järgmine
eelmine
punktid

News

ELis on vaja teha rohkem, et vähendada keemiliste pestitsiidide mõju

Muutke keelt
News Avaldatud 2023-09-14 Viimati muudetud 2023-09-14
2 min read
Kuigi mõnes ELi liikmesriigis on pestitsiidide kasutamine vähenemas, on pestitsiidisaaste endiselt suur oht inimtervisele ja keskkonnale, selgub täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) teabekirjast. On vaja veel palju teha, et parandada olukorda ja saavutada ELi nullsaaste eesmärgid ning vähendada keemiliste ja ohtlikumate pestitsiidide kasutamist ja riski 50% aastaks 2030.

Pestitsiidide laialdane kasutamine on suur saasteallikas, mis saastab vett, pinnast ja õhku, vähendab elurikkust ja põhjustab kahjurite resistentsust. Inimeste kokkupuude keemiliste pestitsiididega on seotud krooniliste haigustega, nt vähktõve, südame-, hingamisteede ja neuroloogiliste haigustega.

EEA uues teabelehes „Kuidas pestitsiidid mõjutavad inimtervist ja ökosüsteeme Euroopas“ tehakse kokkuvõte uusimatest teadmistest, kuidas keemilised pestitsiidid mõjutavad meie tervist ja keskkonda, ning tutvustatakse häid tavasid, kuidas vähendada pestitsiidide kasutamist ja riske Euroopas. Teabelehes tutvustatakse häid tavasid, mis aitavad vähendada pestitsiidide kasutamist ja hallata seonduvaid riske ilma toiduga varustamist ohustamata.

 

Pestitsiidide kasutamine ja mõju: mida me teame

Euroopa põllumajandussektoris kasutatakse endiselt suures koguses keemilisi pestitsiide saagikuse säilitamiseks ning pestitsiidide müügimaht on viimase kümne aasta jooksul püsinud stabiilsena. Pestitsiide kasutatakse ka metsanduses, maanteede ja raudteede ääres, samuti avalikes parkides, mänguväljakutel ja aedades, mida külastab laialdaselt avalikkus – eriti lapsed, rasedad ja eakad, rühmad mis on pestitsiididele tundlikumad.

Aastatel 2011–2020 oli pestitsiidide müük EL 27 liikmesriikides suhteliselt stabiilne, ligikaudu 350 000 tonni aastas.

2020. aastal tuvastati ühe või mitme pestitsiidi inimterviseriski künnist ületav tase 22%-s kõigist seirekohtadest jõgedes ja järvedes üle Euroopa. 2019. aasta uuringus testitud põllumullaproovidest sisaldas 83% pestitsiidijääke.

Pestitsiidisaaste on üks peamisi elurikkuse vähenemise põhjusi Euroopas. Eelkõige on pestitsiidide kasutamine põhjustanud putukapopulatsioonide olulist vähenemist, mis ohustab nende kriitilist rolli toidu tootmises, eelkõige enamiku puu- ja köögiviljakultuuride tolmeldamisel.

Inimesed puutuvad pestitsiididega kokku peamiselt toitumise, sealhulgas toidu ja joogivee kaudu, samuti viibides pestitsiidide kasutamise piirkondades ja töökohtades (põllumajandustöötajad). Inimeste bioseire ulatuslikust uuringust, mis tehti aastatel 2014–2021 viies Euroopa riigis, selgus, et 84% uuringus osalejate organismis oli vähemalt kaks pestitsiidi.

Pestitsiiditase oli lastel järjepidevalt kõrgem kui täiskasvanutel, kusjuures lapsed on kemikaalide negatiivse tervisemõju suhtes eriti tundlikud. Inimeste kokkupuudet keemiliste pestitsiididega on seostatud mitmete raskete krooniliste haigustega, nt vähktõve, südame-, hingamisteede ja neuroloogiliste haigustega, samuti laste arenguhäiretega.

 

Eesmärkide saavutamine – vähendada pestitsiidide kasutamist

Euroopa Komisjoni strateegias „Talust taldrikule“ kehtestati 2020. aastal kaks pestitsiidide vähendamise eesmärki: vähendada 50% võrra keemiliste pestitsiidide kasutamist ja riski ning 50% võrra ohtlikumate pestitsiidide kasutamist. Strateegia on Euroopa rohelise kokkuleppe oluline osa ja selle eesmärk on muuta Euroopa toidusüsteemid õiglaseks, tervislikuks ja kestlikuks. Eesmärkide saavutamine nõuab ELi poliitikakujundajatelt ja liikmesriikidelt rohkem tööd, märgitakse teabekirjas.

Euroopa Komisjon tegi hiljuti pestitsiidide kestlikku kasutamist käsitleva uue määruse ettepaneku, milles nõutakse, et riigid kehtestaksid riiklikud vähendamiseesmärgid, tagaksid, et kõik põllumajandustootjad ja teised kutselised pestitsiidikasutajad võtaksid kasutusele keskkonnasäästlikud kahjuritõrjesüsteemid, ning piiraksid pestitsiidide kasutamist tundlikes piirkondades, näiteks linnahaljasaladel ja kaitsealadel. Muud teabekirjas käsitletud meetmed hõlmavad kutseliste kasutajate ja nõustajate koolitamist, mahepõllumajanduslikule ja täppispõllumajandusele ülemineku stimuleerimist ning kõige ohtlikumate pestitsiidide maksustamist.

Et vähendada sõltuvust keemilistest pestitsiididest ja säilitada toiduga kindlustatus, on oluline edendada ka üleminekut alternatiivsetele põllumajandusmudelitele, mis rakendavad põllumajandustootmises ökoloogilisi kontseptsioone ja põhimõtteid, soovitatakse EEA teabekirjas.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tegevused dokumentidega