järgmine
eelmine
punktid

News

Euroopa loodus surve all – väljakutsed ja lahendused

Muutke keelt
News Avaldatud 2022-02-25 Viimati muudetud 2023-02-09
1 min read
Photo: © Josef Timar, REDISCOVER Nature /EEA
Euroopa Keskkonnaameti töö ja teised hindamised on näidanud, et Euroopa ökosüsteemid on suures ohus. Sajanditepikkune kasutamine on Euroopa loodusele jälje jätnud ning kõige rangema kaitse all elupaikade ja liikide kaitsestaatus ei ole hea. Väljaandes „EEA signaalid 2021“ esitatakse ülevaade Euroopa looduse probleemidest ning tuuakse välja strateegiad olukorra ümber pööramiseks.

Looduse väärtus ei piirdu pelgalt otseste teenustega, mida see meile osutab. Loodusel on ka kultuuriväärtust, see on meie kui inimeste eksisteerimise taust, mis tagab vajalikud tingimused meie heaks füüsiliseks ja vaimseks terviseks ning ka emotsionaalseks ja spirituaalseks heaoluks.

EEA signaalid 2021 – Euroopa loodus“ annab pildi Euroopa looduse – selle elupaikade ja liikideolukorrast ning avab akna looduskaitse, andmete kogumise ning elurikkuse ja ökosüsteemide taastamise maailma. „EEA signaalid“ on lühikeste artiklite sari, mis põhineb EEA varem avaldatud andmetel, teabel ja ekspertidega läbi viidud intervjuudel .

Sel aastal keskenduvad „EEA signaalid“ looduse väärtusele ja tugevate ökosüsteemide tähtsusele inimese heaolul tagamisel. Looduse seisundit käsitlevas artiklis tuuakse välja Euroopa looduse praegused probleemid, teistes artiklites uuritakse aga murettekitava olukorra peamisi põhjuseid ning kõige lootustandvamaid võimalusi selleks, et loodus saaks taastuda ja taas õitsele puhkeda.

ÜRO Keskkonnaprogrammi maailma looduskaitse ja seire keskuse juhtivökonomist James Vause, kes osales ka Dasgupta bioloogilise mitmekesisuse majanduse ülevaate koostamisel, annab intervjuu teemal, kuidas arvepidamine võib aidata peatada elurikkuse kadu.

Saksamaa föderaalse looduskaitseameti president dr Beate Jessel räägib elurikkuse ja kliimamuutuste vahelistest seostest ning sellest, mida saab teha muutuvates kliimaoludes looduse vastupanuvõime suurendamiseks.

Petr Voříšek Tšehhi Ornitoloogiaühingust, kes on ka „Euroopa aretuslindude atlase 2“ koordineerimisrühma liige, selgitab, kuidas kogutakse andmeid linnupopulatsioonide kohta ning mis on Euroopa linnupopulatsioonide praegused raskused.

ELi elurikkuse strateegia aastani 2030 on Euroopa pikaajaline kava looduse kaitsmiseks ning ökosüsteemide olukorra halvenemise protsessi ümber pööramiseks. See on koos teiste algatustega Euroopa rohelise kokkuleppe põhiosa, milles on välja toodud ELi pikaajaline eesmärk saada 2050. aastaks esimeseks kestliku majandusega kliimaneutraalseks kontinendiks.

„EEA signaalid“ on iga-aastane kergesti loetav väljaanne, milles käsitletakse peamisi keskkonna- ja kliimaküsimusi. Hiljutistes aruannetes „EEA signaalid“ on käsitletud reostust (2020), pinnast (2019), vett(2018) ja energiat (2017).

Euroopa Keskkonnaameti (EEA) viimane aruanne „Looduse seisund ELis” näitab murettekitavaid tulemusi aruandeperioodil 2013–2018. Paljude Euroopa liikide ja elupaikade tulevik on ebakindel, kui olukorra radikaalseks muutmiseks ei võeta kasutusse kiireid meetmeid.
Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Filed under:
Filed under: signals, biodiversity, nature
Tegevused dokumentidega