li jmiss
preċedenti
punti

News

Tinħtieġ aktar azzjoni fl-UE biex jitnaqqsu l-impatti tal-pestiċidi kimiċi

Biddel il-lingwa
News Ippubblikat 14 Sep 2023 Mibdul l-aħħar 14 Sep 2023
4 min read
Skont briefing tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) li ġie ppubblikat illum, minkejja l-progress f’xi Stati Membri tal-UE biex jitnaqqas l-użu tal-pestiċidi kimiċi, it-tniġġis ikkawżat minnhom għadu joħloq riskji sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent. Biex dan jitreġġa’ lura, jinħtieġ li jsir ħafna aktar biex jintlaħqu l-miri tal-UE ta’ tniġġis żero, sabiex sal-2030 l-użu u r-riskju tal-pestiċidi kimiċi u dawk aktar perikolużi jitnaqqas b’50%.

L-użu mifrux tal-pestiċidi huwa sors ewlieni ta’ tniġġis — jikkontamina l-ilma, il-ħamrija u l-arja, inaqqas il-bijodiversità u jwassal għal reżistenza għall-pesti. L-esponiment tal-bniedem għall-pestiċidi kimiċi huwa marbut ma’ mard kroniku, bħal kanċer, u mard tal-qalb, respiratorju u newroloġiku.

Il-briefing il-ġdid tal-EEA “How pesticides impact human health and ecosystems in Europe” (‘Kif il-pestiċidi jħallu impatt fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ekosistemi fl-Ewropa’) jiġbor fil-qosor l-għarfien l-aktar reċenti dwar il-mod kif il-pestiċidi kimiċi jħallu impatt fuq is-saħħa u l-ambjent tagħna u jippreżenta prattiki tajbin biex jitnaqqsu l-użu u r-riskju tagħhom fl-Ewropa kollha. Dan juri prattiki tajbin għall-mod kif jitnaqqas l-użu tal-pestiċidi u jiġu ġestiti r-riskji assoċjati, mingħajr ma tiġi pperikolata l-provvista tal-ikel.

 

L-użu u l-impatti tal-pestiċidi: dak li nafu

Is-settur agrikolu tal-Ewropa għadu jiddependi fuq l-użu ta’ volumi kbar ta’ pestiċidi kimiċi biex jinżammu r-rendimenti tal-għelejjel, bil-volum tal-bejgħ tal-pestiċidi jibqa’ stabbli matul l-aħħar deċennju. Il-pestiċidi jintużaw ukoll fil-forestrija, u tul it-toroq u l-ferroviji, kif ukoll fil-parks pubbliċi, fil-bandli jew fil-ġonna użati b’mod wiesa’ mill-pubbliku — partikolarment mit-tfal, min-nisa tqal u mill-anzjani, minn gruppi aktar vulnerabbli għall-pestiċidi.

Mill-2011 sal-2020, il-bejgħ tal-pestiċidi fl-Istati Membri tal-EU-27 baqa’ relattivament stabbli għal madwar 350,000 tunnellata fis-sena.

Fl-2020, pestiċida waħda jew aktar ġew identifikati ogħla mil-limiti ta’ tħassib (riskju għas-saħħa tal-bniedem) fi 22% tas-siti kollha ta’ monitoraġġ fix-xmajjar u fil-lagi fl-Ewropa kollha. F’dak li jirrigwarda tniġġis tal-ħamrija, 83% tal-ħamrija agrikola ttestjata fi studju tal-2019 kien fiha residwi ta’ pestiċidi.

It-tniġġis mill-pestiċidi huwa wieħed mill-kawżi ewlenin għat-telf tal-bijodiversità fl-Ewropa. B’mod partikolari, l-użu tal-pestiċidi kkawża tnaqqis sinifikanti fil-popolazzjonijiet tal-insetti, u dan jhedded ir-rwoli kritiċi li għandhom fil-produzzjoni tal-ikel, b’mod partikolari d-dakkir tal-biċċa l-kbira tal-għelejjel tal-frott u tal-ħaxix.

In-nies huma prinċipalment esposti għall-pestiċidi permezz tad-dieta, inkluż l-ikel u l-ilma tax-xorb, kif ukoll billi jqattgħu żmien f’żoni fejn jintużaw il-pestiċidi u, għall-ħaddiema fl-agrikoltura, fuq il-post tax-xogħol. Studju fuq skala kbira dwar il-bijomonitoraġġ uman li twettaq bejn l-2014 u l-2021 f’ħames pajjiżi Ewropej sab mill-inqas żewġ pestiċidi preżenti fil-korpi ta’ 84% tal-parteċipanti tal-istħarriġ.

Il-livelli ta’ pestiċidi kienu b’mod konsistenti ogħla fit-tfal milli fl-adulti, bit-tfal ikunu partikolarment sensittivi għall-impatti negattivi tas-sustanzi kimiċi fuq is-saħħa. L-esponiment tal-bniedem għall-pestiċidi kimiċi huwa marbut ma’ firxa ta’ mard kroniku serju, bħal kanċer, u mard tal-qalb, respiratorju u newroloġiku, kif ukoll ma’ dewmien fl-iżvilupp fit-tfal.

 

L-ilħuq tal-miri — jitnaqqas l-użu tal-pestiċidi

Fl-2020, l-Istrateġija Mill-Għalqa sal-Platt tal-Kummissjoni Ewropea introduċiet żewġ miri għat-tnaqqis tal-pestiċidi: tnaqqis ta’ 50% fl-użu u fir-riskju ta’ pestiċidi kimiċi u tnaqqis ta’ 50% fl-użu ta’ pestiċidi aktar perikolużi. L-Istrateġija hija parti ewlenija mill-Patt Ekoloġiku Ewropew u għandha l-għan li tagħmel is-sistemi alimentari tal-Ewropa ġusti, b’saħħithom u sostenibbli. Sabiex jintlaħqu l-miri se tkun tinħtieġ aktar ħidma minn dawk li jfasslu l-politika tal-UE u mill-Istati Membri, in-noti ta’ informazzjoni.

Reċentement il-Kummissjoni Ewropea pproponiet regolament ġdid dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi, li jkun jirrikjedi li l-pajjiżi jistabbilixxu l-miri għal tnaqqis nazzjonali proprju tagħhom, jiżguraw li l-bdiewa kollha u utenti professjonali oħra tal-pestiċidi jadottaw sistemi ta’ kontroll tal-pesti li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, u jirrestrinġu l-użu tal-pestiċidi f’żoni sensittivi bħal żoni ekoloġiċi urbani u żoni protetti. Miżuri oħra diskussi fil-briefing jinkludu t-taħriġ tal-utenti professjonali u tal-konsulenti, l-inċentivar tat-tranżizzjoni lejn il-biedja organika u ta’ preċiżjoni, u t-tassazzjoni tal-aktar pestiċidi perikolużi.

Il-briefing tal-EEA jissuġġerixxi li biex titnaqqas id-dipendenza fuq il-pestiċidi kimiċi u tinżamm is-sigurtà tal-ikel, se jkun kritiku wkoll li tiġi promossa l-bidla għal mudelli alternattivi tal-agrikolturali japplikaw kunċetti u prinċipji ekoloġiċi għall-produzzjoni agrikola.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet