další
předchozí
položky

Novinky

V EU je třeba ke snížení dopadu chemických pesticidů přijmout více opatření

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 14.09.2023 Poslední změna 14.09.2023
4 min read
Podle dnes zveřejněného informačního sdělení Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) představuje znečištění pesticidy stále značné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, a to i navzdory omezení jejich používání v některých členských zemích EU. Abychom tuto situaci zvrátili, je třeba učinit mnohem více pro dosažení cílů EU v oblasti nulového znečištění – omezit do roku 2030 používání chemických a nebezpečnějších pesticidů a související rizika o 50 %.

Rozsáhlé používání pesticidů je hlavním zdrojem znečištění – pesticidy kontaminují vodu, půdu a ovzduší, způsobují úbytek biologické rozmanitosti a jejich masivní používání vede ke vzniku odolnosti škůdců vůči pesticidům. Vystavení člověka chemickým pesticidům je spojeno s chronickými onemocněními, jako jsou nádorová, srdeční, respirační a neurologická onemocnění.

Nové informační sdělení EEA s názvem Jak pesticidy ovlivňují lidské zdraví a ekosystémy v Evropě shrnuje nejnovější poznatky o tom, jak chemické pesticidy ovlivňují naše zdraví a životní prostředí, a představuje příklady dobré praxe vedoucí ke snížení jejich používání a souvisejících rizik v celé Evropě. Uvádí příklady dobré praxe, jak omezit používání pesticidů a řídit související rizika, aniž by došlo k ohrožení dodávek potravin.

 

Používání pesticidů a jejich dopad: fakta

Evropské zemědělství k udržení výnosů plodin stále spoléhá na používání velkého množství chemických pesticidů, přičemž objem prodeje pesticidů je v posledním desetiletí stabilní. Pesticidy se používají také v lesnictví a podél silnic a železnic, ve veřejných parcích, na dětských hřištích nebo zahradách hojně využívaných veřejností, a to zejména dětmi, těhotnými ženami a staršími lidmi, tj. skupinami osob, které jsou vůči pesticidům zranitelnější.

Mezi lety 2011 až 2020 zůstal prodej pesticidů v členských státech EU-27 relativně stabilní, na úrovni přibližně 350 000 tun ročně.

V roce 2020 byl na 22 % všech monitorovacích místech v řekách a jezerech v Evropě zjištěn jeden nebo více pesticidů v množství přesahujícím prahové hodnoty, které vzbuzují obavy (představují riziko pro lidské zdraví). Pokud jde o znečištění půdy, 83 % zemědělské půdy testované ve studii z roku 2019 obsahovalo rezidua pesticidů.

Znečištění pesticidy je jedním z klíčových faktorů úbytku biologické rozmanitosti v Evropě. Používání pesticidů vedlo zejména k výraznému poklesu populací hmyzu a ohrozilo zásadní úlohu, kterou hmyz zastává při produkci potravin, především opylování většiny ovocných stromů a zeleniny.

Lidé jsou pesticidům vystaveni zejména prostřednictvím stravy, tedy potravin a pitné vody, stejně tak i tím, že tráví čas v oblastech, kde jsou pesticidy používány. Pracovníci v zemědělství jsou jim vystaveni přímo při práci. Rozsáhlá studie humánního biomonitoringu realizovaná v letech 2014 až 2021 v pěti evropských zemích zjistila, že v těle 84 % účastníků průzkumu jsou přítomny alespoň dva pesticidy.

Hladiny pesticidů byly trvale vyšší u dětí než u dospělých, přičemž děti byly obzvláště citlivé na negativní dopad chemických látek na zdraví. Vystavení člověka chemickým pesticidům je spojeno s řadou závažných chronických onemocnění, jako jsou nádorová, srdeční, respirační a neurologická onemocnění, a také s opožděným vývojem u dětí.

 

Splnění cílů – omezení používání pesticidů

V roce 2020 stanovila Evropská komise ve své strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“ dva cíle v oblasti omezování pesticidů: 50% snížení používání chemických pesticidů a snížení souvisejících rizik a 50% snížení používání nebezpečnějších pesticidů. Tato strategie je klíčovou součástí Zelené dohody pro Evropu a jejím cílem je zajistit, aby evropské potravinové systémy byly spravedlivé, zdravé a udržitelné. V informačním sdělení se uvádí, že dosažení těchto cílů bude od politických představitelů EU a členských států vyžadovat další úsilí.

Evropská komise nedávno navrhla nové nařízení o udržitelném používání pesticidů, které by od jednotlivých zemí vyžadovalo, aby si stanovily vlastní národní cíle v oblasti snižování míry používání pesticidů, zajistily, aby všichni zemědělci a další profesionální uživatelé pesticidů zavedli systémy ochrany proti škůdcům, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a omezily používání pesticidů v citlivých oblastech, jako jsou oblasti městské zeleně a chráněné oblasti. Mezi další opatření zmiňovaná v informačním sdělení patří odborná příprava profesionálních uživatelů a poradců, pobídky k přechodu na ekologické a precizní zemědělství a zdanění nejnebezpečnějších pesticidů.

V zájmu snížení závislosti na chemických pesticidech a zachování potravinového zabezpečení bude rovněž zásadní podporovat přechod na alternativní modely zemědělství, které uplatňují ekologické koncepce a zásady, jak uvádí informační sdělení EEA.

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů