nästa
föregående
poster

Article

Gemensamma insatser för att öka kunskapen om sjötransport och miljö

Ändra språk
Article Publicerad 2021-11-08 Senast ändrad 2023-02-09
2 min read
Photo: © Shaah Shahidh on Unsplash
Europeiska miljöbyrån (EEA) och Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) har nyligen offentliggjort rapporten European Maritime Transport Environmental Report (Emter) som är en gemensam utvärdering av sjötransporternas miljöpåverkan i Europa. Vi intervjuade Stéphane Isoard som är gruppchef för vatten- och havsfrågor på Europeiska miljöbyrån och som ledde byråns arbete med rapporten.

Vad var målet med Emter-rapporten?

Målet med rapporten var framför allt att presentera en saklig översikt över de miljöproblem som är kopplade till sjötransportsektorn och peka på var de största utmaningarna och möjligheterna finns. Emter-rapporten är EU:s första analys av sjöfartssektorn som är en viktig del av världshandeln och vår ekonomi och som tillgodoser människors behov varje dag. Samarbetet med Emsa och rapporten är ett viktigt steg för att fylla de kunskapsluckor som finns på området.

Vilka var de viktigaste resultaten i rapporten?

Sjötransporterna är viktiga för Europas ekonomi. Samtidigt påverkar sektorns verksamhet miljön, klimatet och EU-invånarnas hälsa och välbefinnande. Fartygen ger ifrån sig avsevärda mängder växthusgaser, luftföroreningar och undervattensbuller. Dessutom bidrar de till spridningen av främmande arter och vattenföroreningar.

Sjöfartssektorn har vidtagit åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Det behöver dock göras mycket mer för att uppnå hållbarhet, särskilt eftersom sektorn väntas växa kraftigt under de närmaste årtiondena.

Varför valde ni att utarbeta rapporten i samarbete med Emsa och hur fungerade samarbetet?

Vi kände att det fanns stor potential med att gå samman och arbeta med den här frågan tillsammans. Emsa har en enorm expertis inom sjöfartssektorn medan vi på EEA är bra på miljö- och klimatanalys. Jag tycker personligen att samarbetet fungerade utmärkt och var mycket effektivt i och med att båda byråerna kunde bidra med sina färdigheter och erfarenheter till en gemensam bedömning. Samarbetet har också hyllats av viktiga berörda parter. 

Vad gör Europa för att hantera de utmaningar som identifieras i rapporten?

Människors hälsa och välbefinnande och skyddet av miljö och klimat är viktiga mål i den europeiska gröna given. Det finns flera rättsliga ramar och initiativ som ska hjälpa oss att nå dessa mål, till exempel handlingsplanen för nollföroreningar, FuelEU, sjöfart och den integrerade havspolitiken.

Samtidigt är det viktigt att bygga internationella partnerskap eftersom sektorn är en integrerad del av världshandeln. Sammantaget har Europa här en chans att ta täten i arbetet med att utveckla en hållbar och smart sjötransportsektor.

Vilka andra sjöfartsfrågor arbetar EEA med?

EEA har en mycket bred kunskap och expertis i havsmiljöfrågor. Förra året offentliggjorde vi Marine messages II, som ger en uttömmande översikt över tillståndet i Europas hav och en översikt över användningen av Europas hav och dess samlade påverkan på de marina ekosystemen. Vi samlar in data om marint skräp och analyserar tillståndet i Europas badvatten.

Alla dessa resurser och andra tematiska analyser finns på WISE-Marine och Europeiska miljöbyråns webbplats.


 Stéphane Isoard

Stéphane Isoard

Gruppchef – vatten och havsmiljö
Europeiska miljöbyrån

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder