nästa
föregående
poster

Nyheter

Fler åtgärder krävs i EU för att minska effekterna av kemiska bekämpningsmedel

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2023-09-14 Senast ändrad 2023-09-14
3 min read
I dag offentliggör Europeiska miljöbyrån (EEA) en briefing som visar att föroreningar från bekämpningsmedel fortfarande utgör betydande risker för människors hälsa och miljön, trots framsteg i vissa EU-medlemsstater när det gäller att minska användningen av bekämpningsmedel. För att vända på detta har vi mycket kvar att göra för att nå EU:s nollutsläppsmål som består av att minska användningen av och riskerna med kemiska och farligare bekämpningsmedel med 50 procent fram till 2030.

Utbredd användning av bekämpningsmedel utgör en stor källa till föroreningar av vatten, mark och luft, vilket driver på förlusten av biologisk mångfald och leder till skadedjursbeständighet. Människors exponering för kemiska bekämpningsmedel är kopplad till kroniska sjukdomar, såsom cancer, hjärtsjukdomar, luftvägssjukdomar och neurologiska sjukdomar.

I EEA:s nya briefing How pesticides impact human health and ecosystems in Europe sammanfattas den senaste kunskapen om hur kemiska bekämpningsmedel påverkar vår hälsa och miljön. Den innehåller även exempel på god praxis för att minska användningen av och riskerna med kemiska bekämpningsmedel i hela Europa, och den tar upp hur detta kan göras utan att äventyra livsmedelsförsörjningen.

 

Användning och effekter av bekämpningsmedel: vad vi vet

Europas jordbrukssektor är fortfarande beroende av att använda stora mängder kemiska bekämpningsmedel för att bibehålla skördeavkastningen, och försäljningsvolymen av bekämpningsmedel har varit stabil under det senaste decenniet. Bekämpningsmedel används också i skogsbruket, längs vägar och järnvägar samt i offentliga parker, på lekplatser och i trädgårdar som används flitigt av allmänheten, särskilt av barn, gravida kvinnor och äldre, dvs. grupper som är mer sårbara för bekämpningsmedel.

Mellan 2011 och 2020 var försäljningen av bekämpningsmedel i EU:s 27 medlemsstater relativt stabil och låg på omkring 350 000 ton per år.

Under 2020 upptäcktes ett eller flera bekämpningsmedel över tröskelvärdena som ger anledning till oro (en risk för människors hälsa) vid 22 procent av alla övervakningsstationer i floder och sjöar runt om i Europa. I en studie om markföroreningar från 2019 kunde man konstatera att bekämpningsmedelsrester förekom i 83 procent av den jordbruksmark som testades.

Föroreningar från bekämpningsmedel är en av de viktigaste orsakerna till förlust av biologisk mångfald i Europa. Användningen av bekämpningsmedel har i synnerhet orsakat betydande minskningar av insektspopulationerna, vilket hotar deras viktiga roll i livsmedelsproduktionen, särskilt med avseende på pollineringen av de flesta frukt- och grönsaksgrödorna.

Människor exponeras huvudsakligen för bekämpningsmedel genom kosten, inklusive mat och dricksvatten, samt genom att vistas i områden där bekämpningsmedel används. För vissa yrkesgrupper, såsom jordbruksarbetare, sker den huvudsakliga exponeringen på arbetsplatsen. I en storskalig studie om biologisk övervakning av människor vilken utfördes mellan 2014 och 2021 i fem europeiska länder, kunde man konstatera förekomst i kroppen av minst två bekämpningsmedel hos 84 procent av studiedeltagarna.

Nivåerna av bekämpningsmedel var genomgående högre hos barn än hos vuxna, och barn är särskilt känsliga för kemikaliers negativa hälsoeffekter. Människors exponering för kemiska bekämpningsmedel är kopplad till en rad allvarliga, kroniska sjukdomar, såsom cancer, hjärtsjukdomar, luftvägssjukdomar och neurologiska sjukdomar, liksom utvecklingsförseningar hos barn.

 

Mål om minskad användning av bekämpningsmedel

Genom Europeiska kommissionens från jord till bord-strategi infördes år 2020 två mål för minskning av bekämpningsmedel: en minskning med 50 procent av användningen av och riskerna med kemiska bekämpningsmedel samt en minskning med 50 procent av användningen av farligare bekämpningsmedel. Strategin är en viktig del av den europeiska gröna given och syftar till att göra Europas livsmedelssystem rättvisa, hälsosamma och hållbara. I briefingen nämns det att det kommer att krävas mer av EU:s beslutsfattare och medlemsstater för att nå målen.

Europeiska kommissionen föreslog nyligen en ny förordning om hållbar användning av bekämpningsmedel som skulle kräva att länderna fastställer sina egna nationella minskningsmål, ser till att alla jordbrukare och andra professionella användare av bekämpningsmedel använder miljövänliga system för skadedjursbekämpning samt begränsar användningen av bekämpningsmedel i känsliga områden, till exempel gröna stadsområden och skyddade områden. Andra åtgärder som diskuteras i briefingen är utbildning av professionella användare och rådgivare, skapandet av incitament för övergång till ekologiskt jordbruk och precisionsjordbruk samt beskattning av de farligaste bekämpningsmedlen.

För att minska beroendet av kemiska bekämpningsmedel och upprätthålla livsmedelstryggheten kommer det enligt EEA:s briefing också vara viktigt att främja övergången till alternativa jordbruksmodeller som tillämpar ekologiska koncept och principer för jordbruksproduktion.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Dokumentåtgärder