkte.

Met welk doel is het EMTER-rapport opgesteld?

We willen met het rapport vooral een feitelijk overzicht geven van de milieukwesties die spelen in het zeevervoer, en aangeven waar de belangrijkste uitdagingen en kansen liggen. Het EMTER-rapport is de eerste Europese analyse van de zeevervoersector, die een centraal onderdeel vormt van de wereldhandel, onze economie en aan de dagelijkse behoeften van mensen beantwoordt. De gezamenlijke werkzaamheden met EMSA en het rapport zijn cruciale stappen om lacunes in onze kennis op dit gebied op te vullen.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen van het rapport?

Zeevervoer is van essentieel belang voor de Europese economie. Tegelijkertijd hebben de activiteiten van de sector gevolgen voor het milieu, het klimaat en de gezondheid en het welzijn van EU-burgers. Schepen produceren heel wat broeikasgassen, luchtverontreinigende stoffen en onderwatergeluid. En daarbij komen ook nog de zorgen over de verspreiding van uitheemse soorten en waterverontreiniging.

De zeevervoersector heeft stappen gezet om de milieueffecten van de sector te beperken. Voor het bereiken van duurzaamheid is echter nog een lange weg te gaan, vooral omdat de sector de komende decennia naar verwachting een sterke groei zal doormaken.

Waarom is ervoor gekozen om het rapport samen met het EMSA op te stellen en hoe verliep die samenwerking?

Naar onze mening was er veel potentieel om samen aan dit thema te werken en de krachten te bundelen, aangezien het EMSA over enorm veel expertise in de zeevervoersector beschikt, terwijl wij bij het EEA veel kennis in huis hebben op het gebied van milieu- en klimaatanalyse. Ikzelf heb de samenwerking als uitstekend en zeer efficiënt ervaren, en beide agentschappen konden met hun vaardigheden en ervaring bijdragen aan een gezamenlijke beoordeling.

 Ook de belangrijkste belanghebbenden waren zeer positief over de samenwerking.

Wat doet Europa om de uitdagingen die in het rapport worden genoemd het hoofd te bieden?

De gezondheid en het welzijn van mensen en de bescherming van het milieu en klimaat zijn enkele van de belangrijkste doelstellingen van de Europese Green Deal. Om deze doelstellingen te verwezenlijken zijn verschillende rechtskaders en initiatieven opgezet, waaronder het EU-actieplan: Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul, de verordening betreffende het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de zeevaart en het geïntegreerd maritiem beleid.

Daarnaast is het opzetten van internationale partnerschappen cruciaal, omdat de sector een integraal onderdeel vormt van de wereldhandel. Al met al is dit een kans voor Europa om voorop te lopen in de ontwikkeling van een duurzame en slimme zeevervoersector.

Welke andere werkzaamheden verricht het EEA op het gebied van mariene kwesties?

Het EEA heeft een zeer brede kennis en expertise op het gebied van mariene milieukwesties. Vorig jaar hebben we de Marine messages II gepubliceerd, waarin we een uitgebreid overzicht geven van de toestand van het mariene milieu in Europa, alsmede een overzicht van het gebruik van de Europese zeeën en de gecombineerde effecten hiervan op mariene ecosystemen. We verzamelen data over zwerfvuil op zee en analyseren de toestand van Europees zwemwater.

Al deze hulpmiddelen en andere thematische analysen zijn beschikbaar op WISE-Marine en op de website van het EEA.


 Stéphane Isoard

Stéphane Isoard

Groepshoofd – Water en Mariene Omgeving
Europees Milieuagentschap

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Documentacties