naslednji
prejšnji
zadetki

Article

Skupna prizadevanja za boljše poznavanje pomorskega prometa in okolja

Spremeni jezik
Article Objavljeno 08.11.2021 Zadnja sprememba 09.02.2023
2 min read
Photo: © Shaah Shahidh on Unsplash
Evropska agencija za okolje (EEA) in Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) sta nedavno objavili evropsko okoljsko poročilo o pomorskem prometu (EMTER), ki je skupna ocena o okoljskih vplivih pomorskega prometa v Evropi. Pogovarjali smo se s Stéphanom Isoardom, vodjo skupine za vodo in morske tematike pri Evropski agenciji za okolje, ki je usmerjal delo svoje skupine sodelavcev, ki je pripravila poročilo.

Kaj je bil cilj priprave poročila EMTER?

Glavni cilj poročila je bil podati pregled dejstev na področju okoljskih vprašanj, povezanih s sektorjem pomorskega prometa, ter izpostaviti glavne izzive in priložnosti na tem področju. Poročilo EMTER je prva evropska analiza pomorskega sektorja, ki je ključen del svetovne trgovine, našega gospodarstva in vsakodnevnega odzivanja na potrebe ljudi. Sodelovanje z agencijo EMSA in priprava poročila sta pomemben korak za zapolnitev vrzeli v znanju na tem področju.

Kakšne so ključne ugotovitve poročila?

Pomorski promet je bistven za gospodarstvo Evrope. Vendar dejavnosti tega sektorja zelo vplivajo na okolje, podnebje ter zdravje in blaginjo državljanov EU. Ladje izpuščajo precejšnje količine toplogrednih plinov, onesnaževal zraka in podvodnega hrupa, dodatni težavi pa sta širjenje tujerodnih vrst in onesnaževanje vode.

Pomorski sektor je sicer že sprejel ukrepe za ublažitev vplivov, ki jih ima na okolje, vendar je za doseganje trajnostnosti treba storiti veliko več, zlasti ker se v prihodnjih desetletjih pričakuje velika rast tega sektorja.

Zakaj ste se odločili za pripravo poročila v sodelovanju z agencijo EMSA in kako je to sodelovanje potekalo?

Menili smo, da obstaja veliko možnosti za skupno delo na tem področju in združitev moči, saj ima agencija EMSA ogromno znanja o pomorskem sektorju, medtem ko ima agencija EEA izkušnje z okoljskimi in podnebnimi analizami. Osebno menim, da je bilo sodelovanje agencij odlično in zelo učinkovito ter da sta s svojim znanjem in izkušnjami lahko obe prispevali k skupni oceni. Sodelovanje pa so pohvalili tudi ključni deležniki. 

Kako ukrepa Evropa, da bi se spopadla z izzivi, ugotovljenimi v poročilu?

Zdravje in blaginja ljudi ter zaščita okolja in podnebja so ključni cilji evropskega zelenega dogovora. Za podpiranje teh ciljev imamo na voljo več zakonodajnih okvirov in pobud, kot so akcijski načrt za ničelno onesnaževanje, pobuda FuelEU za pomorstvo in integrirana pomorska politika.

Hkrati je bistveno vzpostavljanje mednarodnih partnerstev, saj je ta sektor sestavni del svetovne trgovine. To pa je tudi priložnost, da Evropa prevzame vodilno vlogo pri razvoju trajnostnega in pametnega pomorskega prometa.

Katere druge dejavnosti agencija EEA še izvaja na področju morskega okolja?

Agencija EEA ima zelo široko znanje in izkušnje v zvezi z vprašanji morskega okolja. Lani smo objavili poročilo Marine messages II (Morska sporočila II), ki vsebuje izčrpen pregled stanja morskega okolja v Evropi skupaj s pregledom uporabe evropskih morij in skupnih učinkov njihove uporabe na morske ekosisteme. Poleg tega zbiramo podatke o morskih odpadkih in analiziramo stanje kopalnih voda v Evropi.

Vsi ti viri in druge tematske analize so na voljo na portalu Evropskega informacijskega sistema za vode WISE-Marine in spletišču agencije EEA.


 Stéphane Isoard

Stéphane Isoard

Vodja skupine za vodo in pomorske zadeve
Evropska agencija za okolje

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Akcije dokumenta