järgmine
eelmine
punktid

Article

Ühised jõupingutused meretranspordi- ja keskkonnaalaste teadmiste parandamiseks

Muutke keelt
Article Avaldatud 2021-11-08 Viimati muudetud 2023-02-09
2 min read
Photo: © Shaah Shahidh on Unsplash
Euroopa Keskkonnaamet (EEA) ja Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) avaldasid hiljuti Euroopa meretranspordi keskkonnaaruande, mis sisaldab Euroopa meretranspordi keskkonnamõju ühist hinnangut. Vestlesime EEA vee- ja merendusküsimuste töörühma juhataja Stéphane Isoardiga, kes juhatas EEA aruande koostanud meeskonda.

Mis oli Euroopa meretranspordi keskkonnaaruande koostamise eesmärk?

Aruande põhieesmärk oli anda faktiline ülevaade meretranspordisektoriga seotud keskkonnaküsimustest ning tuua välja peamised probleemid ja võimalused. Euroopa meretranspordi keskkonnaaruanne on esimene Euroopa analüüs merendussektori kohta, mis etendab olulist rolli globaalse kaubanduse, meie majanduse ja inimeste igapäevavajaduste rahuldamisel. Koostöö EMSAga ja aruanne olid vajalikud selleks, et täita selles valdkonnas teadmistelüngad.

Mis on aruande peamised tulemused?

Meretransport on Euroopa majanduse jaoks hädavajalik. Selle sektori tegevus mõjutab ka keskkonda, kliimat ning ELi kodanike tervist ja heaolu. Laevad tekitavad märkimisväärses koguses kasvuhoonegaase, õhusaasteaineid ja veealust müra. Lisaprobleem on võõrliikide levik ja veereostus.

Merendussektor on võtnud olulisi meetmeid, et vähendada oma keskkonnamõju. Kestlikkuse saavutamiseks on aga vaja teha palju enam, eelkõige arvestades seda, et sektor peaks järgnevatel aastakümnetel jõudsalt kasvama.

Miks otsustasite koostada aruande koostöös EMSAga ja kuidas koostöö sujus?

Arvasime, et sellel teemal on koostööks palju võimalusi ja peaksime ühendama jõud, sest EMSA-l on merendussektoris tohutud teadmised, samas kui meie EEAs oleme tugevad keskkonna- ja kliimaanalüüsis. Mulle isiklikult tundub, et koostöö oli suurepärane ja väga tõhus, sest mõlemad asutused aitasid oma oskuste ja kogemustega kaasa ühise hindamise saavutamisele ning ka peamised sidusrühmad kiitsid koostööd. 

Mida teeb Euroopa, et lahendada aruandes tõstatatud probleeme?

Euroopa rohelise kokkuleppe põhieesmärgid on inimeste tervis ja heaolu ning keskkonna ja kliima kaitse. Nende eesmärkide toetamiseks on loodud mitu õigusraamistikku ja algatust, näiteks nullsaaste tegevuskava, algatus „FuelEU Maritime“ ja integreeritud merenduspoliitika.

Samal ajal on rahvusvahelise partnerluse loomine hädavajalik, sest sektor on globaalse kaubanduse lahutamatu osa. Kokkuvõttes annab see Euroopale võimaluse olla kestliku ja aruka meretranspordi arendamise eestvedaja.

Mida EEA veel teeb mereküsimuste valdkonnas?

EEA-l on merekeskkonna küsimustes väga laialdased teadmised ja oskused. Eelmisel aastal avaldasime aruande „Marine messages II“, mis annab põhjaliku ülevaate Euroopa merekeskkonna seisundist koos ülevaatega Euroopa merede kasutamisest ja selle koosmõjust mere ökosüsteemidele. Kogume andmeid mereprügi kohta ja analüüsime Euroopa suplusvee seisundit.

Kõik need vahendid ja muu temaatiline analüüs on WISE-Marine ja EEA veebisaitidel.


 Stéphane Isoard

Stéphane Isoard

Töörühma juhataja – vee- ja merekeskkond
Euroopa Keskkonnaamet

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tegevused dokumentidega